Přepnout vzhled:  Klasická verze   PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze - velikost písma %
Tisk stránkyTisk stránky

KLENOVICE - oficiální stránky obce

Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2018

Hospodaření obce Klenovice v roce 2018

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2018 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   9 503 777,59   13 776 675,85  
                 
  I.   Náklady z činnosti   9 167 377,59   12 535 855,85  
    1. Spotřeba materiálu 501 284 309,92   245 585,51  
    2. Spotřeba energie 502 300 696,00   389 255,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 3 861 989,80   5 372 157,19  
    9. Cestovné 512 12 350,00   16 164,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 35 697,00   36 571,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 1 801 246,65   2 893 869,42  
    13. Mzdové náklady 521 1 209 548,00   1 270 441,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 194 048,00   223 157,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 722,00   2 097,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 9 602,00   11 390,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 1 270,00   796,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 500,00   5 200,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 246 865,89   49 430,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 012 752,00   1 164 920,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554     535 133,68  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 41 370,20   570,30  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 -30 686,00   8 648,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 146 263,53   284 597,75  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 37 832,60   25 873,00  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   228 860,00   240 090,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 228 860,00   240 090,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   107 540,00   1 000 730,00  
    1. Daň z příjmů 591 107 540,00   1 000 730,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   8 706 177,07   12 049 820,09  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 339 827,00   1 937 122,16  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 455 212,00   471 434,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 180 790,00   232 356,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 330,00   7 340,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 547 178,00   558 003,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 49 600,00   9 800,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642 2 000,00      
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 10 868,00   6 164,50  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 46 050,00   564 622,16  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 46 799,00   87 402,50  
                 
  II.   Finanční výnosy   351,83   120 792,04  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 351,83   492,04  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     120 300,00  
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   400 896,87   392 934,18  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 400 896,87   392 934,18  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   6 965 101,37   9 598 971,71  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 459 108,67   1 818 439,78  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 260 693,75   2 619 008,20  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2 726 791,82   3 276 729,18  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 353 065,21   412 036,66  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 165 441,92   1 472 757,89  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   -690 060,52   -726 125,76  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   -797 600,52   -1 726 855,76  


V Klenovicích 1. 10. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek