KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2018

Hospodaření obce Klenovice v roce 2018

Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2018 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 863 000,00 1 312 614,99 70,46
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 48 300,00 21 293,38 44,09
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 149 000,00 125 200,30 84,03
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 667 200,00 1 153 153,75 69,17
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 107 540,00 107 540,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 950 500,00 2 726 791,82 69,02
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00 1 121 812,50 74,79
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 9 800,00 9 838,60 100,39
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 544 600,00 526 090,00 96,60
1341 Poplatek ze psů 7 300,00 7 280,00 99,73
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 700,00 2 758,00 102,15
1361 Správní poplatky 3 000,00 1 330,00 44,33
1381 Daň z hazardních her 35 000,00 33 790,82 96,55
1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 353 065,21 88,27
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 54 500,00 54 500,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 131 300,00 98 475,00 75,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 575 900,85   0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 230 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 11 289 640,85 7 885 534,37 69,85
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 37 600,00   0,00
2310 Pitná voda 58 700,00 47 961,00 81,71
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 441 700,00 425 427,00 96,32
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 285,00 142,50
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 800,00 1 894,00 27,85
3613 Nebytové hospodářství 136 000,00 98 690,00 72,57
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 600,00 19,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 74 000,00 18 800,00 25,41
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 11 000,00 78,57
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 63 000,00 58 432,50 92,75
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 000,00 2 000,00 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 600,00 1 605,00 100,31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 351,83 70,37
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   798 434,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM 12 128 840,85 9 351 014,70 77,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   798 434,00 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   413 434,00 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   385 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 12 128 840,85 8 552 580,70 70,51

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00 23 000,00 76,67
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00 3 210,00 7,13
1032 Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   0,00
2212 Silnice 4 521 400,00 3 697 670,35 81,78
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 365 800,00 34 812,50 2,55
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 11 100,00 75,00 0,68
2223 Bezpečnost silničního provozu 11 000,00 10 960,00 99,64
2310 Pitná voda 1 357 400,00 465 596,26 34,30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 484 700,00 403 148,90 83,17
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 89 600,00 60 745,96 67,80
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 155 200,00   0,00
3314 Činnosti knihovnické 115 600,00 69 849,00 60,42
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 9 000,00 58,06
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 504 700,00 474 585,00 94,03
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 9 000,00 75,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 804 700,00 604 504,69 75,12
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 183 100,00 127 784,28 69,79
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 000,00 6 000,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 204 000,00 140 618,00 68,93
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 425 000,00 352 403,25 82,92
3525 Hospice 2 000,00 2 000,00 100,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00 5 542,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 180 000,00 161 198,90 89,55
3631 Veřejné osvětlení 334 300,00 139 092,80 41,61
3635 Územní plánování 8 000,00 8 000,00 100,00
3636 Územní rozvoj 10 000,00 8 000,00 80,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 147 500,00 49 746,35 33,73
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 820 100,00 553 780,26 67,53
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 40 400,00 40 350,00 99,88
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00 272 681,40 87,96
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00 100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00 8 000,00 100,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 246 100,00 134 130,36 54,50
6112 Zastupitelstva obcí 824 800,00 614 275,00 74,48
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 30 000,00   0,00
6118 Volba prezidenta 24 500,00 12 806,00 52,27
6171 Činnost místní správy 1 224 200,00 730 710,28 59,69
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 8 940,90 44,70
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 620,00 78,73
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   798 434,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 107 540,00 107 540,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 074,00 11 074,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 14 970 856,00 10 212 885,44 68,22
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   798 434,00 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   537 975,00 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   260 459,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 14 970 856,00 9 414 451,44 62,89

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 842 015,15 861 870,74 30,33
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 2 842 015,15 861 870,74 30,33

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -2 842 015,15 -861 870,74 30,33


V Klenovicích 1. 10. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek