KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2019

Hospodaření obce Klenovice v roce 2019

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 6. 2019 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   3 776 312,61   11 706 063,14  
                 
  I.   Náklady z činnosti   3 614 432,61   11 356 403,14  
    1. Spotřeba materiálu 501 62 556,00   396 550,12  
    2. Spotřeba energie 502 200 792,00   404 405,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -2 214,00      
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 265 188,00   4 372 687,86  
    9. Cestovné 512 10 472,00   17 222,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 6 171,00   52 775,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 1 352 000,17   2 321 742,10  
    13. Mzdové náklady 521 802 919,00   1 602 844,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 130 217,00   258 884,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 158,00   2 333,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 6 568,00   12 223,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 954,00   1 270,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 1 350,00   2 800,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 852,00   295 340,89  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 692 076,00   1 345 241,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 4 942,95   5 122,24  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 4 483,50   41 170,80  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     -30 686,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 40 351,99   213 186,53  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 33 595,00   41 291,60  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   85 500,00   242 120,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 85 500,00   242 120,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   76 380,00   107 540,00  
    1. Daň z příjmů 591 76 380,00   107 540,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   6 526 805,71   11 986 242,81  
                 
  I.   Výnosy z činností   1 425 883,50   1 449 077,00  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 57 737,00      
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 438 460,00   472 917,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 149 378,00   221 915,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 090,00   1 540,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 541 501,00   557 399,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     62 500,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642     2 000,00  
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 3 588,00   12 690,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 192 800,00   51 650,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 41 329,50   66 466,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   189,91   426,16  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 189,91   426,16  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   322 158,04   1 096 800,66  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 322 158,04   1 096 800,66  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   4 778 574,26   9 439 938,99  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 052 741,12   2 016 262,43  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 845 462,39   1 648 311,91  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 873 213,75   3 796 534,49  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 306 509,06   420 287,08  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 700 647,94   1 558 543,08  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   2 826 873,10   387 719,67  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 750 493,10   280 179,67  


V Klenovicích 1. 7. 2019

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek