KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2019

Den a místo zasedání: 25. 4. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:03 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Zdeněk Bříza a paní Ivana Petrů.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho úpravu v bodech 3) Dary na činnost a 5) Smlouvy o smlouvách budoucích na prodej pozemků a doplnění o bod 7) Schválení změny ÚPo č. 3.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/69/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o úpravu v bodech 3) Dary na činnost a 5) Smlouvy o smlouvách budoucích na prodej pozemků a doplnění o bod 7) Schválení změny ÚPo č. 3.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl upraven a doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dary na činnost
4) Prodej pozemku
5) Smlouvy o smlouvách budoucích na prodej pozemků
6) Oprava hráze a odbahnění rybníka
7) Schválení změny ÚPo č. 3
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/70/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje upravený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Schválené darovací smlouvy na finanční dary jsou hotové, schválené smlouvy na prodej a koupi pozemků byly podepsány a vloženy do KN, dvě smlouva na příkup pozemků se musí ještě dokončit, byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na VB kabelu NN, čekáme na výsledek podané žádosti o dotaci na opravu místní komunikace z MMR, z POV máme schválenou dotaci ve výši 240 tisíc na rybník, na policii byla předána žádost o změnu dopravního značení, kde čekáme na odpověď.
Stále zbývá jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna, pokud dojde k dohodě. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Dary na činnost

Na obecní úřad byly doručeny další žádosti o dary na podporu činnosti v roce 2019.

Žádost o poskytnutí finančního daru na podporu sportu jsme obdrželi od TJ Spartak Soběslav, z.s., oddílu odbíjené. Tento oddíl navštěvují tři dívky z naší obce a proto jsou navrženy 3 tisíce korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/71/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro TJ Spartak Soběslav, z.s., oddíl odbíjené, na podporu sportu.

O další finanční dar na podporu provozu nás žádá Linka bezpečí, z.s. Praha, která pomáhá dětem a mladým lidem v krizových situacích a její provozování není plně hrazeno státem. Požadavek je ve výši 5 tisíc korun. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o nového žadatele, na jehož projednání má zastupitelstvo málo informací, bude přesunut na příští zasedání a žádné usnesení nebylo přijato. Starosta má za úkol tyto informace získat.

*    *    *

V této fázi jednání nám oznámil zastupitel, místostarosta pan Ing. Jaroslav Vacek, že pro něho přijela manželka a z rodinných důvodů se musí omluvit pro další jednání. Proto byl se souhlasem přítomných zastupitelů projednán přednostně bod 6) Oprava hráze a odbahnění rybníka. Důvodem přesunu v programu byla skutečnost, že se na shromažďování podkladů pro tuto akci podílel velkou měrou právě on a bylo potřeba nabídky projednat v jeho přítomnosti.

Bod 6 – Oprava hráze a odbahnění rybníka

Na minulém zastupitelstvu jsme v různém diskutovali postup prací na návesním rybníce. Nejprve po vypuštění se musí opravit hráz a po vyschnutí sedimentu se bude odstraňovat a vyvážet na určené místo, kde bude skladován do úplného vysušení. Materiál se bude odvážet vjezdem do rybníka a kolem bývalé pizzerie na skládku. Jako místo pro ukládání bahna poslouží prostor v zemníku z dálnice, který v jednom místě tvoří jakýsi kráter (dříve zde byl stoh slámy). Současně s opravou severní hráze se vybuduje záchytný prstenec pro kal na vtoku do nádrže. Zde by se měla většina sedimentu usazovat a tím by se nedostával do prostoru nádrže. Dle potřeby se bude kal odsávat. Po výběru zhotovitele, po naší pouti, se rybník vypustí a nechá do konce května vysychat. Během června budou probíhat práce na vlastní nádrži, jak opravy hráze, tak i odvážení bahna ze dna. Z Programu obnovy venkova JČK máme schváleno 240 tisíc korun. To by měla být podle loňských odhadů zhruba jedna třetina předpokládaných nákladů. Sešly se nám celkem tři nabídky na zhotovitele této veřejné zakázky. Zadání bylo jednoduché bez daného výkazu výměr a tím byla výměra vodní plochy, délka opravované severní hráze a převoz sedimentu na skládku. První nabídka od společnosti PŠV stavby s.r.o. z Turovce měla celkem tři varianty, ale pouze poslední odpovídala požadavku a ta je ve výši 1.469.960,- Kč. Druhé podání učinila společnost Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. z Benešova s cenou 693.986,42 Kč. Jako třetí předložili kalkulaci dva subjekty takto: na odstranění bahna pan Záhora Martin ze Soběslavi za 189.400,- Kč a opravu hráze pan Karel Kovář-stavební činnost za 359.302,50 Kč, celkem tedy .548.702,50 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH. Zastupitelstvo se rozhodlo pro třetí nabídku od pánů Martina Záhory a Karla Kováře-stavební činnost ze Soběslavi za cenu celkem 548.702,50 Kč bez DPH, tj. konečných 663.930,03 Kč s DPH. S těmito dvěma zhotoviteli bude podepsána smlouva o dílo dle předložených cenových nabídek.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/72/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy hráze a odbahnění rybníka pány Martina Záhoru a Karla Kováře-stavební činnost ze Soběslavi za cenu 229.174,- Kč, respektive 434.756.03 Kč, obě ceny jsou s DPH.

*    *    *

Po tomto hlasování opustil zastupitel pan Ing. Jaroslav Vacek jednací místnost a předal vedení zápisu panu Mgr. Martinu Náhlíkovi. Stalo se tak v 19.37 hodin. Od tohoto okamžiku je přítomno šest zastupitelů a jednání je i nadále usnášeníschopné. Program se vrátil do schváleného pořadí.

Bod 4 – Prodej pozemku

V minulém roce proběhlo místní šetření na křižovatce na Soběslav na hlavní silnici, kde bylo dohodnuto, že část našeho pozemku, který zasahuje do křižovatky bude oddělen a následně odkoupen majitelem silnice 1/3. Proto jsme byli požádáni ŘSD ČR v Českých Budějovicích o koupi pozemku dle geometrického plánu KN p.č. 2426/14 o výměře 34 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Cena dle znaleckého posudku je 100,- Kč/m2. Celkem tedy 3.400,- Kč Záměr prodeje byl řádně vyvěšen a zveřejněn.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/73/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2426/14 o výměře 34 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi ŘSD ČR České Budějovice za cenu dle znaleckého posudku 100,- Kč/m2.

*    *    *

Bod 5 – Smlouvy o smlouvách budoucích na prodej pozemků

Na minulém zastupitelstvu se v rámci stavu příprav lokality 5 RD hovořilo po předložení návrhu geometrického plánu na parcelaci i o možnosti uzavírání smluv o smlouvě budoucí na prodej budoucích stavebních parcel a po řádném zveřejnění souhlasí zastupitelé s uzavřením smluv pro hypotéční řízení. Minimální cena současně prodávaných stavebních pozemků byla 500 Kč/m2, vzhledem ke zvýšeným nákladům v tomto území se předpokládá cena až 600 Kč/m2. První stavební parcelu p.č. KN 1315/1 o výměře 930 m2 si žádají slečna xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx, druhými žadateli o stavební pozemek p.č. KN 1315/20 o výměře 971 m2 jsou slečna xxxxxxxxxx, t.č. xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx a posledním žadatelem je pan xxxxxxxxxx a žádá o parcelu p.č. KN 1315/21 o výměře 950 m2. Všechny výše uvedený parcely jsou v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/74/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. KN 1315/1 o výměře 930 m2 se slečnou xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/75/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. KN 1315/20 o výměře 971 m2 se slečnou xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/76/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. KN 1315/21 o výměře 950 m2 s panem xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 7 – Schválení změny ÚPo č. 3

Na dnešním jednání jsme se dopracovali k závěrečné fázi změny ÚPo č. 3. Vedle hlavního důvodu, kterým je liniová stavba železničního koridoru a kdy tuto změnu vyvolal krajský úřad, jsme toho využili a připojili své požadavky. Prvním požadavkem je rozšíření obytné zástavby u Lomků, kde vedle silnice vzniknou po obou stranách dva stavební pozemky a rozšíření se týká strany pravé strany. Druhou požadovanou změnou je rozšíření lokality k rekreaci u Hasíka vedle bývalého strážního domku jeden pozemek, jenž s ním sousedí. Třetí potřebou je stanovení podmínek využití území nad Ovčínem k železnici pro koordinaci budoucí výstavby studií zástavby. Poslední čtvrté zadání je snížení minimální velikosti krajových stavebních parcel pro efektivní využití území. Všechny naše požadavky byly odsouhlaseny krajským úřadem bez vlivu na životní prostředí a cílem je uvedení stávajícího územního plánu do souladu se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/77/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu obce Klenovice zkráceným postupem a starostu obce jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.

*    *    *

Bod 8 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 6/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 400,00  
    Příjmy celkem 3 400,00  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   3 000,00
    Výdaje celkem   3 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   400,00
    Financování celkem   400,00

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 3,4 tisíce z prodeje pozemků a na straně výdajů 3 tisíce na dar na podporu sportu. Na účet se převede rozdíl tj. 400 korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 5/78/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2019.

*    *    *

Bod 9 – Různé a diskuse

Nejprve starosta sdělil zastupitelům, že v lokalitě 9 RD došlo k poškození sloupu VO nákladním automobilem. Škodní událost je zaprotokolována a bude se řešit prostřednictvím pojišťoven v rámci odpovědnosti z provozu motorového vozidla.
Dále informoval o provedení oprav místních komunikací. Prašné byly dosypány v potřebných místech, zbývají doopravit v lesích. Penetrační povrchy byly vyspraveny technologií turbo a penetračním dvojitým nátěrem bude v rámci reklamace i bývalá panelka za řekou místo plánovaného mikrokoberce.
Poté seznámil přítomné se stavem náhradní výsadby v našich stromových a ovocných alejích, kde zbývá vysadit několik málo kusů ovocných náhrad, neboť listnáče byly vyměněny už na podzim.
Starosta se zmínil o některých kontrolách, které čekají obecní úřad v následujících několika dnech: v pondělí 29.4. proběhne závěrečný audit hospodaření obce za minulý rok, v úterý se uskuteční kontrola protipovodňových opatření na Ovčíně ze SZIF jak po stránce fyzické, tak po stránce administrativní a poslední kontrolou je prohlídka komunikace 381/4, která byla podpořena z ROP, kde se rovněž prohlíží skutečný stav a předkládá dokumentace.
Tak jako každý rok, tak i letos se dle starosty 30.dubna nejprve postaví máj jeřábem na návsi vedle restaurace a pak se bude pálit vatra v Lomkách s čarodějnicí po předchozím průvodu divých žínek. Dřevo se musí převézt do Lomků a musí se přivézt smrk na májku.
V dalším bodě podal informaci o připravované pouti, kdy v první polovině týdne přijedou provozovatelé pouťových atrakcí. To si vyžádá i určitá dopravní omezení na návsi, která bude na víkend uzavřena s náhradní objížďkou. V sobotu se uskuteční od 20 hodin v sálech restaurace pouťová zábava, v neděli dopoledne se bude sloužit v kapličce od 11 hodin mše svatá a odpoledne od 15 hodin budou hrát v novém sále harmonikáři.
Starosta se znovu vrátil k otázce dopravního značení. Na poslanou žádost o úpravu zatím neznáme odpověď a čeká se na stanovisko k umístění zpomalovacích pruhů. Pak budou osazeny.
Podobně jako se připravuje májka, vatra a pouť, tak se i pracuje na přípravě Dne dětí, kde je starosta předběžně domluven s nově otevíraným zařízením v Sezimově Ústí, kde se otevírá zážitková aréna pro malé i velké děti. Termín bude po polovině června.
V minulých jednáních zaznívala myšlenka výstavby v nově plánované lokalitě 5 RD. Největší problém je prodej dřeva, o něž nemají místní velký zájem, proto bude nabídnuto i přespolním. Dále se připravuje projekt na zavezení území a terénní úpravy, které srovnají nerovnosti. Podle předloženého GP se budou projektovat i jednotlivé sítě do komunikací a nejen stavební parcely.
Po několika letech bylo dle starosty potřeba aktualizovat pasport místních komunikací. Důvodem změn v síti MK jsou jednak opravy do kvalitativně lepší podoby a dále přístavba chodníků. V současné době je zveřejněn záměr a poté bude nový stav přijat veřejnou vyhláškou.
Zastupitelka paní Hlasová přednesla tyto požadavky na dětská hřiště a víceúčelové: první je doplnění písku do pískovišť, jako druhý je zlepšení nabídky herních prvků jako je kolotoč a jezdící kladka, na víceúčelové hřiště je potřeba koupě nové sítě na nohejbal. Dalším přáním maminek je ohrazení hřiště z protilehlé strany od komunikace, které by se realizovalo ve stejném provedení jako již stávající.
Jako poslední starosta představil zvýšení kulturní nabídky na letní prázdniny takto: 17. července se pojede na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou na hru Lucerna, 20. července proběhne tradiční festival dechovek u nás se dvěma koncerty, 27.července bude letní zábava se skupinou Rondo před hospodou a v srpnu, 10.8. se u nás premiérově zastaví putovní letní kino promítané na severní stěně restaurace s projekcí filmu v podvečer pro děti a večer pro dospělé. Tomu bude předcházet ukončení školního roku pohárem za vysvědčení a na konci prázdnin tradiční rozloučení s létem. Ke konci srpna bývá rovněž i hasičská soutěž jako pohár starosty obce Klenovice.

*    *    *

Bod 10 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:02 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 4. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
  Mgr. Martin Náhlík v. r.  
 
Ověřovatelé: Zdeněk Bříza v. r. dne 29. 4. 2019
  Ivana Petrů v. r. dne 29. 4. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 29. 4. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 25. 4. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 25. 4. 2019 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dar na činnost
4) Prodej pozemku
5) Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku
6) Oprava hráze a odbahnění rybníka
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 17. 4. 2019
Sejmuto: 25. 4. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek