KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2019

Hospodaření obce Klenovice v roce 2019

Výkaz zisku a ztráty obce k 30. 9. 2019 (v Kč)

Číslo   Synt. Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
                 
A.     Náklady celkem   7 219 050,69   11 706 063,14  
                 
  I.   Náklady z činnosti   7 034 170,69   11 356 403,14  
    1. Spotřeba materiálu 501 141 756,40   396 550,12  
    2. Spotřeba energie 502 302 517,00   404 405,00  
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
    4. Prodané zboží 504        
    5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -2 214,00      
    6. Aktivace oběžného majetku 507        
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
    8. Opravy a udržování 511 1 132 178,53   4 372 687,86  
    9. Cestovné 512 17 961,00   17 222,00  
    10. Náklady na reprezentaci 513 18 820,00   52 775,00  
    11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
    12. Ostatní služby 518 2 776 583,23   2 321 742,10  
    13. Mzdové náklady 521 1 232 403,00   1 602 844,00  
    14. Zákonné sociální pojištění 524 195 609,00   258 884,00  
    15. Jiné sociální pojištění 525 1 751,00   2 333,00  
    16. Zákonné sociální náklady 527 8 944,00   12 223,00  
    17. Jiné sociální náklady 528        
    18. Daň silniční 531        
    19. Daň z nemovitostí 532 954,00   1 270,00  
    20. Jiné daně a poplatky 538 9 104,00   2 800,00  
    22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
    23. Jiné pokuty a penále 542        
    24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 8 978,00   295 340,89  
    25. Prodaný materiál 544        
    26. Manka a škody 547        
    27. Tvorba fondů 548        
    28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 037 384,00   1 345 241,00  
    29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        
    30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        
    31. Prodané pozemky 554 34 651,74   5 122,24  
    32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        
    33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -6 176,60   41 170,80  
    34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 250,00   -30 686,00  
    35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 79 338,39   213 186,53  
    36. Ostatní náklady z činnosti 549 41 378,00   41 291,60  
                 
  II.   Finanční náklady          
    1. Prodané cenné papíry a podíly 561        
    2. Úroky 562        
    3. Kurzové ztráty 563        
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        
    5. Ostatní finanční náklady 569        
                 
  III.   Náklady na transfery   108 500,00   242 120,00  
    2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 108 500,00   242 120,00  
                 
  V.   Daň z příjmů   76 380,00   107 540,00  
    1. Daň z příjmů 591 76 380,00   107 540,00  
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        
                 
B.     Výnosy celkem   10 092 982,20   11 986 242,81  
                 
  I.   Výnosy z činností   2 420 034,50   1 449 077,00  
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 59 437,00      
    2. Výnosy z prodeje služeb 602 445 090,00   472 917,00  
    3. Výnosy z pronájmu 603 190 203,00   221 915,00  
    4. Výnosy z prodaného zboží 604        
    5. Výnosy ze správních poplatků 605 2 620,00   1 540,00  
    6. Výnosy z místních poplatků 606 543 805,00   557 399,00  
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     62 500,00  
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        
    10. Jiné pokuty a penále 642     2 000,00  
    11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        
    12. Výnosy z prodeje materiálu 644 7 743,00   12 690,00  
    13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        
    14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        
    15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 117 300,00   51 650,00  
    16. Čerpání fondů 648        
    17. Ostatní výnosy z činnosti 649 53 836,50   66 466,00  
                 
  II.   Finanční výnosy   314,85   426,16  
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        
    2. Úroky 662 314,85   426,16  
    3. Kurzové zisky 663        
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        
    5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665        
    6. Ostatní finanční výnosy 669        
                 
  IV.   Výnosy z transferů   412 837,06   1 096 800,66  
    2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 412 837,06   1 096 800,66  
                 
  V.   Výnosy ze sdílených daní a poplatků   7 259 795,79   9 439 938,99  
    1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 628 464,92   2 016 262,43  
    2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1 368 385,95   1 648 311,91  
    3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2 863 464,62   3 796 534,49  
    4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685        
    5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 358 395,82   420 287,08  
    6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 041 084,48   1 558 543,08  
                 
C.     Výsledek hospodaření          
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním   2 950 311,51   387 719,67  
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   2 873 931,51   280 179,67  


V Klenovicích 1. 10. 2019

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek