KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2021

Hospodaření obce Klenovice v roce 2021

Plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2021 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 368 200,00 1 020 865,82 74,61
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 59 200,00 51 544,69 87,07
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 243 900,00 183 588,21 75,27
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 918 400,00 1 649 825,12 86,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 515 850,00 515 850,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 369 900,00 3 277 348,38 75,00
1333 Poplatky za uložení odpadů 418 800,00 320 938,43 76,63
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000,00 1 516,60 30,33
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 597 000,00 582 189,00 97,52
1341 Poplatek ze psů 6 700,00 6 572,00 98,09
1342 Poplatek z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Poplatek ze vstupného 2 500,00   0,00
1361 Správní poplatky 4 000,00 2 640,00 66,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 54 000,00 51 229,84 94,87
1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00 354 984,72 84,52
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 143 564,20 143 564,20 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 153 600,00 115 200,00 75,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 100,00
PŘÍJMY BEZ ODPA 10 589 614,20 8 577 857,01 81,00
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00   0,00
2310 Pitná voda 99 100,00 84 427,00 85,19
2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly 447 000,00 423 340,00 94,71
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 500,00 10 500,00 100,00
3613 Nebytové hospodářství 92 000,00 52 690,00 57,27
3631 Veřejné osvětlení 6 100,00 6 142,00 100,69
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 443 400,00 271 882,88 7,90
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00 14 000,00 100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 116 200,00 90 667,50 78,03
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 600,00 6 650,00 100,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 344,28 86,07
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   502 764,20 xxx
6409 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené      
PŘÍJMY CELKEM 14 869 014,20 10 041 264,87 67,53
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   502 764,20 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   292 764,20 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   210 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 14 869 014,20 9 538 500,67 64,15

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 40 000,00 33 000,00 82,50
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 45 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00   0,00
2143 Cestovní ruch 10 000,00 2 692,25 26,92
2212 Silnice 3 757 700,00 2 850 673,10 75,86
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 220 600,00 70 359,47 31,89
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00 7 804,50 39,02
2310 Pitná voda 490 453,48 399 937,08 81,54
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 513 120,02 2 180 339,82 62,06
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00 10 103,42 11,80
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 90 800,00 90 750,00 99,94
3314 Činnosti knihovnické 123 500,00 53 442,62 43,27
3319 Ostatní záležitosti kultury 15 500,00 9 000,00 58,06
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00 550,00 1,67
3341 Rozhlas a televize 30 000,00 0,00 0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 9 000,00 75,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 257 500,00 49 938,18 19,39
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 235 200,00 98 056,73 41,69
3421 Využití volného času dětí a mládeže 333 000,00 114 786,63 34,47
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 000,00 4 260,00 20,29
3613 Nebytové hospodářství 87 000,00 12 690,00 14,59
3631 Veřejné osvětlení 662 300,00 411 161,20 62,08
3635 Územní plánování 10 000,00 9 920,00 99,20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 391 500,00 284 030,00 72,55
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 10 981,96 27,45
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 414 200,00 990 104,87 70,01
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 39 200,00 24 270,00 61,91
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 813 400,00 498 161,40 61,24
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00 100,00
4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 35 000,00 35 000,00 100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00 1 000,00 100,00
5213 Krizová opatření 100 000,00 8 010,00 8,01
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 226 400,00 75 726,87 33,45
6112 Zastupitelstva obcí 951 900,00 713 862,00 74,99
6114 Volby do Parlamentu ČR 30 000,00   0,00
6171 Činnost místní správy 1 269 200,00 765 842,01 60,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 7 657,80 38,29
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   502 764,20 xxx
6399 Ostatní finanční operace 515 850,00 515 850,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 9 707,00 9 707,00 100,00
VÝDAJE CELKEM 16 129 730,50 10 920 748,11 67,71
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   502 764,20 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   467 764,20 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   35 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 16 129 730,50 10 417 983,91 64,59

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 952 130,80 237 564,74 24,95
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 197 473,50 1 197 473,50 100,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků -888 888,00 -555 555,00 62,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 1 260 716,30 879 483,24 69,76

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -1 260 716,30 -879 483,24 69,76


V Klenovicích 4. 10. 2021

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek