KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2003

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2003

Den a místo jednání: 22.4.2003 sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:10 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2002
4) Veřejnoprávní smlouva – přestupky a sociální dávky
5) Směrnice
  - Organizační řád
  - o účetnictví
  - o účtování dlouhodobého majetku a zásob
  - o oběhu účetních dokladů
  - o finanční kontrole – kontrolní řád
  - o provedení inventarizace majetku a závazků
6) Změny odměn zastupitelů
7) Investiční akce na rok 2003 - dotace
8) Koupě pozemků
9) Rozpočtové změny
10) Poskytnutí prostředků z povodňového fondu na obnovu bydlení
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni pan František Cílek a pan František Hrubý.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: odpověď na žádost pana Ing. Vojtěcha Trubače o prominutí nájemného, nebyly uzavřeny kupní smlouvy dle bodu 5) usnesení č. 1/2003 „Zastupitelstvo obce schvaluje“ a nebylo provedeno zajištění naplnění zákona č. 86/2002 Sb. v podmínkách naší obce.
 
ad 3) Starosta obce přednesl návrh závěrečného účtu obce za rok 2002. Zastupitelstvo obce podrobně projednalo jednotlivé body a jednomyslně závěrečný účet schválilo. Protože závěrečný účet obce obsahuje pohledávky po lhůtě splatnosti, zastupitelstvo obce rozhodlo vyzvat písemně jednotlivé dlužníky, aby provedli úhradu dlužné částky do 15ti dnů od obdržení výzvy. V opačném případě bude postupováno s Exekutorským úřadem Tábor.
 
ad 4) Starosta obce přednesl zastupitelstvu návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Klenovice a Městem Soběslav. Tato smlouva upravuje zastupování Obce Klenovice při projednávání na úseku přestupků a sociální dávky – příspěvku na individuální dopravy. Zastupitelstvo obce návrh smlouvy, tak jak byl přednesen, schvaluje.
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrhy jednotlivých základních norem upravujících činnost jednotlivých složek obce i obecního úřadu. Soubor norem obsahuje tyto směrnice: Organizační řád obce, Směrnice o účetnictví, Směrnice o účtování dlouhodobého majetku a zásob, Směrnice o oběhu dokladů, Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole – kontrolní řád a Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků.
Předsedům kontrolního a finančního výboru zastupitelstvo obce uložilo zpracovat plán kontrolní činnosti do 15ti dnů.
 
ad 6) Starosta přednesl návrh na úpravu měsíčních odměn členů zastupitelstva obce – starostovi, místostarostovi a předsedům jednotlivých výborů s účinností od 1.4.2003:
František Cílek, předseda výboru veřejného pořádku: Kč 760,--
Jiřina Halašková, předseda kulturního výboru: Kč 860,--
Marie Hrazdilová, předseda finančního výboru: Kč 660,--
František Hrubý, předseda stavebního výboru: Kč 860,--
Ing. Jan Molík, předseda kontrolního výboru: Kč 760,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta: Kč 9.392,--
Mgr. Lubomír Turín, starosta: Kč 10.592,--
 
ad 7) Zastupitelstvo obce schválilo firmu DAICH s.r.o. Tábor jako zhotovitele investiční akce propojení kanalizace od Kopřivových dolů k obecnímu úřadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Vialit s.r.o. Soběslav jako zhotovitele investiční akce opravy místní komunikace na Novou hospodu – č.parc. 2433 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
Nejdůležitější investiční akcí je příprava výstavby inženýrských sítí a komunikace pro jihozápadní část obce. Znamená to výstavbu splaškové kanalizace a ČOV, dešťovodrenážní kanalizace, vodovodního řadu, zpevněné komunikace. V souvislosti s tímto investičním záměrem byla podána žádost o poskytnutí dotace na výstavbu infrastruktury vztahující se k 15ti RD ve výši 1,2 mil.Kč.
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo možnost odkoupení pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od soukromých osob, které jsou zahrnuty do souboru jednotlivých stavebních parcel určených pro individuální bytovou výstavbu v jihozápadní části obce. Zastupitelstvo schválilo odkoupení za jednotnou cenu Kč 150,-- / m2 v případě pozemku zahrnutého do stavební parcely a Kč 25,-- / m2 v případě pozemku zahrnutého do budoucí komunikace takto:
  - od xxxxxxxxxx, č. parc.: 2122/47 o výměře 439 m2 za Kč 65.850,-- a. 2122/46 o výměře 68 m2 za Kč 1.700,--
  - od xxxxxxxxxx, č. parc.: 2122/43 o výměře 472 m2 za Kč 70.800,--, 2122/45 o výměře 336 m2 za Kč 50.400,-- a 2122/44 o výměře 122 m2 za Kč 3.050,--
  - od xxxxxxxxxx, č.parc.: 2122/40 o výměře 457 m2 za Kč 68.550,--, 2122/42 o výměře 445 m2 za Kč 66.750,-- a 2122/41 o výměře 103 m2 za Kč 2.575,--
  - od xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, č. parc.: 2122/38 o výměře 461 m2 za Kč 69.150,-- a 2122/39 o výměře 54 m2 za Kč 1.350,--
  - od xxxxxxxxxx 1/6 parc. č. 2122/37 o výměře 9 m2 za Kč 225,--
  - od xxxxxxxxxx 1/6 parc. č. 2122/37 o výměře 9 m2 za Kč 225,--
  - od xxxxxxxxxx 1/6 parc. č. 2122/37 o výměře 9 m2 za Kč 225,--
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtových změn vyplývajících z nutnosti přizpůsobit rozvrh jednotlivých rozpočtových položek předpokládanému novému rozpočtovému výhledu, který odráží nové skutečnosti plynoucí z přípravy investičních akcí pro rok 2003 v tomto znění: v příjmové části celkové zvýšení o 618,5 tis. Kč (§2221, pol. 2324 +10,2 tis.Kč, §3392, pol. 2111 +2,4 tis.Kč, §3631, pol. 2322 +28,3 tis.Kč, §3636, pol. 3111 +577,6 tis.Kč,); ve výdajové části celkové zvýšení o 618,5 tis. Kč (§2212, pol. 6130 +5,0 tis.Kč, §3636, pol. 5166 +6,0 tis. Kč, §3636, pol. 5169 +117,4 tis.Kč, §3636, pol. 5362 +72,5 tis.Kč, §3636, pol. 6130 +391,5 tis.Kč, §3639, pol. 5139 +1,0 tis.Kč, §3639, pol. 5169 +5,1 tis.Kč, §5512, pol. 5137 -3,4 tis.Kč, §5512, pol. 5139 +0,3 tis.Kč, §5512, pol. 5173 +2,1 tis.Kč, §5512, pol. 5175 +1,0 tis.Kč, §6171, pol. 5169 +20,0 tis.Kč).
Upravený rozpočet obce na rok 2003 činí – příjmy: 5.330,0 tis. Kč a výdaje: 6.330,0 tis. Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje.
 
ad 10) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s komisí, jejíž hlavní a jedinou náplní bylo zpracovat žádosti o poskytnutí prostředků z povodňového fondu obce na opravu bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. Tato komise, kterou jmenoval starosta obce, pracovala ve složení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Komise vybrala tyto žadatele o příspěvek: xxxxxxxxxx – výše příspěvku Kč 200.000,--, manželé xxxxxxxxxx – výše příspěvku Kč 92.970,-- a manželé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx – výše příspěvku Kč 70.000,--.
Podmínky pro poskytnutí příspěvku stanoví povinnost finanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti ve výši 30% z celkových rozpočtových nákladů dle registrační karty. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce rozhodlo proplácet daňové doklady za provedené práce a materiál při opravách ve výši 70ti % maximálně však do výše poskytnutého příspěvku.
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o proběhnuvším jednání zainteresovaných obcí a Města Soběslavi v rámci projektu výstavby IV. železničního koridoru. Poslední navrhovaná varianta zohledňuje námitky projektanta výstavby dálnice D3 a zároveň námitky ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Zastupitelstvo i tuto variantu pokládá za přijatelnou a podporuje jí.
  - Zastupitelstvo obce rozhodlo nepronajímat s trvalou platností a ani neumožnit využití vodní plochy (rybník) ve středu obce pro chov ryb.
  - Zastupitelstvo obce zatím rozhodlo nedoporučit prodej dalších pozemků na stavební parcely v lokalitě pod dětským hřištěm, neboť v současné době Obec Klenovice není schopna zabezpečit výstavbu infrastruktury v této lokalitě.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 22:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2003 ze dne 22.4.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Závěrečný účet obce za rok 2002.
2) Návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Soběslav.
3) Směrnice jako závazné předpisy pro Obec a Obecní úřad Klenovice v tomto rozsahu: Organizační řád obce, Směrnice o účetnictví, Směrnice o účtování dlouhodobého majetku a zásob, Směrnice o oběhu dokladů, Směrnice o finanční kontrole – kontrolní řád a Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků.
4) Odměny členů zastupitelstva obce s účinností od 1.4.2003 dle bodu 6) zápisu.
5) Firmu DAICH s.r.o. Tábor jako zhotovitele propojení kanalizace dle 7) zápisu.
6) Firmu Vialit s.r.o. Soběslav jako zhotovitele opravy místní komunikace na Novou hospodu.
7) Odkoupení pozemků ve vlastnictví soukromých osob v lokalitě jižní části obce za jednotnou cenu Kč 150,-- / m2 v případě pozemku zahrnutého do stavební parcely a Kč 25,-- / m2 v případě pozemku zahrnutého do budoucí komunikace takto:
  - od xxxxxxxxxx, č. parc.: 2122/47 o výměře 439 m2 za Kč 65.850,-- a. 2122/46 o výměře 68 m2 za Kč 1.700,--
  - od xxxxxxxxxx, č. parc.: 2122/43 o výměře 472 m2 za Kč 70.800,--, 2122/45 o výměře 336 m2 za Kč 50.400,-- a 2122/44 o výměře 122 m2 za Kč 3.050,--
  - od xxxxxxxxxx, č.parc.: 2122/40 o výměře 457 m2 za Kč 68.550,--, 2122/42 o výměře 445 m2 za Kč 66.750,-- a 2122/41 o výměře 103 m2 za Kč 2.575,--
  - od xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, č. parc.: 2122/38 o výměře 461 m2 za Kč 69.150,-- a 2122/39 o výměře 54 m2 za Kč 1.350,--
  - od xxxxxxxxxx 1/6 parc. č. 2122/37 o výměře 9 m2 za Kč 225,--
  - od xxxxxxxxxx 1/6 parc. č. 2122/37 o výměře 9 m2 za Kč 225,--
  - od xxxxxxxxxx 1/6 parc. č. 2122/37 o výměře 9 m2 za Kč 225,--
8) Rozpočtové změny dle bodu 9) zápisu.
9) Příjemce příspěvku z povodňového fondu obce na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 dle návrhu výběrové komise – viz. bod 10) zápisu.
10) Předloženou upravenou trasu souběhu IV. tranzitního železničního koridoru a dálnice D3 v úseku Soběslav – Roudná – Doubí.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Soběslav.
2) Starostovi a místostarostovi zaslat písemně výzvy o úhradu pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2002.
3) Předsedovi finančního a kontrolního výboru zpracovat plán kontrolní činnosti dle Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole do 10.5.2003.
4) Starostovi obce předat souhlasné stanovisko s předloženou upravenou trasou IV. tranzitního železničního koridoru a dálnice D3 v úseku Soběslav – Roudná – Doubí starostovi Města Soběslav.
5) Starostovi a místostarostovi obce uzavřít smlouvy akce dle bodů 5), 6), 7) a 9) usnesení „Zastupitelstvo obce schvaluje“

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) 30.4.2003 proběhne pálení čarodějnic pod restaurací a postavení máje, 3.5.2003 bude pouťová zábava a 4.5.2003 mše svatá v kapličce.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek