KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2007

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2007

Den a místo zasedání: 23.2.2007 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:17 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, paní Jiřina Severová - omluvena.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Roman Bílý a pan Jaroslav Suda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Obecně závazná vyhláška - FRB
4) Vyhlášení výběrového řízení – půjčky z FRB
5) Dohoda s JVS
6) Smlouva – břemeno E.ON
7) Pronájem sloupů VO
8) KPÚ Klenovice
9) Rozpočtové změny
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 3/2005 ze dne 9.6.2005, ZO schvaluje, bod 6: odkoupení pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx.
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice. Touto vyhláškou bude nahrazena Obecně závazná vyhláška Obce Klenovice č. 1/2006, kterou bylo nutno novelizovat. Změny spočívají ve zkrácení maximální doby splatnosti půjček poskytovaných obcí z Fondu rozvoje bydlení uživatelům na 2 roky. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu blížící se splatnosti půjčky, kterou obec obdržela do fondu rozvoje bydlení z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tato půjčka je splatná v roce 2009 a obec musí v tomto termínu vrátit celou částku ve výši Kč 400.000,--. Jedinou možností pro řádné vrácení státních prostředků je právě zajištění splatnosti všech poskytnutých půjček obcí do roku 2009. Další změnou je úprava úrokových sazeb půjček, kdy je navržena jednotná sazba ve výši 3% p.a. u všech titulů půjček. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) V souladu s článkem IV. dosud platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 (FRB) zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice se lhůtou podání žádosti do 31.3.2007. Podmínky výběrového řízení budou již stanoveny dle novelizované Obecně závazné vyhlášky Obce Klenovice č. 1/2007. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Starosta obce informoval zastupitelstvo o povinnosti obce uzavřít dohodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s dodavatelem vody. Jihočeským vodárenský svaz České Budějovice, který zajišťuje tuto dodávku do naší obce, předložil návrh Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů, kterou budou upravena vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem dohody a tuto dohodu schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Společnost E-ON České Budějovice požádala naši obec o zřízení věcného břemena k uloženému kabelu, který je umístěn v pozemku obce. Břemeno bude zřízeno dle předloženého geometrického plánu na pozemku parc.č. 2426/5 v k.ú. Klenovice u Soběslavi. Toto břemeno bude zřízeno bezúplatně. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Obecní úřad Klenovice byl kontaktován firmou ACTUAL AVER CZ, a.s. s požadavkem na pronájem sloupů veřejného osvětlení k umístění 13 kusů oboustranných reklamních tabulí typu „papundekl“ s motivem „Budvar“ o rozměru 594x841 mm v období od 23.2.2007 do 11.3.2007. Cena dle obcí dříve stanovených podmínek činí Kč 0,20 za 1 cm2 oboustranné plochy ročně, což v tomto případě by činilo za 16 dnů pronájmu Kč 43,80 za jednu tabuli. Firma nabízí částku Kč 100,-- za každou umístěnou tabuli v uvedeném období. Zastupitelstvo obce projednalo žádost jmenované firmy a souhlasí s pronájmem 13 kusů sloupů veřejného osvětlení k umístění zmíněných reklamních tabulí za cenu Kč 100,-- za jeden kus na období od 23.2.2007 do 11.3.2007. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta obce informoval zastupitelstvo o komplexní pozemkové úpravě v obci Klenovice, která bude zahájena v letošním roce. Náklady na tuto úpravu budou plně hrazeny státem. Hlavním cílem komplexní pozemkové úpravy je odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého území, možnost scelení rozptýlených drobných pozemků do větších půdních celků, přesné určení hranic a výměr každého řešeného pozemku, vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku, možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům a dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí. Úvodní jednání této úpravy proběhne dne 23.3.2007 v Myslkovicích a bylo svoláno veřejnou vyhláškou Pozemkového úřadu Tábor.
 
ad 9) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh druhé rozpočtové změny v roce 2007. Tato změna obsahuje tato dvě rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 3/2007
  přesun výdajů v rámci kapitoly - dodávka dopravního značení (dokončení akce z roku 2006)
  účet § pol. text
  231 2212 5xxx Silnice, běžné výdaje -9.600,00
        Výdaje celkem -9.600,00
  231 2212 6xxx Silnice, kapitálové výdaje 9.600,00
        Výdaje celkem 9.600,00

  Rozpočtové opatření 4/2007
  navýšení výdajů rozpočtu - zákonné pojištění zaměstnavatele
  účet § pol. text
  231 6171 5xxx Činnost místní správy, běžné výdaje 12.000,00
        Výdaje celkem 12.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 12.000,00
        Financování celkem 12.000,00

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval zastupitelstvo o vyřazení kopírky z majetku obce. Kopírovací stroj byl vyřazen z důvodu fyzického i morálního opotřebení a špatné funkčnosti. Dle sdělení servisní firmy by jeho oprava byla zcela nerentabilní. Stroj byl zlikvidován prostřednictvím firmy Kvičínský s.r.o.
  - Starosta obce opět shrnul jednání krajského soudu ve věci hřiště, které vedlo ke zrušení usnesení Okresního soudu Tábor, z něhož vyplývalo vlastnické právo obce k tomuto pozemku a po obdržení rozsudku bude podáno dovolání k nejvyššímu soudu.
  - Starosta informoval, že do 30.6.2007 je nutné provést kalkulaci stočného, která bude vycházet z výdajů na čištění a odvádění odpadních vod v roce 2006 a toto vyúčtování předložit Ministerstvu financí České republiky.
  - Starosta informoval o zániku některých povolení k odběru povrchových a podzemních vod, což je problematika studní podle stáří vzniku.
  - Starosta informoval zastupitelstvo obce o odstranění dřevin u cesty k chatám u viaduktu Ve višňovém kři. Tyto dřeviny krom jiného bránily i zimní údržbě komunikace. Současně s tím došlo k položení rour určených k odvodnění komunikace v této lokalitě.
  - Starosta informoval o žádosti Českého svazu včelařů o finanční příspěvek. Zastupitelstvo obce ve věci příspěvku zatím nerozhodlo. Schválení či neschválení příspěvku bylo odloženo.
 
ad 11) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 7/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Klenovice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice.

Usnesení 8/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice se lhůtou podání žádosti do 31.3.2007.

Usnesení 9/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zveřejnit podmínky výběrového řízení na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice do 28.2.2007.

Usnesení 10/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Klenovice a Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice.

Usnesení 11/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemena pro společnost E-ON České Budějovice pro uložený kabel v pozemku Obce Klenovice parc.č. 2426/5 v k.ú. Klenovice u Soběslavi dle předloženého geometrického plánu. Toto břemeno bude zřízeno bezúplatně.

Usnesení 12/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sloupů veřejného osvětlení firmě ACTUAL AVER CZ, a.s. k umístění 13 oboustranných reklamních tabulí v období od 23.2.2007 do 11.3.2007 za cenu Kč 100,-- za jednu tabuli.

Usnesení 13/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zahájení komplexní pozemkové úpravy v obci Klenovice.

Usnesení 14/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 9 zápisu.

Usnesení 15/2/2007 ze dne 23.2.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyřazení nefunkční kopírky z majetku obce a její likvidaci prostřednictvím firmy Kvičínský s.r.o.

Schůzi ukončil starosta ve 21:41 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Bílý, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek