KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Rozvaha obce k 31. 3. 2017

Hospodaření obce Klenovice v roce 2017

Rozvaha obce k 31. 3. 2017 (v Kč)

      Období
Číslo   Synt. Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
                 
      AKTIVA CELKEM   67 153 152,72 11 229 971,60 55 923 181,12 54 070 135,93
                 
A.     Stálá aktiva   58 548 829,64 11 216 357,60 47 332 472,04 47 303 620,67
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   1 697 146,80 280 135,80 1 417 011,00 1 376 982,00
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
    2. Software 013        
    3. Ocenitelná práva 014        
    4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 429,80 57 429,80    
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 639 717,00 222 706,00 1 417 011,00 1 302 432,00
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041       74 550,00
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035        
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek   56 851 682,84 10 936 221,80 45 915 461,04 45 926 638,67
    1. Pozemky 031 4 820 990,82   4 820 990,82 4 702 503,45
    2. Kulturní předměty 032        
    3. Stavby 021 47 972 468,29 8 759 837,00 39 212 631,29 38 393 694,29
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 220 340,00 361 897,00 858 443,00 880 184,00
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 814 487,80 1 814 487,80    
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 723 395,93   723 395,93 1 720 256,93
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 70 000,00   70 000,00  
    10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 230 000,00   230 000,00 230 000,00
  III.   Dlouhodobý finanční majetek   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        
    4. Dlouhodobé půjčky 067        
    5. Termínované vklady dlouhodobé 068        
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043        
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053        
  IV.   Dlouhodobé pohledávky          
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        
    4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466        
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
                 
B.     Oběžná aktiva   8 604 323,08 13 614,00 8 590 709,08 6 766 515,26
  I.   Zásoby   0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Pořízení materiálu 111        
    2. Materiál na skladě 112        
    3. Materiál na cestě 119        
    4. Nedokončená výroba 121        
    5. Polotovary vlastní výroby 122        
    6. Výrobky 123        
    7. Pořízení zboží 131        
    8. Zboží na skladě 132        
    9. Zboží na cestě 138        
    10. Ostatní zásoby 139        
  II.   Krátkodobé pohledávky   589 730,00 13 614,00 576 116,00 267 399,90
    1. Odběratelé 311 163 576,00 8 144,00 155 432,00 16 939,20
    2. Směnky k inkasu 312        
    3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313        
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 198 847,00   198 847,00 104 657,00
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 128 184,00 5 470,00 122 714,00 6 862,70
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        
    7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317        
    8. Pohledávky z přerozdělených daní 319        
    9. Pohledávky za zaměstnanci 335 648,00   648,00 792,00
    10. Sociální zabezpečení 336        
    11. Zdravotní pojištění 337        
    12. Důchodové spoření 338        
    13. Daň z příjmů 341        
    14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        
    15. Daň z přidané hodnoty 343        
    16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        
    17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 91 425,00   91 425,00  
    18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        
    23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361        
    24. Pevné termínové operace a opce 363        
    25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369        
    26. Pohledávky z finančního zajištění 365        
    27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367        
    28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        
    29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    30. Náklady příštích období 381        
    31. Příjmy příštích období 385        
    32. Dohadné účty aktivní 388 7 050,00   7 050,00 18 964,00
    33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377       119 185,00
  III.   Krátkodobý finanční majetek   8 014 593,08 0,00 8 014 593,08 6 499 115,36
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        
    3. Jiné cenné papíry 256        
    4. Termínované vklady krátkodobé 244        
    5. Jiné běžné účty 245 51 145,25   51 145,25 51 143,96
    9. Běžný účet 241        
    11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 7 946 566,83   7 946 566,83 6 434 357,40
    12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236        
    15. Ceniny 263 4 074,00   4 074,00 1 250,00
    16. Peníze na cestě 262        
    17. Pokladna 261 12 807,00   12 807,00 12 364,00

Číslo   Synt. Období    
položky Název položky účet Běžné Minulé    
                 
      PASIVA CELKEM   55 923 181,12 54 070 135,93    
                 
C.     Vlastní kapitál   55 563 784,87 53 709 861,08    
  I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky   31 121 326,43 31 173 026,71    
    1. Jmění účetní jednotky 401 30 124 200,10 30 124 200,10    
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 7 544 408,72 7 596 109,00    
    4. Kurzové rozdíly 405        
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -6 639 282,39 -6 639 282,39    
    6. Jiné oceňovací rozdíly 407 92 000,00 92 000,00    
    7. Opravy předcházejících účetních období 408        
  II.   Fondy účetní jednotky   0,00 0,00    
    6. Ostatní fondy 419        
  III.   Výsledek hospodaření   24 442 458,44 22 536 834,37    
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období   1 905 624,07 7 645 442,44    
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 7 645 442,44      
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 14 891 391,93 14 891 391,93    
                 
D.     Cizí zdroje   359 396,25 360 274,85    
  I.   Rezervy   0,00 0,00    
    1. Rezervy 441        
  II.   Dlouhodobé závazky   51 145,25 51 143,96    
    1. Dlouhodobé úvěry 451        
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452        
    3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453        
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455        
    5. Dlouhodobé závazky z ručení 456        
    6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457        
    7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 51 145,25 51 143,96    
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472        
  III.   Krátkodobé závazky   308 251,00 309 130,89    
    1. Krátkodobé úvěry 281        
    2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282        
    3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283        
    4. Jiné krátkodobé půjčky 289        
    5. Dodavatelé 321 1 162,00 52 518,89    
    6. Směnky k úhradě 322        
    7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 050,00 2 820,00    
    8. Závazky z dělené správy 325        
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326        
    10. Zaměstnanci 331 76 853,00 87 102,00    
    11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333        
    12. Sociální zabezpečení 336 11 816,00 13 170,00    
    13. Zdravotní pojištění 337 11 668,00 11 993,00    
    14. Důchodové spoření 338        
    15. Daň z příjmů 341        
    16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 11 615,00 14 510,00    
    17. Daň z přidané hodnoty 343        
    18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345        
    19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347        
    20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349        
    27. Krátkodobé závazky z ručení 362        
    28. Pevné termínové operace a opce 363        
    29. Závazky z neukončených finančních operací 364        
    30. Závazky z finančního zajištění 366        
    31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368        
    32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   32 000,00    
    33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375        
    35. Výdaje příštích období 383        
    36. Výnosy příštích období 384   5 730,00    
    37. Dohadné účty pasivní 389 184 152,00 89 287,00    
    38. Ostatní krátkodobé závazky 378 3 935,00      


V Klenovicích 3. 4. 2017

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2018 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek