KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 8/99

Den a místo jednání: 18.8.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:20 hodin

Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Splacení úvěru
3. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
4. Koupě pozemku
5. Směnka
6. Plná moc - JUDr. Tenkl
7. Akcie - doplatek
8. Územní plán obce
9. Rozpočtové změny
10. Výpověď z nájmu
11. Diskuse, usnesení, závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Jaroslav Škoda a pan František Hrubý. Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulých jednání, nebylo připomínek.
 
ad 2) OZ schvaluje splacení zbytku úvěru dle smlouvy ze dne 9.9.1996 na nákup restaurace č p. 126.
 
ad 3) OZ projednalo jednotlivé žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení a schvaluje žádosti takto:
a) Pajtinka Jan - půdní vestavba - Kč 50.000,--
b) Václavík Jan - rekonstrukce střechy - Kč 50.000,--
c) Havlisová Irena - půdní nástavba - Kč 70.000,--
d) Veselý Josef st. - zateplení fasády - Kč 25.000,--
e) Škoda Jaroslav Ing. - půdní nástavba - Kč 70.000,--
 
ad 4) OZ schválilo odkoupení pozemku parc. č. 2122/22 díl „a“ v k. ú. Klenovice o výměře 68 m2 za cenu dle znaleckého posudku (Kč 2.470,--) od paní Jaroslavy Nesrovnalové.
 
ad 5) OZ projednalo a schválilo možnost použití jako prostředku k rychlejšímu uplatnění pohledávky obce u směnečného soudu tzv. blankosměnku. Blankosměnka bude použita jako jistina pro krytí výše nedoplatku půjčky z Fondu rozvoje bydlení u jednotlivého žadatele. Blankosměnka bude podepsána dlužníkem a avalována ručiteli.
 
ad 6) OZ projednalo možnost znovuobnovení jednání kolem rozhodnutí Pozemkového úřadu ve věci vydání nemovitostí (pozemek bývalého hřiště). OZ proto schvaluje pověření JUDr. Tenkla plnou mocí pro zastupování u Okresního soudu v Táboře.
 
ad 7) Firma INCOM s r o. České Budějovice nabízí obci získání doplatku za převod akcionářských práv a zastavení akcií ve prospěch budoucího kupujícího. Jedná se o 333 kusů akcií Jihočeské energetiky, a.s., ISIN 770950000693.
 
ad 8) Starosta obce seznámil přítomné s informacemi o přípravě zpracování územního plánu obce.
 
ad 9) OZ projednalo návrh rozpočtových změn plynoucích z průběhu hospodaření obce. Se změnami rozpočtu souhlasí.

PŘÍJMY
ODPA   položka   schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
2321 Odvádění odpadních vod 3122 přijaté přísp.na investice 0,0 475,0 475,0
ostatní položky 60,0 60,0
CELKEM Odvádění odpadních vod 60,0 475,0 535,0
3639 Komunální služby a územ.roz. 2132 pronájem ost. nemov. 48,0 -7,0 41,0
2329 ostatní ned.příjmy 50,0 50,0
ostatní položky 2,5 2,5
CELKEM Komunální služby a územ.roz. 50,5 43,0 93,5
CELKEM Činnost místní správy 3113 prod. ost. hmot. inv. maj. 5,0 5,0
6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 2322 přijaté poj. náhrady 40,0 -40,0 0,0
ostatní položky 33,0 33,0
CELKEM Obecné příj.a výd. z finan.oper. 73,0 -40,0 33,0
6409 Ostatní činnosti j.n. 2322 přijaté poj. náhrady 37,0 37,0
1122 Daň z př.pr. o. za obce 17,0 17,0
4122 Neinv. dot. od reg. 1,0 1,0
Dotace-obn. venkova 96,0 96,0
Změna celkem 183,5 634,0 817,5
Ostatní neměněné položky 2 106,5 2 106,5
Příjmy celkem 2 290,0 634,0 2 924,0

VÝDAJE
ODPA   položka   schválený
rozpočet
změna
(+,-)
upravený
rozpočet
2221 Provoz veřej. silnič. dopr. 6121 budovy, haly, stavby 0,0 80,0 80,0
ostatní položky 66,0 66,0
CELKEM Provoz veřej. silnič. dopr. 66,0 80,0 146,0
2321 Kanalizace, ČOV 6121 budovy, haly, stavby 0,0 2 430,0 2 430,0
6141 investiční úroky 52,0 52,0
ostatní položky 21,5 21,5
CELKEM Kanalizace, ČOV 21,5 2 482,0 2 503,5
3722 Sběr a svoz komunál. odp. 5139 nákup materiálu 30,0 10,0 40,0
5169 nákup služeb j.n. 67,5 20,0 87,5
6130 pozemky 12,5 12,5
CELKEM Sběr a svoz komunál. odp. 110,0 30,0 140,0
6171 Činnost místní správy 5137 DHIM 4,0 33,0 37,0
5163 Služby peněžních ústavů 22,0 9,0 31,0
ostatní položky 163,5 163,5
CELKEM Činnost místní správy 189,5 42,0 231,5
6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 5141 úroky 45,0 -18,0 27,0
6399 Finanční operace j.n. 5362 daně a poplatky 0,0 17,0 17,0
Změna celkem 432,0 2 633,0 3 065,0
Ostatní neměněné položky 1 393,5 1 393,5
Výdaje celkem 1 825,5 2 633,0 4 458,5
 
Rozdíl příjmy - výdaje 464,5 -1 999,0 -1 534,5

FINANCOVÁNÍ
8115 Změna stavu na BÚ -188,5 171,0 -17,5
8123 Přijaté dlouhod. půj. 2 000,0 2 000,0
8124 Uhr. splátky dlouh. půj. -276,0 -172,0 -448,0
Financování celkem -464,5 1 999,0 1 534,5
 
ad 10) OZ projednalo možnost výpovědi z nájmu na zemědělskou plochu - rybník panu Petru Kotounovi, jelikož neplní řádnou funkci hospodáře. OZ výpověď schválilo.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22.15 h.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 8/99

OZ schvaluje:
1) Splacení zbytku úvěru dle smlouvy z 9.9.1996 za nákup restaurace č p. 126.
2) Žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro tyto žadatele: Pajtinka Jan, Václavík Jan, Havlisová Irena, Veselý Josef st., Škoda Jaroslav Ing.
3) Použití jako prostředku k rychlejšímu uplatnění pohledávky obce u směnečného soudu tzv. blankosměnku. Blankosměnka bude použita jako jistina pro krytí výše nedoplatku půjčky z Fondu rozvoje bydlení u jednotlivého žadatele. Blankosměnka bude podepsána dlužníkem a avalována ručiteli.
4) Odkoupení části pozemku parc. č. 2122/22 díl „a“ o celkové výměře 68 m2 v k. ú. Klenovice od paní Jaroslavy Nesrovnalové za cenu dle znaleckého posudku.
5) Pověření JUDr. Tenkla plnou mocí pro zastupování obce při jednání u Okresního soudu v Táboře.
6) Návrh rozpočtových změn hospodaření obce do konce roku 1999 (viz. zápis).
7) Výpověď z nájemního vztahu na zemědělskou plocha - rybník panu Petru Kotounovi.

OZ ukládá:
1) Starostovi obce předat plnou moc JUDr. Tenklovi.
2) Starostovi obce doručit panu Kotounovi výpověď nájemní smlouvy.
3) Starostovi a zástupci starosty shromáždit maximální množství informací pro jednání o doplatku rozdílu kupní ceny akcií JčE.


Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek