KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2017

Hospodaření obce Klenovice v roce 2017

Výkaz zisku a ztráty obce k 31. 12. 2017 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   13 776 675,85   8 262 879,75  
                 
  I.   Náklady z činnosti   12 535 855,85   7 850 593,75  
    1. Spotřeba materiálu 501 245 585,51   409 198,74  
    2. Spotřeba energie 502 389 255,00   383 717,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     -8 000,00  
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 5 372 157,19   1 917 372,62  
    9. Cestovné 512 16 164,00   16 485,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 36 571,00   29 267,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 2 893 869,42   1 681 630,09  
    13. Mzdové náklady 521 1 270 441,00   1 208 893,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 223 157,00   221 541,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 2 097,00   2 051,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 11 390,00   16 186,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 796,00   797,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 5 200,00   179 264,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     205,00  
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 49 430,00   49 282,00  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 164 920,00   971 390,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 535 133,68   269 638,40  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 570,30   2 668,70  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 8 648,00   8 384,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 284 597,75   130 423,20  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 25 873,00   360 200,00  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   240 090,00   217 536,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 240 090,00   217 536,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   1 000 730,00   194 750,00  
    1. Daň z příjmů 591 1 000 730,00   194 750,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   12 049 820,09   15 908 322,19  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 937 122,16   7 022 360,00  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 471 434,00   459 133,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 232 356,00   301 810,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 7 340,00   3 030,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 558 003,00   556 886,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 800,00   353 055,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642     5 000,00  
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 6 164,50   6 734,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 564 622,16   5 243 430,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 87 402,50   93 282,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   120 792,04   476,09  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 492,04   476,09  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 120 300,00      
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   392 934,18   915 204,84  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 392 934,18   915 204,84  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   9 598 971,71   7 970 281,26  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 818 439,78   1 503 046,17  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 2 619 008,20   1 743 073,55  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 3 276 729,18   2 834 246,99  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 412 036,66   386 002,02  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 472 757,89   1 503 912,53  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   -726 125,76   7 840 192,44  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   -1 726 855,76   7 645 442,44  


V Klenovicích 17. 1. 2018

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek