KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2017

Hospodaření obce Klenovice v roce 2017

Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2017 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 503 600,00 738 104,37 49,09
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 600,00 12 405,59 34,85
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 138 400,00 66 160,23 47,80
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 577 600,00 702 573,87 44,53
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 730,00 1 000 730,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 135 500,00 1 525 755,47 48,66
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00 583 435,00 44,88
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000,00 2 092,00 104,60
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 546 700,00 507 527,00 92,83
1341 Poplatek ze psů 7 100,00 6 950,00 97,89
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00   0,00
1361 Správní poplatky 7 000,00 6 840,00 97,71
1381 Daň z hazardních her 25 000,00 10 406,31 41,63
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 10 000,00 9 891,84 98,92
1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 321 456,32 80,36
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 121 900,00 60 950,00 50,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 9 821 130,00 5 555 278,00 56,56
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 31 200,00 5 767,00 18,48
2310 Pitná voda 88 900,00 67 292,00 75,69
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 434 600,00 393 400,00 90,52
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 116 000,00 56 460,00 48,67
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 300,00 9,68
3635 Územní plánování 119 100,00 119 185,00 100,07
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 516 500,00 3 000,00 0,58
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 400,00 11 450,00 65,80
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00 25 589,50 45,70
6171 Činnost místní správy 300,00 300,00 100,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 250,02 62,51
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   672 144,00 xxx
P Ř Í J M Y   C E L K E M 11 204 830,00 6 910 415,52 61,67

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00 11 973,00 47,89
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 29 200,00 17 878,25 61,23
1032 Podpora ostatních produkčních činností 10 800,00 10 793,20 99,94
2143 Cestovní ruch 10 000,00 9 896,00 98,96
2212 Silnice 4 147 500,00 1 336 985,95 32,24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 000,00 14 520,00 36,30
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00 75,00 0,47
2310 Pitná voda 934 000,00 88 181,50 9,44
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 552 000,00 355 507,90 64,40
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 14 000,00 1 080,00 7,71
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 561 200,00 83 067,00 14,80
3314 Činnosti knihovnické 113 100,00 44 632,00 39,46
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 6 000,00 38,71
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00 2 350,00 16,79
3341 Rozhlas a televize 30 000,00   0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 6 000,00 50,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 125 700,00 40 797,33 32,46
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 645 100,00 157 038,23 24,34
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00   0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 202 000,00 44 710,00 22,13
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 314 800,00 6 270,00 1,99
3525 Hospice 3 000,00 3 000,00 100,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00 5 397,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 256 400,00 94 809,00 36,98
3631 Veřejné osvětlení 1 025 400,00 471 843,00 46,02
3635 Územní plánování 62 000,00 60 635,00 97,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137 500,00 47 960,00 34,88
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 670 100,00 270 808,14 40,41
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 36 400,00 18 175,00 49,93
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 760 000,00 192 521,00 10,94
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00   0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00 8 000,00 100,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 213 200,00 40 730,14 19,10
6112 Zastupitelstva obcí 637 500,00 317 687,00 49,83
6171 Činnost místní správy 1 110 700,00 436 423,19 39,29
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 5 813,80 38,76
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 14 337,00 47,79
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   672 144,00 xxx
6399 Ostatní finanční operace 1 000 730,00 1 000 730,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 15 856,00 15 856,00 100,00
V Ý D A J E   C E L K E M 14 992 183,00 5 941 624,63 39,63

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 787 353,00 -968 790,89 -25,58
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 3 787 353,00 -968 790,89 -25,58

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
    -3 787 353,00 968 790,89 -25,58


V Klenovicích 3. 7. 2017

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2018 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek