KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2017

Hospodaření obce Klenovice v roce 2017

Plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2017 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 503 600,00 379 680,51 25,25
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 600,00 12 405,59 34,85
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 138 400,00 33 756,52 24,39
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 577 600,00 327 098,04 20,73
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 730,00 1 000 730,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 135 500,00 779 114,62 24,85
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00 187 725,00 14,44
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 546 700,00 426 750,00 78,06
1341 Poplatek ze psů 7 100,00 5 600,00 78,87
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00   0,00
1361 Správní poplatky 2 500,00 1 720,00 68,80
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 30 000,00 9 312,48 31,04
1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 3 304,26 0,83
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 121 900,00 30 475,00 25,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 9 809 630,00 3 197 672,02 32,60
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 31 200,00 5 767,00 18,48
2310 Pitná voda 43 300,00 10 825,00 25,00
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 434 600,00 327 180,00 75,28
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 116 000,00 28 230,00 24,34
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 300,00 9,68
3635 Územní plánování 119 100,00 119 185,00 100,07
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000,00 2 000,00 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 400,00 5 450,00 31,32
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00 13 801,50 24,65
6171 Činnost místní správy 300,00 300,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 125,01 31,25
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   505 277,00 xxx
P Ř Í J M Y   C E L K E M 10 633 230,00 4 216 112,53 39,65

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00 11 973,00 47,89
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 40 000,00   0,00
2143 Cestovní ruch 9 000,00   0,00
2212 Silnice 3 191 900,00 220 199,20 6,90
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 540 000,00 14 520,00 2,69
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00 75,00 0,47
2310 Pitná voda 934 000,00 30 181,50 3,23
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 527 000,00 121 700,80 23,09
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 14 000,00   0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 561 200,00 6 500,00 1,16
3314 Činnosti knihovnické 113 100,00 13 989,00 12,37
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 3 000,00 19,35
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00 1 800,00 12,86
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 3 000,00 25,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 128 000,00 18 878,33 14,75
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 645 100,00 21 750,00 3,37
3421 Využití volného času dětí a mládeže 122 000,00 2 686,00 2,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00   0,00
3525 Hospice 3 000,00   0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 70 000,00 4 230,00 6,04
3631 Veřejné osvětlení 1 025 400,00 75 176,00 7,33
3635 Územní plánování 62 000,00 60 635,00 97,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137 500,00 27 364,00 19,90
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 670 100,00 112 203,97 16,74
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 36 400,00 18 175,00 49,93
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00   0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 760 000,00 3 000,00 0,17
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00   0,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00   0,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 203 200,00 22 972,00 11,31
6112 Zastupitelstva obcí 637 500,00 157 814,00 24,76
6171 Činnost místní správy 1 110 700,00 224 512,40 20,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 3 261,90 21,75
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00   0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   505 277,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 1 000 730,00 1 000 730,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 15 856,00 15 856,00 100,00
V Ý D A J E   C E L K E M 13 920 683,00 2 703 460,10 19,42

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 287 453,00 -1 512 652,43 -46,01
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 3 287 453,00 -1 512 652,43 -46,01

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    -3 287 453,00 1 512 652,43 -46,01


V Klenovicích 3. 4. 2017

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2018 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek