KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2004

Den a místo zasedání: 24.5.2004 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:08 hodin

Při zahájení zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2003
4) Koupě pozemků – Státní statek Jeneč
5) Směna pozemků – xxxxxxxxxx
6) Umístění RD – xxxxxxxxxx
7) Další odměna zastupitelů
8) Penále 20 TI
9) Smlouvy NN – 3 RD+ČOV
10) Rozpočtové opatření
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechny body byly splněny.
 
ad 3) Závěrečný účet obce – zastupitelé dostali podklady předem k prostudování a po projednání komentáře a se seznámení se s výsledkem auditu byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2003 bez připomínek schválen. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Obec Klenovice obdržela souhlasné stanovisko od Státního statku Jeneč, ve kterém je nabídka na odprodej pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parcelních čísel 57/14 o výměře 73 m2, parcelní číslo 57/15 o výměře 23 m2 a 57/16 o výměře 16 m2 za cenu znaleckého posudku, což je úhrnem Kč 5.600,--. Zastupitelstvo obce odkoupení schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Směna pozemků - pan Petr xxxxxxxxxx – po několika jednáních se zástupci Obce Klenovice, stavebního odboru Městského úřadu v Soběslavi a žadatele bylo dospěno k vzájemné shodě. Pan xxxxxxxxxx požádal Obec Klenovice o provedení směny pozemků v jeho vlastnictví a to pozemku parc. č. 2122/89 o výměře 195 m2 a 2122/90 o výměře 189 m2 za pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice a to parc. č. 2122/75 o výměře 147 m2 a 2122/77 o výměře 238 m2. Součástí dohody o směně pozemků bude vytýčení přístupové komunikace na takto nově vzniklou stavební parcelu. Zastupitelstvo obce se směnou souhlasí za podmínky, že souhlas se stavbou žadatel obdrží, pokud doloží návrh na vklad výše uvedené směnné smlouvy. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby pana xxxxxxxxxx i na pozemek parc. číslo 2122/77 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, který je předmětem směnné smlouvy (viz. bod 5). (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo výplatu další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za I. pololetí 2004. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem závěru kontroly Finančního úřadu Tábor, kdy byla vyměřena vratka dotace + penále za neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu republiky. Jednalo se o prostředky použité na investiční akci – výstavba komunikace v nové zástavbě 24 RD. Na žádost obce byla Ministerstvem financí České republiky vratka dotace prominuta a penále sníženo na Kč 50.000,--. Penále bylo uhrazeno ve prospěch Finančního úřadu Tábor.
 
ad 9) Starosta obce informoval jednání zastupitelstva o návrhu smlouvy na vybudování přípojek NN + ČOV pro nové RD v jihozápadní části obce. Vzhledem k tomu, že přípojky NN se budou provádět úhrnem pro všech 13 stavebních parcel, z nichž některé ještě nejsou prodány, uzavře prozatím Obec Klenovice smlouvu se zhotovitelem pro stavební parcely neprodané a uhradí náklady spojené s výstavbou přípojek a tato částka bude při realizaci prodeje stavební parcely připočtena k celkové ceně.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem druhého rozpočtového opatření v roce 2004: v příjmové části celkové zvýšení o 506,1 tis.Kč (pol. 1122 +478,6 tis.Kč /daň z příjmu placená obcí/, pol. 4111, ÚZ 98348 +20,6 tis.Kč /dotace na volby do Evropského parlamentu/, pol. 4139 +3,4 tis.Kč /převod z povodňového fondu obce na ZBÚ/, §3392, pol. 2111 +2,4 tis.Kč /prodej vstupenek na sousedský bál/, §6171, pol. 2324 +1,1 tis.Kč /dobropisy za Sbírky zákonů/); ve výdajové části celkové zvýšení o 838,1 tis.Kč (§2212, pol. 5021 +1,5 tis.Kč /úklid sněhu – dohoda o PP/, §2212, pol. 5171 +100,0 tis.Kč /opravy místních komunikací/, §2321, pol. 5169 +7,0 tis.Kč /čerpání a odvoz z ČOV/, §2321, pol. 6121 +50,0 tis.Kč /zatrubnění vodoteče - navýšení/, §3613, pol. 5137 +20,0 tis.Kč /myčka na nádobí, příborník/, §3613, pol. 5139 +4,5 tis.Kč /žaluzie, elektromateriál/, §3613, pol. 5169 -26,0 tis.Kč /zbyly pouze výdaje na připojení myčky na nádobí/, §3613, pol. 5171 +20,5 tis.Kč /opravy v restauraci - pódium, přístřešek před vchodem, střecha/, §3636, pol. 5169 +100,1 tis.Kč /geodetické práce, kapličky 3x16,7/, §3722, pol. 5139 +3,8 tis.Kč /kontejnery na odpad/, §3745, pol. 5132 +0,1 tis.Kč /ochranné pomůcky/, §5512, pol. 5175 +1,0 tis.Kč /občerstvení – hasičská schůze/, §6117, pol. 5021, ÚZ 98348 +4,2 tis.Kč /odměny členů volební komise – volby do Evropského parlamentu/, §6117, pol. 5139, ÚZ 98348 +15,5 tis.Kč /materiál – volby do Evropského parlamentu/, §6117, pol. 5173, ÚZ 98348 +0,3 tis.Kč /cestovné – školení členů komise – volby do Evropského parlamentu/, §6117, pol. 5175, ÚZ 98348 +0,6 tis.Kč /stravné – členové volební komise/. §6171. pol. 5362 +2,5 tis.Kč /soudní poplatek - hřiště/, účet 236, §6310, pol. 5163 +0,5 tis.Kč /poplatek bance za zrušení účtu povodňového fondu/, účet 236, §6330, pol. 5349 +3,4 tis.Kč /převod z povodňového fondu na ZBÚ/, §6399, pol. 5362 +478,6 tis.Kč /daň z příjmu placená obcí/, §6399, pol. 5363 +50,0 tis.Kč /penále za neoprávněně použité prostředky státního rozpočtu/, účet 236, §6402, pol. 5364 -203,0 tis.Kč /vratka z povodňového fondu - přerozpočtováno na §6402, pol. 5366/, účet 236, §6402, pol. 5366 +203,0 tis.Kč /vratka z povodňového fondu - přerozpočtováno z §6402, pol. 5364/, financování: účet 231, pol. 8115 +278,0 tis.Kč, účet 236, pol. 8115 +3,9 tis.Kč. V případech, kde není uveden účet, jedná se o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2004 činí – příjmy: 4.581,9 tis.Kč a výdaje: 5.194,6 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2004 je ve výši 612,7 tis.Kč a bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval jednání zastupitelstva obce o průběhu prací při výstavbě dětského hřiště v Lomkách.
  - Opravy komunikací – byla provedena oprava komunikace od Pouzarových ke Kopřivovým s rozšířením této komunikace o 1 metr v nejužším bodě. Opraveny byly rovněž komunikace v obci. Navíc byla provedena úprava komunikace prosívkou od pana Nečase k dětskému hřišti. Tyto opravy byly provedeny v celkovém rozsahu cca 350 tis. Kč.
  - Zatrubnění vodoteče je téměř ukončeno, v místě spojení potrubí průměr 800 mm a nového 500 mm potrubí byla vybudována rozměrná šachta, která bude následně zasypána zeminou.
  - Starosta obce informoval o přípravě realizace prodloužení veřejného osvětlení Na Brousku. Obec se bude podílet spolu s Městem Soběslav částkou cca 35 tis.Kč.
  - Rekonstrukce rekreačního objektu – starosta informoval o žádosti pana xxxxxxxxxx provést rekonstrukci původní chaty na chatu větší. Jeho stavební záměr ovšem nevyhovuje OTP § 8 stavebního zákona. Žadateli bude doporučeno upravit rozměry na půdorys 8 x 7 metrů celkové zastavěné plochy na základě výjimky.
  - V obecním lese byla provedena těžba dřeva napadeného kůrovcem v rozsahu cca 30 m3.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 21:55 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2004 ze dne 24.5.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2003 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klenovice za rok 2003.
2) Koupě pozemků od Státního statku Jeneč v k.ú. Klenovice u Soběslavi č. 57/14 o výměře 73 m2, parcelní číslo 57/15 o výměře 23 m2 a 57/16 o výměře 16 m2 za cenu znaleckého posudku, což je úhrnem Kč 5.600,--.
3) Směnu pozemků v k.ú. Klenovice u Soběslavi ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx - parc. č. 2122/89 o výměře 195 m2 a 2122/90 o výměře 189 m2 za pozemky ve vlastnictví Obce Klenovice a to parc. č. 2122/75 o výměře 147 m2 a 2122/77 o výměře 238 m2.
4) Udělení souhlasu se stavbou panu xxxxxxxxxx na cizím pozemku (2122/77) ve vlastnictví Obce Klenovice za podmínky doložení návrhu na vklad smlouvy směnné dle bodu 3) usnesení „ZO schvaluje“.
5) Výplatu další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za I. pololetí 2004.
6) Rozpočtové opatření dle bodu 10) zápisu z jednání.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce a místostarostovi obce uzavřít kupní smlouvu dle bodu 2) usnesení „ZO schvaluje“.
2) Starostovi obce a místostarostovi obce uzavřít směnnou smlouvu dle bodu 3) usnesení „ZO schvaluje“.
3) Starostovi obce sdělit xxxxxxxxxx stanovisko obce k rekonstrukci rekreačního objektu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Vyměřené penále za neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu republiky ve výši Kč 50.000,-.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek