KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2018

Hospodaření obce Klenovice v roce 2018

Plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2018 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 805 800,00 1 805 869,06 100,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 500,00 42 521,53 100,05
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 167 800,00 167 871,84 100,04
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 540 700,00 1 540 771,91 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 107 540,00 107 540,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 796 500,00 3 796 534,49 100,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 1 503 400,00 1 503 445,00 100,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 900,00 10 904,80 100,04
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 532 800,00 532 859,00 100,01
1341 Poplatek ze psů 7 200,00 7 264,00 100,89
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt      
1344 Poplatek ze vstupného 3 500,00 3 531,00 100,89
1361 Správní poplatky 1 500,00 1 540,00 102,67
1381 Daň z hazardních her 44 100,00 44 164,24 100,15
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 29,00 29,04 100,14
1511 Daň z nemovitých věcí 420 200,00 420 287,08 100,02
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 54 500,00 54 500,00 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 131 300,00 131 300,00 100,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 575 900,85 575 900,85 100,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 230 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 10 976 169,85 10 976 833,84 100,01
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00 43 987,00 100,20
2310 Pitná voda 58 700,00 58 786,00 100,15
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 438 900,00 438 927,00 100,01
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 285,00 142,50
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 800,00 6 894,00 101,38
3613 Nebytové hospodářství 136 775,00 136 775,00 100,00
3631 Veřejné osvětlení 600,00 600,00 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 74 000,00 74 000,00 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 000,00 13 000,00 100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 76 200,00 76 255,50 100,07
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 000,00 2 000,00 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 600,00 1 605,00 100,31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 426,16 106,54
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 429 567,85 xxx
6402 Finanční vypořádání minulých let 2 490,00 2 490,00 100,00
PŘÍJMY CELKEM 11 831 734,85 13 262 432,35 112,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   1 429 567,85 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   1 044 567,85 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   385 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 11 831 734,85 11 832 864,50 100,01

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00 23 000,00 76,67
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00 7 180,00 15,96
1032 Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   0,00
2212 Silnice 4 521 400,00 4 479 490,54 99,07
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 365 800,00 1 356 714,82 99,33
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 11 100,00 75,00 0,68
2223 Bezpečnost silničního provozu 11 000,00 10 960,00 99,64
2310 Pitná voda 1 357 400,00 1 335 028,26 98,35
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 484 700,00 466 756,11 96,30
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 89 600,00 62 745,96 70,03
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 51 700,00   0,00
3314 Činnosti knihovnické 115 600,00 103 550,48 89,58
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 12 000,00 77,42
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 504 700,00 502 078,00 99,48
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 2 862,00 9,54
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 12 000,00 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 804 700,00 711 033,06 88,36
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 183 100,00 136 914,28 74,78
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 000,00 6 000,00 100,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 204 000,00 152 006,00 74,51
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 425 000,00 362 403,25 85,27
3525 Hospice 2 000,00 2 000,00 100,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 542,00 5 542,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 180 775,00 174 970,90 96,79
3631 Veřejné osvětlení 334 300,00 281 017,99 84,06
3635 Územní plánování 8 000,00 8 000,00 100,00
3636 Územní rozvoj 10 000,00 8 000,00 80,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 147 500,00 79 051,35 53,59
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 3 465,23 11,55
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 820 100,00 745 405,06 90,89
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 40 400,00 40 350,00 99,88
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 413 500,00 398 156,40 96,29
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00 100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 8 000,00 8 000,00 100,00
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000,00   0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 246 100,00 147 211,36 59,82
6112 Zastupitelstva obcí 824 800,00 814 797,00 98,79
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 30 000,00 17 719,00 59,06
6118 Volba prezidenta 24 500,00 12 806,00 52,27
6171 Činnost místní správy 1 224 200,00 987 161,90 80,64
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 11 730,10 58,65
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 620,00 78,73
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   1 429 567,85 xxx
6399 Ostatní finanční operace 107 540,00 107 540,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 074,00 11 074,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 14 971 631,00 15 089 983,90 100,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   1 429 567,85 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   1 146 700,85 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   282 867,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 14 971 631,00 13 660 416,05 91,24

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 3 139 896,15 1 827 551,55 58,20
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 3 139 896,15 1 827 551,55 58,20

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -3 139 896,15 -1 827 551,55 58,20


V Klenovicích 16. 1. 2019

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2019 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek