KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2003

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2003

Den a místo zasedání: 24.11.2003 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:30 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Nepřítomen: Ing. Jan Molík – omluven. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
5) Pronájem obecního majetku
6) Mikroregion Soběslavsko
7) Příspěvek na dopravní obslužnost
8) Inventarizace 2003
9) Projednání dočasné komunikace
10) Další odměna zastupitelů
11) Příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených
12) Návrh rozpočtu na rok 2004
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: z usnesení č. 2/2003, bod 2) ZO ukládá – zaslání výzev k úhradě pohledávek po splatnosti k 31.12.2002, usnesení č. 4/2003, bod 3) ZO ukládá – zpracovat návrh OZV o zhodnocení stavebních pozemků (bude provedeno až na konkrétní stavební lokalitě – zatím odloženo), usnesení č. 3/2003, bod 2) ZO ukládá – převod chodníků od ŘSD (probíhá shromažďování dokladů), usnesení č. 5/2003, bod 5) ZO ukládá – dokončit seznam poplatníků (poplatky za odpady z rekreačních nemovitostí).
 
ad 3) Manželé xxxxxxxxxx požádali o zrušení žádosti o koupi stavební parcely č. 2122/50, 2122/51 a 2122/53 v k.ú. Klenovice. Zastupitelstvo obce bere tuto jejich žádost na vědomí a ruší své rozhodnutí ze dne 13.10.2003 č. 5/2003, bod 1) ZO schvaluje.
Pan xxxxxxxxxx – ruší se rozhodnutí ZO z 28.7.2003 č. 4/2003, bod 1) ZO schvaluje, protože jmenovaný není majitelem sousední nemovitosti dle pravidel prodeje (parc.č. 2122/26).
Zastupitelstvo obce projednalo následující žádosti o odprodej pozemků v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
  - pan xxxxxxxxxx požádal o odprodej pozemku (příkup) parc.č. 2122/26 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 203 m2 za cenu Kč 20.300,--. (Hlasování: 6 pro).
  - manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku (příkup) parc.č. 67/5 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 154 m2 za cenu Kč 15.400,--. (Hlasování: 6 pro).
  - pan xxxxxxxxxx požádal o odprodej pozemku parc.č. 2122/50 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 174 m2, 2122/51 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 406 m2 a 2122/53 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 420 m2 za celkovou cenu Kč 250.000,--. (Hlasování: 6 pro).
  - pan xxxxxxxxxx požádal o odprodej pozemku parc.č. 2122/63 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1.000 m2 za cenu Kč 250.000,--. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a tuto vyhlášku jako obecně závazný předpis schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) Firma ENVI-PUR s.r.o. Tábor požádala o pronájem sloupu veřejného osvětlení k umístění firemní směrové tabule. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem za Kč 352,-- ročně. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Starosta informoval zastupitele o přípravné schůzce Mikroregionu Soběslavsko a předložil návrh stanov. Cílem mikroregionu by mělo být v budoucnu čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro větší celky než jsou jednotlivé obce. Zastupitelé zatím vstup neschvalují. Bude projednáno na příští schůzi. (Hlasování: 4 proti, 2 pro).
 
ad 7) Na základě informace Krajského úřadu JčK, odboru dopravy byla zastupitelům oznámena částka, kterou bude obec přispívat na základní dopravní obslužnost v roce 2004. Částka, která byla schválena na zastupitelstvu kraje dne 8.11.2003 činí pro naší obec Kč 16.708,--. (ZO bere na vědomí).
Starosta předložil zastupitelům dopis společnosti OAD Kolín s.r.o., která provozuje autobusovou linku Kolín – Tábor – České Budějovice. Vzhledem ke ztrátovosti v roce 2003 navrhuje dopravce pro příští rok prokazatelnou ztrátu naší obce 30 tis. Kč, kterou by chtěl uhradit, pokud obec bude mít zájem o zastávku v obci. Zastupitelé s tímto příspěvkem nesouhlasí, ale s provozem linky ano. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 8) Inventarizace majetku obce byla stanovena na den 13.12.2003.
 
ad 9) Zastupitelstvo na svém minulém jednání zmocnilo starostu a místostarostu k projednání zachování dočasné přístupové komunikace od silnice E55 směr Bory. Na základě jednání s Městem Tábor jako investorem a po předložení všech nezbytných úkonů pro zachování této komunikace, zastupitelstvo svým rozhodnutím odstupuje od tohoto záměru vzhledem k časové tísni, finanční náročnosti a celkové složitosti stavebního a schvalovacího řízení. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo výplatu jedné poloviny další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za II. pololetí 2003. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 11) Na základě žádosti o příspěvek na činnost základní organizace Svazu tělesně postižených v Soběslavi zastupitelstvo odsouhlasilo částku ve výši Kč 1.000,--. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2004 viz. tabulka.
  PŘÍJMY VÝDAJE
  pol. název částka     § název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 549,6     1031 Pěstební činnost 21,0
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 275,1     2212 Silnice 185,0
  1113 Daň z příjmů fyz. osob z KV 30,3     2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16,7
  1121 Daň z příjmů právnických osob 575,5     2310 Pitná voda 100,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 908,6     2321 Odvádění a čištění odpad.vod 651,3
  1337 Poplatek za komunální odpad 173,7     2333 Úpravy drobných vodních toků 151,0
  1341 Poplatek ze psů 5,2     3113 Základní školy 210,0
  1342 Poplatek za lázeň.nebo rekr.pob. 1,5     3314 Činnosti knihovnické 49,0
  1361 Správní poplatky 1,0     3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. 54,2
  1511 Daň z nemovitostí 218,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 37,7
  2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 118,1     3399 Ostat.záležitosti kultury, církví 0,3
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1     3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10,0
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 48,0     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 311,0
  2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 19,6     3613 Nebytové hospodářství 20,0
  2141 Příjmy z úroků 5,7     3631 Veřejné osvětlení 410,0
  2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 30,2     3636 Územní rozvoj 404,6
  2460 Splátky půjč.prostř. od obyvat. 76,7     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 172,2
  3111 Příjmy z prodeje pozemků 701,2     3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp. 4,0
  4112 Neinv. přijaté dotace ze SR 5,6     3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 25,0
            3727 Prevence vzniku odpadů 20,0
            3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 30,7
            4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
            4319 Ostatní soc.péče a pom.zdrav.p. 1,5
            5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 10,0
            6112 Zastupitelstva obcí 350,0
            6171 Činnost místní správy 359,4
            6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 0,2
            6402 Finanční vypořádání minulých let 213,0
                 
  CELKEM 3 745,7     CELKEM 3 827,8
                 
  Příjmy-výdaje (přebytek hospodaření): -82,1          
                 
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhraz.splátky dlouh.přij.půjček -276,0    
  8115 Změna stavu krátk.prostř.na ú. 358,1    
  CELKEM 82,1    
  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2004. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 13) Různé a diskuse:
  - Starosta a místostarosta informovali přítomné zastupitele o dokončení budovaných sítí v jihozápadní částí obce, na které obec obdržela dotaci ve výši 560 tis.Kč. V těchto dnech probíhá příprava na kolaudační řízení vodovodů, dešťovo drenážní a splaškové kanalizace. Po kolaudaci proběhne prodej schválených parcel v této lokalitě.
  - Místostarosta informoval přítomné o výměně kabelu NN vedoucího od Ovčína k Hasíkovi a okolním chatám. Tato rekonstrukce je dělána na základě popovodňových opatřeních JČE.
  - Starosta obce seznámil zastupitele s těžbou dřeva v obecních lesích, která byla nutná z důvodu zasažení stromů kůrovcem. Bylo vytěženo 21 m3 kulatiny.
  - Starosta předložil návrh na výzdobu stříbrného smrku v parku u obecního úřadu. Zastupitelé souhlasí s nákupem vánoční výzdoby.
 
ad 14) Schůzi ukončil starosta ve 22:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jaroslav Škoda


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2003 ze dne 24.11.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zrušení prodeje pozemku parc.č. 2122/26 v k.ú. Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx.
2) Prodej pozemků dle bodu 3) zápisu takto:
  - panu xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 2122/26 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 203 m2 za cenu Kč 20.300,--
  - manželům xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 67/5 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 154 m2 za cenu Kč 15.400,--
  - panu xxxxxxxxxx pozemky parc.č. 2122/50 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 174 m2, 2122/51 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 406 m2 a 2122/53 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 420 m2 za celkovou cenu Kč 250.000,--
  - panu xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 2122/63 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1.000 m2 za cenu Kč 250.000,--
3) Obecně závaznou vyhlášku Obce Klenovice č. 4/2003 o místních poplatcích s účinnosti od 1.1.2004.
4) Pronájem sloupu veřejného osvětlení firmě ENVI-PUR s.r.o. Tábor k umístění firemní směrové tabule za cenu Kč 352,-- ročně.
5) Odstoupení od záměru zachování dočasné přístupové komunikace od silnice E55 směr Bory.
6) Vyplacení poloviny další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za II.pololetí 2003.
7) Příspěvek na činnost základní organizace Svazu tělesně postižených v Soběslavi ve výši Kč 1.000,--.
8) Návrh rozpočtu obce na rok 2004 (viz. bod 12) zápisu 6/2003)
9) Nákup vánoční výzdoby k ozdobení stříbrného smrku v parku u obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Příspěvek na dopravní obslužnost na autobusovou linku Kolín – Tábor – České Budějovice ve výši Kč 30.000,--.
2) Vstup obce Klenovice do Mikroregionu Soběslavsko.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi uzavřít kupní smlouvy dle bodu 1) usnesení ZO schvaluje do 31.12.2003.
2) Starostovi uzavřít smlouvu o pronájmu sloupu VO dle bodu 4) usnesení ZO do 31.12.2003.
3) Starostovi zaslat Městu Tábor odstoupení od záměru převodu dočasné komunikace na trvalou do 30.11.2003.
4) Místostarostovi vyplatit příspěvek ZO Svazu tělesně postižených.
5) Starostovi objednat vánoční výzdobu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Odstoupení manželů xxxxxxxxxx od schválené koupě pozemků 2122/50, 2122/51 a 2122/53 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
2) Informaci od Krajského úřadu JčK o příspěvku na základní dopravní obslužnost na rok 2004 ve výši Kč 16.708,--.
3) Inventarizace majetku obce dne 13.12.2003.
4) Informaci o dokončení budovaných sítí v jihozápadní části obce.
5) Informaci o těžbě dřeva v obecních lesích.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek