KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 6/2000

Den a místo jednání: 10.7.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Posouzení odvolání ve věci hřiště
4) Koupě pozemku č. parc. 57/10
5) Výběrové řízení na komunikaci
6) Smlouva na 2. etapu veřejného osvětlení
7) Stav likvidace polomů
8) Úprava kanalizaci
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Miroslav Fiala a Jiřina Halašková.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání OZ. Připomínek nebylo.
 
ad 3) OZ projednalo informaci o proběhnuvším soudním jednání ve věci bývalého hřiště, seznámilo se s rozsudkem Okresního soudu v Táboře a rozhodlo odvolání k rozsudku nepodávat. OZ pověřuje starostu a zástupce starosty shromáždit další informace nezbytné k tomu, aby bylo možné podat novou žalobu u okresního soudu.
 
ad 4) OZ odsouhlasilo koupi pozemku č. parcelní 57/10 o výměře 350 m2 oddělený z pozemku č. parcelní 57/9 v k.ú. Klenovice na základě geometrického plánu č. 328-36/2000, mapový list SO 3-7/14 zhotoveného Janem Švecem-MAPLE, Želeč 179, za cenu dle znaleckého posudku od Pozemkového fondu ČR Tábor.
 
ad 5) OZ rozhodlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele nové komunikace ve východní zástavbě obce. Nutností je písemně oslovit minimálně 3 stavební firmy a do podmínek pro výběrové řízení zahrnout i spolufinancování akce zhotovitelem.
 
ad 6) OZ jednalo o prodloužení pokládky trasy kabelu pro veřejné osvětlení tak, aby došlo k osvětlení prostoru 2. zastávky u silnice E55. Dojde tedy k navýšení počtu svítidel po úpravě o 2 kusy na celkový počet 15. Dále je nutné projednat s SÚS Tábor zřízení věcného břemene pro pokládku části kabelového rozvodu.
 
ad 7) Starosta informoval OZ, že k 10.7.2000 došlo k vytěžení části polomového dřeva v přibližném množství 37 m3. V lese u skládky bude vytěženo přibližně 40-50 m3, v Kamenném je odhad vytěžení kolem 100 m3 dřeva. Obec nabízí případným zájemcům o likvidaci zbytků dřeva po vytěžení toto dřevo zdarma za podmínky, že po sobě vytěženou část lesa uklidí.
 
ad 8) Vzhledem k opakujícím se problémům s přívalovou vodou, kterou nebylo doposud možné odvést bezpečně mimo zástavbu rodinných domků ve východní části obce a docházelo k ohrožení těchto nemovitostí, OZ rozhodlo provést stavební úpravy (překop komunikace + kanálová vpusť). Stavební úpravu provede firma Veselý Miloslav Klenovice.
 
ad 9) Starosta informoval jednání OZ o skutečnosti, že obci byla schválena dotace na úroky z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV ve východní části obce ve výši 148 tis. Kč.
Dále starosta informoval o rozhodnutí DI PČR Tábor ve věci snížení průjezdné rychlosti v obci na 50 km/h v celé délce. Rozhodnutí bylo zamítavé. DI trvá na původním rozhodnutí.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 6/2000

OZ schvaluje:
1) Nepodání odvolání k rozhodnutí ve věci hřiště Okresním soudem v Táboře.
2) Koupi pozemku č. parcelní 57/10 v k.ú. Klenovice za cenu dle znaleckého posudku.
3) Prodloužení trasy kabelu VO až k zastávce u E55.
4) Stavební úpravu místní komunikace v západní části obce (povrchová voda).
5) Vypsání výběrového řízení na výstavbu nové komunikace.
6) Zbytky polomového dřeva si mohou občané vzít bezúplatně za podmínky, že zbytky dřevní hmoty ve vytěžené části lesa po sobě uklidí.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty uzavřít kupní smlouvu na pozemek č. parcelní 57/10 v k.ú. Klenovice s Pozemkovým fondem ČR Tábor.
2) Starostovi a zástupci starosty projednat se zhotovitelem (INTEM Tábor s.r.o.) úpravu smlouvy o dílo na výstavbu 2. etapy VO.
3) Starostovi a zástupci starosty shromáždit podklady pro přípravu podání nové žaloby ve věci hřiště u Okresního soudu Tábor.
4) Starostovi a zástupci starosty vypsat výběrové řízení na výstavbu nové komunikace ve východní části obce.
5) Starostovi a zástupci starosty projednat a připravit smlouvu o dílo se zhotovitelem překopu a napojení na kanalizaci přepadu pro povrchovou vodu u RD v západní části obce.

OZ bere na vědomí:
1) Získání dotace na úroky z úvěru ve výši 148 tis. Kč.
2) Informaci o průběhu likvidace polomů v obecních lesích.
3) Nepovolení úpravy průjezdní rychlosti v celé obci.


Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek