KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2019 -> Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2019
PŘÍJMY
      Rozpočet na rok 2018 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2019
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 863 000,00 1 863 000,00 2 077 500,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 48 300,00 48 300,00 51 000,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 149 000,00 149 000,00 164 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 667 200,00 1 667 200,00 1 703 900,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   107 540,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 950 500,00 3 950 500,00 4 087 000,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   9 800,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 544 600,00 544 600,00 539 700,00
  1341 Poplatek ze psů 7 300,00 7 300,00 7 400,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  1344 Poplatek ze vstupného   2 700,00 2 700,00
  1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 000,00
  1381 Daň z hazardních her 35 000,00 35 000,00 45 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 400 000,00 412 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu   54 500,00  
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 131 300,00 131 300,00 150 500,00
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   575 900,85  
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů   230 000,00  
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 37 600,00 37 600,00 43 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00 58 700,00 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 441 700,00 441 700,00 433 400,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 200,00 200,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   6 800,00  
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00 136 000,00 142 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00 3 100,00 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 800,00 74 000,00 12 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 14 000,00 12 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00 64 900,00 70 000,00
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí   2 000,00  
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   1 600,00 800,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 300,00
PŘÍJMY CELKEM 10 995 900,00 12 130 740,85 11 483 000,00

VÝDAJE
      Rozpočet na rok 2018 Návrh rozpočtu
§ pol. název schválený očekávané plnění na rok 2019
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00 30 000,00 35 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00  
1031   Pěstební činnost 45 000,00 45 000,00 45 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činnostíPodpora ostatních produkčních činností 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2212   Silnice 3 616 400,00 4 521 400,00 3 156 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 753 000,00 1 365 800,00 178 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 22 100,00 11 100,00 22 100,00
2223   Bezpečnost silničního provozu   11 000,00 15 000,00
2310   Pitná voda 580 000,00 1 357 400,00 115 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 700,00 484 700,00 2 889 900,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 20 000,00 89 600,00 783 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 2 000 000,00 105 200,00  
3314   Činnosti knihovnické 115 600,00 115 600,00 115 400,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 15 500,00 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 194 700,00 504 700,00 29 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 271 700,00 804 700,00 177 500,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 170 600,00 183 100,00 221 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00 6 000,00  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 204 000,00 204 000,00 189 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 67 000,00 425 000,00 2 500,00
3525   Hospice   2 000,00  
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00 5 542,00  
3613   Nebytové hospodářství 110 000,00 180 000,00 112 000,00
3631   Veřejné osvětlení 431 800,00 334 300,00 253 000,00
3635   Územní plánování   8 000,00  
3636   Územní rozvoj   10 000,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 149 500,00 147 500,00 143 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 727 500,00 820 100,00 757 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 40 000,00 40 400,00 50 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00 360 000,00 410 000,00
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00  
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00  
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00 8 000,00  
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00 100 000,00 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 196 100,00 246 100,00 223 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 824 800,00 824 800,00 876 700,00
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků   30 000,00  
6118   Volba prezidenta republiky   24 500,00  
6171   Činnost místní správy 1 224 200,00 1 224 200,00 1 268 800,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6399   Ostatní finanční operace   107 540,00  
6402   Finanční vypořádání minulých let 11 074,00 11 074,00 23 975,00
VÝDAJE CELKEM 12 888 816,00 14 970 856,00 12 384 875,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
      Rozpočet na rok 2018 Návrh rozpočtu
      schválený očekávané plnění na rok 2019
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -1 892 916,00 -2 840 115,15 -901 875,00

FINANCOVÁNÍ
      Rozpočet na rok 2018 Návrh rozpočtu
  pol. název schválený očekávané plnění na rok 2019
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 892 916,00 2 840 115,15 901 875,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 892 916,00 2 840 115,15 901 875,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
      Rozpočet na rok 2018 Návrh rozpočtu
§ pol. příjemce schválený očekávané plnění na rok 2019
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133   5 000,00  
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641   3 260,00  


Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Klenovice uplatnit buď písemně ve lhůtě do 7. 12. 2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na němž se bude rozpočet obce Klenovice na rok 2019 projednávat a schvalovat.

V Klenovicích 21. 11. 2018


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách obce: 21. 11. 2018
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce: 11. 12. 2018

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek