Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 30. 9. 2018

Hospodaření obce Klenovice v roce 2018

Rozvaha obce k 30. 9. 2018 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   72 965 640,12 13 510 560,88 59 455 079,24 59 914 250,75
                 
A.     Stálá aktiva   68 774 944,58 13 456 844,28 55 318 100,30 55 382 467,24
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 697 146,80 363 223,80 1 333 923,00 1 375 467,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 639 717,00 305 794,00 1 333 923,00 1 375 467,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   67 077 797,78 13 093 620,48 53 984 177,30 54 007 000,24
    1. Pozemky 031 4 773 141,93   4 773 141,93 4 499 391,93
    2. Kulturní předměty 032        
    3. Stavby 021 56 957 811,59 10 403 865,00 46 553 946,59 47 193 995,59
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 805 992,25 486 218,00 1 319 774,25 1 082 613,25
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 203 537,48 2 203 537,48    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 107 314,53   1 107 314,53 1 000 999,47
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 230 000,00   230 000,00 230 000,00
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   4 190 695,54 53 716,60 4 136 978,94 4 531 783,51
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   684 036,00 53 716,60 630 319,40 162 869,10
    1. Odběratelé 311 191 699,00 33 552,60 158 146,40 33 824,50
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 409 610,00   409 610,00 102 940,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 30 484,00 20 164,00 10 320,00 4 874,60
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335 648,00   648,00 684,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 32 825,00   32 825,00  
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 3 260,00   3 260,00  
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 15 510,00   15 510,00 13 746,00
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377       6 800,00
  III.   Krátkodobý finanční majetek   3 506 659,54 0,00 3 506 659,54 4 368 914,41
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 152,99   51 152,99 51 149,12
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 438 668,55   3 438 668,55 4 308 947,29
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 1 126,00   1 126,00 1 514,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 15 712,00   15 712,00 7 304,00

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   59 455 079,24 59 914 250,75    
                 
C.     Vlastní kapitál   58 498 060,25 59 564 257,64    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   38 485 682,16 38 754 279,03    
    1. Jmění účetní jednotky 401 30 825 426,60 30 825 426,60    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 14 207 537,95 14 476 134,82    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 92 000,00 92 000,00    
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   20 012 378,09 20 809 978,61    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   -797 600,52 -1 726 855,76    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431        
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 20 809 978,61 22 536 834,37    
                 
D.     Cizí zdroje   957 018,99 349 993,11    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 152,99 51 149,12    
    1. Dlouhodobé úvěry 451        
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 152,99 51 149,12    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   905 866,00 298 843,99    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 46 050,00 50 075,99    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 15 510,00 2 820,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 110 740,00 82 603,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    12. Sociální zabezpečení 336 16 261,00 14 632,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 15 659,00 12 874,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 19 271,00 13 820,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 284 500,00 22 000,00    
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384   2 840,00    
    37. Dohadné účty pasivní 389 397 875,00 97 179,00    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378        


V Klenovicích 1. 10. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek