KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2019

Den a místo zasedání: 14. 2. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:02 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Šárka Hlasová Dis. a pan Zdeněk Bříza.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o body 5) Plán financování obnovy vodohospodářského majetku a 8) Žádost o dotaci na Opravu MK Klenovice.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/40/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o body 5) Plán financování obnovy vodohospodářského majetku a 8) Žádost o dotaci na Opravu MK Klenovice.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Stanovení ceny vodného na rok 2019/2020
5) Plán financování obnovy vodohospodářského majetku
6) Koupě, prodej a směna pozemků
7) Změna rozpočtu
8) Žádost o dotaci na Opravu MK Klenovice
9) Dopravní značení v obci
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/41/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Na svozovou firmu byl odeslán podepsaný dodatek smlouvy o poskytování služeb při nakládání s odpady. Jedna smlouva o směně pozemků byla podepsána a druhá je připravena k podpisu. Zbývá jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna, pokud dojde k dohodě. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí plány skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dotace a dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2019.

Jako první se obrací se žádostí o podporu Domácí Hospic Jordán, který poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří jsou do konce života mezi svými blízkými, na celém území Táborska. Letos je naše podpora ve výši 5.000,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/42/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Druhý subjekt, který nás žádá o finanční dar na svoji činnost, je kroužek sportovní gymnastiky při SK Tučapy, dříve ZŠ a MŠ Tučapy, který navštěvují 3 dívky z naší obce. Loni vystupoval v rámci oslav výročí obce. Navrhuji opět částku 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 3/43/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč na činnost kroužku sportovní gymnastiky při SK Tučapy.

Třetí žádost o poskytnutí finančního daru na činnost jsme obdrželi od folklorního souboru Soběslavská chasa mladá, který rovněž loni vystoupil na našich oslavách. Tento soubor letos oslaví 30 let trvání a proto nás žádá o pomoc s financováním činnosti. Navrhuji 3 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/44/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč na činnost folklorního souboru Soběslavská chasa mladá.

Čtvrtý peněžitý dar požaduje náš sbor dobrovolných hasičů, kteří pořádají různé akce a podílejí se na kulturním životě v obci. Proto navrhuji dar ve výši 10.000,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 3/45/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost našeho SDH Klenovice.

Pátým žadatelem o finanční dar na činnost je Myslivecký spolek BOR – Klenovice. Činnost zahrnuje i pachové ohradníky a jejich obnovování pro bezpečnost silničního provozu a ochranu zvířat. Návrh je ve výši 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/46/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč na činnost mysliveckého spolku BOR- Klenovice.

Poslední finanční podporu žádá TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí jako zájmové sdružení, které se věnuje taneční činnosti pro děvčata pod názvem „Žába“. Z naší obce předmětný oddíl navštěvují 4 děvčata. Podle počtu našich dívek navrhuji 4.000,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/47/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 4.000,- Kč na činnost tanečního studia Žába při TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí z.s.

*    *    *

Bod 4 – Stanovení ceny vodného na rok 2019/2020

Společnost Čevak a.s. předkládá kalkulaci vodného pro nový vodohospodářský rok počínaje dnem 1.4. 2019 až do 31. 3. 2020. Cena je dvousložková. Pohyblivá složka je navržena ve výši 33,91 Kč/m3, což je navýšení o 43 haléřů než v uplynulém roce, s DPH jde o částku 39,00 Kč/m3. Zvýšení ceny vody vyvolalo zdražení vody nakupované od vodárenské soustavy a dále růst mezd provozovatele vodovodní sítě v obci. Pevná složka zůstala na 300,- Kč za odběrné místo, respektive 1.043,- Kč v případě velkoodběru, ceny jsou bez DPH.
Dále je stanoveno nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roční výši 43.300,- Kč, které bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách po 10.825,-Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/48/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2019 na 33,91 Kč/m3 , za vodoměry podle velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

*    *    *

Bod 5 – Plán financování obnovy vodohospodářského majetku

Povinnost vlastníka vodovodu je zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsahem plánu financování obnovy je vymezení majetku podle majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně, průměrná životnost, minimální tempo obnovy, nájem kalkulace a množství fakturované vody. Obec jako vlastník má dvě možnosti: buď vše financovat z rozpočtu a dotací vedle nájemného nebo postupně zvyšovat cenu vody a to se promítne i do výše nájemného. Nejmenší tempo růstu nájemného dle předložených variant je 10% ročně a to ovlivní i růst ceny vodného. Pro tuto variantu z návrhu plánu se zastupitelé rozhodli a schválili ji.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/49/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje předložený plán financování obnovy vodohospodářského majetku.

*    *    *

Bod 6 – Koupě, prodej a směna pozemků

Koupě pozemků
V roce 2002 byly prodány parcely, po rozdělení pozemku KN parc.č. 405/1 na polovinu, majitelům sousedních nemovitostí, v tomto případě zahrad. Po realizaci komunikace v lokalitě 13 RD a okolo montovaných domků se zjistilo, že lomový bod je mimo osu zahrad a zasahuje do tělesa komunikace. Proto bylo dohodnuto s novými majiteli, že si nově oddělenou část odkoupíme zpět dle nového geometrického plánu. Za 100 korun jsme jim je prodávali a tudíž navržená cena pro koupi je 100,- Kč/m2. V případě zahrady p.č.404/2 půjde o soulad se skutečným oplocením.
V prvním případě jde o koupi od manželů xxxxxxxxxx, kteří vlastní pozemek KN p.č. 405/6 o výměře 2 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za 100,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/50/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi od manželů xxxxxxxxxx, kteří vlastní pozemek KN p.č. 405/6 o výměře 2 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za 100,- Kč/m2.

Ve druhém případě, dle stejného GP, půjde o koupi pozemku KN p.č. 405/5 o výměře 4 m2, který vlastní pan xxxxxxxxxx, rovněž za cenu 100,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/51/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi od pana xxxxxxxxxx, který vlastní pozemek KN p.č. 405/6 o výměře 4 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za 100,- Kč/m2.

Posledním pozemkem, který vznikl dle tohoto oddělovacího plánu, je koupě části zahrady KN p.č. 404/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi ve vlastnictví pánů xxxxxxxxxx, za cenu 100,- Kč/m2.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/52/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemku KN p.č. 404/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od pánů xxxxxxxxxx, za cenu 100,- Kč/m2.

Prodej pozemků
Obec by mohla prodávat pozemky pod hřištěm v Lomkách. V prvním případě jde o příkup ke stávající parcele pro výstavbu RD. V druhém případě by to byl možný prodej další parcely pro druhý RD, který se v současné době plánuje i ve změně ÚPo č. 3.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/53/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s parcelací pod Lomky a s jejím začleněním do změny Územního plánu č. 3.

Směna pozemků
Obec by potřebovala směnit dva pozemky s firmou Jasanka Chabrovice v lokalitě u bytovky, kde se v současné době kácí křoviny a dřeviny se souhlasem spoluvlastníků území. Obec je zde majoritním vlastníkem a dle územního plánu a zástavbové studie tu vyroste v první etapě pět rodinných domů s komunikací včetně zasíťování. Jedná se o pozemky KN p.č. 770/2 a 773/1 o výměrách 226 a 8 m2. Vlastník souhlasí se směnou za zemědělskou půdu.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/54/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí se zamýšlenou směnou a pověřuje starostu jednat v této věci.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Rozpočtové opatření 1/2019 z 1.1.2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3635   Územní plánování   8 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   -8 000,00
    Výdaje celkem   0,00

V tomto rozpočtovém opatření v kompetenci starosty se musel posílit paragraf územního plánování na úkor komunálních služeb a územního rozvoje v souvislosti s pořizováním změny ÚPo č. 3.

Rozpočtové opatření 3/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1032   Podpora ostatních produkčních činností 39 200,00  
2310   Pitná voda 32 500,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 135 000,00  
    Příjmy celkem 206 700,00  
2212   Silnice   10 600,00
2310   Pitná voda   105 400,00
3392   Zájmová činnost v kultuře   3 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   5 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   7 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3525   Hospice   5 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   10 000,00
    Výdaje celkem   151 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   55 700,00
    Financování celkem   55 700,00

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů téměř 207 tisíc, přes 39 tisíc je z prodeje dřeva vytěženého po kůrovci, 32 a půl tisíce bude příjem z pronájmu vodohospodářského majetku a 135 tisíc je doplatek za stavební parcely. Na straně výdajů je 151 tisíc, přes 105 tisíc půjde na opravu vodovodu u č.p.1, 5 tisíc posílí kulturu, 30 tisíc poputuje do darů neziskovým organizacím a za více jak 10,5 tisíce se dokoupí část obecní komunikace. Celkem se musí dofinancovat z účtu téměř 56 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/55/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 3/2019.

*    *    *

Bod 8 – Žádost o dotaci na Opravu MK Klenovice

I v letošním roce by obec ráda pokračovala v nastoleném postupu, kdy každý rok dojde na opravu jedné místní komunikace ve staré zástavbě. Cílem je položit nový povrch z obalované směsi, který bude spádován na jednu stranu pro odvod dešťové vody a na krajích vozovky jsou osazeny přejezdové obrubníky, které vymezují její šířku. Tu se snažíme udržet kolem 5 metrů a více pro možnost obousměrného provozu. Letošní plánovaná místní komunikace pro opravu se nachází v severní části obce, jde o cestu od hlavní silnice nad rybníkem směrem západním na konec původní zástavby před lokalitu 9 RD. Jde o parcelní číslo 2415/1 a podél ní se nacházejí již 10 let opravené chodníky z POV, které jsou nejdříve vlevo a od křižovatky ke kapličce vpravo. Délka opravovaného úseku je necelých 300 metrů. V současné době je možno požádat o dotaci z MMR v rámci Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/56/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova – MMR, dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací, v rámci akce Oprava místní komunikace Klenovice.

*    *    *

Bod 9 – Dopravní značení v obci

Již několik let se vede v obci diskuse okolo zpomalovacích prahů tzv. retardérů. Obec před lety k tomuto opatření přistoupila a začala je postupně do sítě místních komunikací instalovat na základě žádosti konkrétních občanů v místech, kde se jezdilo rychle. Během více jak deseti let se jich nainstalovalo dvacet. Jsou v ulicích starých s původním povrchem, na nově opravených komunikacích, okolo víceúčelového hřiště a hřiště v Lomkách, před Brouskem a na Nové hospodě. Nejprve jsme to řešili sami jako místně příslušný silniční správní úřad, pak s vyjádřením policie při řešení plošného značení na návsi pro regulaci parkování, dále po souhlasu dopravní policie a se souhlasem nadřízeného orgánu, kterým oddělení silničního hospodářství v Soběslavi a naposled ve své působnosti. Vždy nám zpomalovací prahy montovala odborná firma na dopravní značení na základě nabídky a objednávky po uvolnění finančních prostředků v rámci rozpočtovaných opatření schválených zastupiteli. Instalované retardéry jsou schválené a typizované výrobky podle českých státních norem. Na sklonku loňského roku došlo k odstranění poloviny prahů, na něž nebylo povolení od městského úřadu. V současné době je vše opět zakresleno a odsouhlaseno dopravním inženýrem policie Po celé obci je od roku 2007 stanoven provoz pomocí dopravního značení „s pravidlem pravé ruky“ a doporučenou třicetikilometrovou rychlostí, což odpovídá zklidnění dopravy v zastavěných ulicích, není to obytná zóna a ani zóna 30, je to pouze doporučená 30 km rychlost. Na základě 2 peticí proti umístění 3 zpomalovacích prahů proběhla veřejná schůze v sále restaurace, kde se společně hledalo nějaké řešení směřující ke snížení rychlosti a odstranění těchto požadovaných retardérů. V souvislosti s tím se zrodil i návrh na znovu projednání současného značení zastavěných ulic, tj. pravidlo pravé ruky s doporučenou 30 km rychlostí. Dále chceme požádat, v ulici směřující do Borů na skládku, o omezení tonáže vozidel, protože těžká a plná nákladní auta projíždí touto obydlenou ulicí v sousedství domů. Průjezd nad tuto hranici by byl povolen pouze dopravní obsluze.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 3/57/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí možnost projednání změny dopravního značení a pověřuje starostu jednat ve věci.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Nejprve starosta připomněl letošní maškarní průvod obcí, který se uskuteční v sobotu 23.2. od 10 hodin průvodem po obci. Rozhlasem bude oznámen směr průvodu podle jednotlivých ulic a týden dopředu se budou strojit a zdobit alegorické vozy.
Dále informoval o konání divadelního představení v sálech místní restaurace. K tomu je potřeba zvětšit podium, kde budou kulisy a vlastní hra. Divadelní kus „Dívčí válka“ zahraje v pátek 29.3. od 20 hodin Vlastibořský ochotnický spolek.
Poté seznámil přítomné s dotacemi následovně: už se podala žádost do POV jihočeského kraje na opravu severní hráze rybníka a odstranění usazeného sedimentu, zde může pomoci až 300 tisíc korun, dále na tomto jednání se schválilo podání žádosti na opravu místní komunikace od hlavní silnice k lokalitě 9 RD, kde je maximální výše podpory 70% za předpokladu nákladů kolem 2 milionů, nakonec se dokončuje projektová příprava na modernizaci a intenzifikaci ČOV 150 EO, kde se bude hledat vhodný dotační titul.
Starosta přiblížil zastupitelům, které práce a jaké činnosti již probíhají na přípravě území za bytovkou, kde se v I. etapě může prodat 5 parcel. Po vyčištění od náletových křovin a dřevin dojde na položení potrubí pro odvod povrchových vod a následně se celá rokle zaveze a urovná. Pak budou následovat inženýrské sítě a po parcelaci lokality prodej stavebních parcel. Zájem mají především mladí místní lidé.
V dalším bodě informoval o jednání se SPÚ v Táboře, kde obec požádala na základě zpracované pozemkové úpravy o další protierozní prvky v krajině. Celkem jde o 10 mezí, které budou sloužit drobnému zvířectvu a tím, že rozdělí velké lány, tak budou mít i význam pro zadržování vody v krajině.
Probíhající třetí změna územního plánu obce řeší nejen liniovou stavbu státu, kterou je železniční koridor, ale i vznik druhé parcely u Lomků na bydlení.
První dotaz zastupitele pana Břízy se týkal výstavby železničního koridoru, který by měl začít letos. Opuštěné drážní těleso by mělo sloužit jako cyklostezka od Soběslavi a až za Roudnou.
Jako poslední byl požadavek zastupitelky paní Hlasové na rozšíření herních prvků pro naše nejmenší u víceúčelového hřiště o jednu dětskou lanovku, která bude poptána.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:45 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 2. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Šárka Hlasová Dis. v. r. dne 21. 2. 2019
  Zdeněk Bříza v. r. dne 21. 2. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 21. 2. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 14. 2. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 14. 2. 2019 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Stanovení ceny vodného na rok 2019/2020
5) Koupě, prodej a směna pozemků
6) Změna rozpočtu
7) Dopravní značení v obci
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 6. 2. 2019
Sejmuto: 14. 2. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek