KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2004

Den a místo zasedání: 26.4.2004 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Při zahájení zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Hrubý a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o umístění RD – xxxxxxxxxx
4) Žádost o prominutí poplatku za likvidaci odpadů – xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
5) Smlouva – zabezpečení objektu
6) Opravy místních komunikací
7) Zatrubnění vodoteče
8) Dětské hřiště Lomky
9) Koupě pozemků
10) Územní řízení – parcelace dle ÚPo
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: usnesení č. 7/2003, bod 4) ZO ukládá – zaslat výpověď Smlouvy o poskytování služby elektronické dálkové kontroly firmě T SECURITY s.r.o. Tábor do 23.12.2003, usnesení č. 7/2003, bod 5) ZO ukládá - uzavřít smlouvu o dodávce zabezpečovacího zařízení s firmou ALPAS Soběslav.
 
ad 3) Starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí, kterou podal pan xxxxxxxxxx, v níž žádá o souhlas s umístěním stavby RD na jeho pozemku. Zastupitelstvo obce okolnosti žádosti projednalo a s přihlédnutím k regulativům územního plánu obce nesouhlasí s umístěním stavby na tomto pozemku, neboť toto je v rozporu s územním plánem obce. (Hlasování: 7 proti).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo žádosti pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o prominutí poplatku za ukládání odpadu pro rekreační nemovitost. Zastupitelstvo obce po posouzení všech hledisek nesouhlasí s prominutím poplatku, protože je to precedentní záležitost pro ostatní občany a vlastníky rekreačních nemovitostí na území obce. (Hlasování: 7 proti).
 
ad 5) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh nové smlouvy na zabezpečení objektu obecního úřadu firmou T-Security s.r.o. Tábor. Smlouva je oproti původní rozšířena o služby a servisní práce a proto se zastupitelstvo rozhodlo pokračovat ve spolupráci s touto firmou. Tím se ruší usnesení ZO 7/2003 body 4) a 5). (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o návrhu smlouvy na opravu místních komunikací v obci: oprava komunikace od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a doplněna o zpevnění komunikace před obecním úřadem, dále opravy místních komunikací a upravení místní komunikace od dětského hřiště k prodejně.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo přípravu investiční akce přesunuté z minulých let, t.j. zatrubnění vodoteče od hlavní silnice E55 mezi nemovitostmi pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Jako zhotovitel byla vybrána firma DAICH s.r.o. Tábor. Po zatrubnění vznikne průchod široký víc jak 2 metry, který bude sloužit pro pěší jako spojnice chodníku u E55 a spodní komunikace. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce se seznámilo s novými skutečnostmi, na jejichž základě bylo zastaveno územní řízení na vybudování dětského hřiště v lokalitě Lomky. Překážkou byla skutečnost, že lokalita je dobývací prostor. Po dotazu na Obvodním báňském úřadu v Plzni, který žádost Obce Klenovice postoupil Obvodnímu báňskému úřadu v Příbrami, obdržela Obec Klenovice souhlasné stanovisko, které nebrání dalšímu využití lokality pro tento účel. Na základě této skutečnosti bude obnoveno územní řízení pro získání územního rozhodnutí.
 
ad 9) Obec Klenovice v současné době vlastní veškeré listiny, které požaduje Státní statek Jeneč, aby mohl připravit návrh kupní smlouvy na část parcely parcelního čísla 59 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. Po získání této parcely do majetku obce budou části odprodány manželům xxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxx.
Obec Klenovice odkoupí část pozemku parc.č. 1510/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od Města Tábora, která bude sloužit jako přístupová cesta k nemovitosti č.p. xx ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx.
 
ad 10) Na návrh starosty zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s tím, aby do budoucna vybraná zájmová území pro bytovou výstavbu byla připravována a projektováno jako celek a zároveň požádáno o vydání územního rozhodnutí v rámci územního řízení pro celou lokalitu. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Místostarosta informoval zastupitelstvo o proběhnutém kolaudačním řízení ČOV, která má povolen provoz do 31.12.2013.
  - Starosta informoval o provedené opravě stožáru veřejného osvětlení u parkoviště restaurace a zametání místních komunikací.
  - Starosta informoval o proběhnuvší hygienické kontrole v restauraci. Kontrola proběhla bez vážných závad s doporučením o doplnění technologie kuchyně o myčku nádobí. Zastupitelstvo obce doporučuje shromáždit technické informace jako podklad pro pořízení zařízení.
  - V pátek 30.dubna se uskuteční pálení čarodějnic v Lomkách a bude postavena máj na návsi.
  - Starosta informoval o přípravě pouti v obci, která proběhne ve dnech 8. a 9.5.2004.
  - Byla provedena kontrola finančního výboru zaměřena na kontrolu stavu pokladny včetně pokladních dokladů. Kontrola proběhla 29.3.2004 a nezjistila žádné skutečnosti, které by zakládaly důvod ke zkreslení průkaznosti účetnictví.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 21:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2004 ze dne 26.4.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zrušení bodu 4) a 5) usnesení číslo 7/2003, které ukládá výpověď smlouvy s poskytovatelem zabezpečovacích služeb pro obec Klenovice (T-Security s.r.o. Tábor).
2) Firmu DAICH s.r.o. Tábor jako zhotovitele investiční akce zatrubnění vodoteče mezi nemovitostmi p. Veselého a pí. Poštolkové.
3) Postup přípravy lokalit pro výstavbu RD doplnit o územní rozhodnutí.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Žádost se stavbou RD pana xxxxxxxxxx.
2) Žádosti o prominutí poplatku za ukládání odpadu u rekreační nemovitosti pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Uzavřít smlouvu o dílo s firmou DAICH s.r.o. Tábor – zatrubnění vodoteče.
2) Starostovi a místostarostovi projednat přípravu kupní smlouvy na část pozemku parcelního čísla 1510/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci o kolaudaci ČOV.
2) Informaci o hygienické kontrole v restauraci.
3) Informaci o kontrole finančního výboru.


Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek