KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2019

Den a místo zasedání: 5. 8. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 20:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Zdeněk Bříza a paní Ivana Petrů.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o bod 8) Finanční dar.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/89/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 8) Finanční dar.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Terénní úpravy lokalita 5 RD
4) Oprava kanalizace lokalita 5 RD
5) Prodej pozemku
6) Smlouva o věcném břemenu na vodovodní řad
7) Zpracovatel územní studie
8) Finanční dar
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/90/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Smlouva o smlouvě budoucí darovací v rámci modernizace trati dle usnesení je podepsána, schválené smlouvy na finanční dary byly podepsány vyjma linky bezpečí, byly převedeny finanční prostředky pro rodinu pozůstalých, stále ještě čekáme na výsledek podané žádosti o dotaci na opravu místní komunikace z MMR, byla podepsána smlouva o dotaci z POV, na policii byla předána žádost o změnu dopravního značení, kde čekáme na odpověď čtyři měsíce.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna a na dohodě se pracuje. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Terénní úpravy lokality 5 RD

Na zastupitelstvech se již několikrát diskutoval postup prací na přípravě lokality 5 RD. Postupně se zde vykáceli dřeviny a odstranili náletové křoviny, současně s tím se štěpkovalo a posléze se frézovaly pařezy. Dalším a tím největším a nejdůležitějším krokem je terénní úprava v pravé polovině zájmového území, kde je výškový rozdíl i více jak 2 metry. To se bude postupně zavážet a hutnit dle projektové dokumentace a na základě veřejnoprávní smlouvy se souhlasem spoluvlastníka a sousedních majitelů pozemků. Celkový objem potřebné zeminy je skoro 3 tisíce kubických metrů na ploše 3,2 tisíce metrů čtverečních. Zhruba polovinu a více máme v dočasných deponiích jak svojí, tak Jasanky a i stavební firmy. Na těchto pracích jsme dohodnuti s firmou Strabag ze Soběslavi, která k nám již na jaře navezla kolem 500 m3 hlušiny za stavby. Na to mají odebrané vzorky a z nabídkové částky bude odečtena cena za uložení dle rozpočtu. Celkové náklady jsou dle nabídky ve výši 498.897,53 bez DPH, tj. 603.666,01 Kč s daní, protože se zemina musí naložit, převézt, rozhrnout a po vrstvách hutnit dle projektové dokumentace.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/91/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele terénních úprav firmu Strabag a.s., provozní jednotku Soběslav za cenu 603.666,01 Kč včetně DPH.

*    *    *

Bod 4 – Oprava kanalizace lokalita 5 RD

Další problém, který se musí vyřešit v lokalitě 5 RD je stávající kanalizace, která vede kolem zahrady u č.p. 79, přes kterou vedou jednak kanalizační přípojky domů nad tímto číslem popisným a dále napříč touto zahradou vede i otevřená stružka pro povrchové vody z pozemků nad této části obce a i z bývalých rybníčků, kde plánujeme poldr pro zadržení množství vody z území od Nové Hospody. Byla udělána kontrolní sonda pro zjištění kondice kanalizace a je jasné, že je nevyhovující. Betonové vedení je v havarijním stavu. Vzhledem, že by se nová kanalizace pokládala ve stejné trase, není potřeba po konzultaci s odborem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství projektová dokumentace a stavební povolení, neboť se novým kanalizačním řadem nahradí starý. Cena dle nabídky pana Karla Tilleho je téměř 146 tisíc korun. V ceně není zahrnuto svedení povrchové vody z otevřené stoky.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/92/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy kanalizace pana Karla Tilleho ze Soběslavi za cenu 145.973,50 Kč.

*    *    *

Bod 5 – Prodej pozemku

Na minulých jednáních se dohodlo rozšíření zástavby v lokalitě pod Lomky o jednu stavební parcelu, která je řešena i v rámci stávající změny územního plánu. Na základě těchto skutečností byla obec požádána o koupi pozemku dle geometrického plánu KN parc. č. 2555/5 o výměře 709 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi panem xxxxxxxxxx. Cena obvyklá je 500,- Kč/m2, tzn. celkem 354.500,- Kč. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen a zveřejněn.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/93/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN parc. č. 2555/5 o výměře 709 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx za cenu 354.500,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Smlouva o věcném břemenu na vodovodní řad

V současné době se řeší stavební povolení na stavbu RD manželů xxxxxxxxxx, kteří vlastní pozemek parc. č. 379/2, v němž je historicky uložen vodovodní řad v majetku obce. Abychom tuto skutečnost ošetřili legislativně, je potřeba uzavřít s vlastníky smlouvu o věcném břemeni, resp. o služebnosti inženýrské sítě.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/94/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni na vodovodní řad s manželi xxxxxxxxxx.

*    *    *

Bod 7 – Zpracovatel územní studie

Na minulém jednání zastupitelstva obce byli přítomní zastupitelé seznámeni s potřebou zpracování územních studií zástavby jak pro bydlení tak i do rekreační plochy. Pro bydlení se to týká lokality nad Ovčínem k trati a v případě rekreace ve Višním keři. Důvodem je nutnost regulace zástavby. Zpracovatelem této územní studie byl vybrán Ing. Arch. Milan Hrádek ze Smržova u Třeboně.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/95/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí výběr zpracovatele územní studie, kterým je Ing. Arch. Milan Hrádek ze Smržova u Třeboně.

*    *    *

Bod 8 – Finanční dar

Na obecní úřad byly doručena další žádost o finanční dar z rozpočtu obce. Žadatelem je Veteran Car Club Soběslav na podporu činnosti. Jednou z akcí je další ročník soutěže historických vozidel, kdy v naší obci je plněn jeden z úkolů okružní jízdy účastníky přehlídky historických vozidel. Obvykle poskytovaná částka je ve výši 5 tisíc korun.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 7/96/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Veteran Car Club Soběslav na podporu činnosti.

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 14/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 354 500,00  
    Příjmy celkem 354 500,00  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   146 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   5 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   604 000,00
    Výdaje celkem   755 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 400 500,00  
    Financování celkem 400 500,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 354,5 tisíce korun za prodej stavební parcely a na straně výdajů 755 tisíc korun takto: 146 tisíc korun je na opravu kanalizace 5 RD, 5 tisíc putuje na podporu Veteran clubu a za 604 tisíc se budou provádět terénní úpravy v lokalitě 5 RD. Rozdíl 400,5 tisíce korun je z volných prostředků rozpočtu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 6/97/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 14/2019.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Nejprve starosta sdělil zastupitelům, že v polovině srpna proběhne výběrové řízení na zhotovitele opravy MK 2415/1. Byly osloveny tři firmy a to: Strabag a.s. provozní jednotka Soběslav, Vialit Soběslav spol. s r.o. a Znakom s.r.o. Brno. Komise bude ve složení administrátorka procesu, starosta obce a zástupce starosty či zastupitel. Stále se čeká na výsledek dotace. Termín realizace je září až listopad.
Dále informoval o postupu prací na návesním rybníku. Je odstraněn sediment a uložen na schválenou mezideponii, pak bude následovat zásadní oprava severní hráze a s tím se opraví bezpečnostní přepad, nátok do nádrže, začistí se východní hráz a kolem vjezdu se doplní kámen pro lepší vjezd a výjezd. Kontrolu stavu potřebuje i kbel s výpustí.
Poté seznámil přítomné s potřebou koupě pozemku pod místní komunikací u Borů. Majitelé drážního domku koupili sousední pozemek a při vytýčení se zjistilo, že zasahuje do cesty. Majitelé souhlasí s prodejem. Nejprve obec objedná geometrické zaměření, pak majitelé nabídnou tuto část zpět prodávajícímu, ten jej odmítne a obec následně odkoupí. Tím dojde k nerovnání vlastnických vztahů.
Pak se vrátil k nabídce projektu Táborsko z nebe, kdy se každá obec může zapojit za poplatek a podle jeho výše bude prezentována a navíc dostane tomu odpovídající počet publikací. Zastupitelé opakovaně tuto nabídku odmítli. Jediné, co by akceptovali, je letecký snímek současné obce ve velkém obrazovém formátu. To bude starosta požadovat i nadále.
Jako novou nabídkou podobného charakteru starosta představil projekt Jihočeské televize, kdy by bylo natočeno okénko z obce a vysílán sestřih v délce asi 3 minut. Tato prezentace by byla vysílána každou vysílací hodinu během jednoho dne. Ani tato nabídka zastupitele neoslovila a nebudeme se zapojovat do pořadu o obcích.
Starosta se zmínil o stavu přípravy a termínu na doplnění nových schválených herních prvků k víceúčelovému hřišti. Kolem poloviny srpna by měla oslovená firma dodat a zabudovat jak dětský kolotoč, tak i dětskou lanovku s nástupní rampou.
V dalším bodě starosta přítomným shrnul akce, které proběhnou ještě do konce srpna a kde bude potřeba pomoci s organizací: 10. srpna se uskuteční první promítání letního kina dvěma filmy, další sobotu 17.8. by se měl být další ročník turnaje v nohejbalu, 24. srpna proběhnou hasičské závody v požárním útoku mužů a žen a poslední úterý či čtvrtek v srpnu bude pro děti v Lomkách rozloučení s prázdninami.
Minule starosta přiblížil problémy s vývozem tříděných odpadů, který v posledním roce není plněn dle smlouvy a proto se starosta obrátil na další firmu, která by byla schopna tuto službu plnit. Současný poskytovatel se s vývozem zlepšil a proto ještě vyčkáme se změnou. Jinak v měsíčníku byli občané vyzváni k pořádku, ale to se minulo účinkem hned následující víkend.
Jako poslední učinila dotaz na starostu zastupitelka paní Hlasová ohledně dohadů a nejasností kolem plánované ČOV pro 5 RD. Je pravdou, že její umístění je v územním plánu obce na soukromém pozemku, který nebude zahrnut do výstavby v této lokalitě a proto bude prověřeno a hledáno jiné vhodné místo.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:20 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 8. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Zdeněk Bříza v. r. dne 8. 8. 2019
  Ivana Petrů v. r. dne 8. 8. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 8. 8. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 5. 8. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 5. 8. 2019 (pondělí)
začátek: 20:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Terénní úpravy lokalita 5 RD
4) Oprava kanalizace lokalita 5 RD
5) Prodej pozemku
6) Smlouva o věcném břemeni na vodovodní řad
7) Zpracovatel územní studie
8) Změna rozpočtu
9) Různé a diskuse
10) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 26. 7. 2019
Sejmuto: 5. 8. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek