KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2000

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání OZ č. 7/2000

Den a místo jednání: 21.8.2000 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Odprodej pozemku č. parc. 57/10
4) Dokončení VO
5) Prodloužení vodovodního řádu
6) Hospoda
7) Reklamy
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání OZ byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni František Hrubý a Ing. Jaroslav Škoda.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání OZ. Nebylo připomínek.
 
ad 3) OZ projednalo a souhlasí s odprodejem pozemku parc. čísla 57/10 o výměře 350 m2 v k.ú. Klenovice manželům xxxxxxxxxx za částku Kč 63.650,--.
 
ad 4) OZ projednalo možnost osazení sloupů veřejného osvětlení v nové zástavbě před započetím výstavby komunikace. Jako zhotovitel 3. etapy byla opět vybrána firma Intem s.r.o. Tábor. Z důvodu rozšíření možné komunikace bylo navrženo osazení sloupů do hranic se sousedními pozemky a tím výstavba komunikace k hranicím těchto pozemků. Osazení sloupů VO do hranice pozemků bude projednáno s jejich majiteli.
 
ad 5) Starosta obce informoval jednání OZ o rozhovoru s panem xxxxxxxxxx, v němž mu bylo sděleno, aby obec ze svého rozpočtu uhradila manželům xxxxxxxxxx vodovodní přípojku k hranici jejich pozemku a kanalizační přípojku včetně kanalizační šachty pro odvod odpadních a dešťových vod. Jako protihodnotu manželé xxxxxxxxxx nabídli zdarma obci pozemek cca 150 m2 v šířce 6 m na budoucí komunikaci podle zpracovávaného územního plánu. Protože obec podnikala všechny potřebné kroky k tomu, aby získala stavební povolení na základě projektu pro prodloužení vodovodního řádu ve směru nabízené komunikace, z kterého by se mohli xxxxxxxxxx připojit svojí přípojkou a na základě jejich stavebního povolení přiložit do výkopu odvedení odpadních vod přes čističku do veřejné kanalizace, nelze z obecních prostředků financovat uvedenou stavbu. Obecním zastupitelstvem bylo navrženo předmětný pozemek od manželů xxxxxxxxxx odkoupit a ti by pak mohli za získané peníze provést realizaci uvedených připojení. Jinak OZ souhlasí dále pokračovat pro získání stavebního povolení k prodloužení vodovodního řádu DN 110, který poslouží v budoucnu jako počátek vodovodního řádu pro další bytovou výstavbu.
 
ad 6) OZ v dalším projednalo připomínky týkající se technického stavu budovy restaurace. Budova vykazuje tyto závady: zatéká do sálu po severní obvodové zdi, uniká teplo nezatepleným stropem v sále, v kuchyni by byl vhodný stropní ventilátor a okna nejsou opatřena clonou proti slunci. Dále OZ projednalo požadavek nájemce pana Černého, zda by bylo možné zakoupit pro lokální vytápění výčepu plynová kamna. Bylo odsouhlaseno provést posouzení technického stavu oplechování včetně krytiny a možného zateplení a předložit rozpočet na tuto realizaci. Řešení plynových kamen a zlepšení prostředí v kuchyni je věcí nájemce.
 
ad 7) V průběhu roku 1999 OZ rozhodlo vstoupit do jednání s vlastníky vývěsních reklam umístěných na sloupech veřejného osvětlení tak, aby bylo možné uzavřít nájemní smlouvy na pronájem obecního majetku. Dle informace starosty oznámily reklamní zařízení pouze firmy Autoservis Jindra s.r.o., LPG – pan Honsa, Vorel s.r.o., TOMI trading s.r.o., Coca-Cola, s.r.o. OZ navrhuje uzavřít se všemi dohody o finančním plnění. Firmě, která neohlásí reklamní zařízení a nebude akceptovat smluvní vztah, bude nařízeno odstranění reklamního zařízení.
 
ad 8) Vítězem výběrového řízení na vybudování komunikace v nové zástavbě se stala firma Viastav s.r.o. Tábor. S firmou musí být uzavřena smlouva o dílo a smlouva o finančním zajištění této akce. Tyto dvě smlouvy a další náležitosti musí být předloženy společně nejdéle do 4.9.2000 pro získání dotace ve výši 915 tis. Kč na zhotovení díla.
Bylo jednáno s firmou Jihostav Soběslav o dokončení stavební úpravy kolem ČOV s napojením povrchové vody do kanalizace.
Starosta informoval jednání OZ o průběhu prodeje vytěženého polomového dřeva v množství cca 180 m3. Dřevo bylo prodáno firmě Trans Šťastný Záhoří za cca 250 tis. Kč.
DI Tábor po osobní konzultaci se starostou obce trvá na původním rozhodnutí změnit dopravní režim na výjezdu u Pizzeria baru na jednosměrnou komunikaci určenou pouze jako sjezd + osazení dopravními značkami upravujícími tento režim.
Rozšířená část komunikace v nové zástavbě o 1,5 m od parcely manželů xxxxxxxxxx po parcelu manželů xxxxxxxxxx bude zpevněná na hranicích těchto pozemků betonovou podezdívkou do výše úrovně terénu. Tato záležitost bude smluvně ošetřena s majiteli pozemku dle předchozí smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
 
ad 9) Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 7/2000

OZ schvaluje:
1) Odprodej pozemku parcelního čísla 57/10 o výměře 350 m2 v k.ú. Klenovice manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 63.650,--.
2) Provedení osazení sloupů veřejného osvětlení v nové zástavbě firmou Intem s.r.o. Tábor.
3) Vybetonování hranic pozemků od parcely xxxxxxxxxx po parcelu xxxxxxxxxx.

OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty uzavřít kupní smlouvu na pozemek č. parcelní 57/10 v k.ú. Klenovice s manželi xxxxxxxxxx.
2) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu o dílo s firmou Intem s.r.o. Tábor na osazení sloupů VO.
3) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvu o dílo s firmou Viastav s.r.o. Tábor na vybudování komunikace a dále smlouvu o finanční spoluúčasti.
4) Starostovi a zástupci starosty jednat s manželi xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku pro pokračování komunikace.
5) Starostovi a zástupci starosty projednat s firmou Jihostav Soběslav dokončení stavebních úprav okolo ČOV.
6) Starostovi a zástupci starosty znovu obeslat majitele reklamních zařízení se žádostí o umístění, uzavřít smlouvy a požadovat vyrovnání závazků vůči obci.
7) Starostovi a zástupci starosty zajistit posouzení technického stavu resp. rozsahu opravy oplechování severního štítu budovy restaurace a možnost zateplení stropu.
8) Starostovi a zástupci starosty projednat s některými majiteli sousedních pozemků umístění sloupů VO v nové zástavbě do společné hranice.
9) Starostovi a zástupci starosty uzavřít smluvní vztah s majiteli pozemků (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx)

OZ bere na vědomí:
1) Vítěze výběrového řízení pro zhotovení komunikace v nové zástavbě firmu Viastav s.r.o. Tábor.
2) Informaci o žádosti manželů Drsových o připojení jejich novostavby RD na vodovodní a kanalizační řád.
3) Informaci o ukončení likvidace dřeva v obecních lesích a jeho prodeji.
4) Žádost nájemce místní restaurace pana Černého na zakoupení plynových kamen do výčepu a stropního ventilátoru do kuchyně restaurace.


Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek