KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2017

Hospodaření obce Klenovice v roce 2017

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2017 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   6 934 798,42   8 262 879,75  
                 
  I.   Náklady z činnosti   5 752 612,42   7 850 593,75  
    1. Spotřeba materiálu 501 137 472,00   409 198,74  
    2. Spotřeba energie 502 286 989,00   383 717,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     -8 000,00  
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 1 330 008,32   1 917 372,62  
    9. Cestovné 512 11 595,00   16 485,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 21 366,00   29 267,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 1 401 466,99   1 681 630,09  
    13. Mzdové náklady 521 934 409,00   1 208 893,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 162 946,00   221 541,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 584,00   2 051,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 9 278,00   16 186,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 796,00   797,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 4 000,00   179 264,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     205,00  
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 8 222,00   49 282,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 842 857,00   971 390,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 531 000,71   269 638,40  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -174,50   2 668,70  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 8 648,00   8 384,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 37 617,90   130 423,20  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 22 531,00   360 200,00  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   181 456,00   217 536,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 181 456,00   217 536,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   1 000 730,00   194 750,00  
    1. Daň z příjmů 591 1 000 730,00   194 750,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   9 524 295,37   15 908 322,19  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 814 323,16   7 022 360,00  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 455 810,00   459 133,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 190 591,00   301 810,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 7 280,00   3 030,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 548 523,00   556 886,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 3 000,00   353 055,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642     5 000,00  
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 3 937,00   6 734,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 564 622,16   5 243 430,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 40 560,00   93 282,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   120 675,03   476,09  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 375,03   476,09  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 120 300,00      
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   292 571,43   915 204,84  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 292 571,43   915 204,84  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   7 296 725,75   7 970 281,26  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 314 377,74   1 503 046,17  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 2 232 056,24   1 743 073,55  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2 358 614,06   2 834 246,99  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 352 444,99   386 002,02  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 039 232,72   1 503 912,53  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   3 590 226,95   7 840 192,44  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 589 496,95   7 645 442,44  


V Klenovicích 4. 10. 2017

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2018 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek