KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Finance -> Hospodaření -> Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2022

Hospodaření obce Klenovice v roce 2022

Plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2022 (v Kč)
PŘÍJMY
položka
ODPA
PŘÍJMY upravený rozpočet skutečnost % plnění
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 375 900,00 679 464,23 49,38
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 59 100,00 26 481,03 44,81
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 232 500,00 131 675,79 56,63
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 738 400,00 930 025,07 53,50
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 691 410,00 691 410,00 100,00
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 872 300,00 2 513 962,79 51,60
1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 435 000,00 322 967,80 74,25
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 5 000,00   0,00
1341 Příjem z poplatku ze psů 6 700,00 6 734,00 100,51
1342 Příjem z poplatku z pobytu 9 000,00   0,00
1344 Příjem z poplatku ze vstupného 1 500,00 547,00 36,47
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 713 700,00 696 825,00 97,64
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 1 250,00 1 250,00 100,00
1361 Příjem ze správních poplatků 4 000,00 1 190,00 29,75
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 70 000,00 39 724,10 56,75
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 420 000,00 349 740,17 83,27
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 33 381,60 33 381,60 100,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 154 100,00 77 050,00 50,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 450 000,00   0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 290 314,00 717 020,00 55,57
PŘÍJMY BEZ ODPA 12 563 555,60 7 219 448,58 57,46
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 43 900,00 5 767,00 13,14
1032 Podpora ostatních produkčních činností 71 900,00 71 927,00 100,04
2310 Pitná voda 92 400,00 59 420,00 64,31
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 443 200,00 420 340,00 94,84
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00   0,00
3613 Nebytové hospodářství 142 000,00 68 460,00 48,21
3631 Veřejné osvětlení 3 100,00 3 142,00 101,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 858 500,00 41 421,92 4,82
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 10 000,00 83,33
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 120 000,00 51 258,50 42,72
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 250,02 62,51
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   435 431,60 xxx
6409 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené      
PŘÍJMY CELKEM 14 351 155,60 8 386 866,62 58,44
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ   435 431,60 xxx
v tom      
4134 Převody z rozpočtových účtů   160 431,60 xxx
4138 Převody z vlastní pokladny   275 000,00 xxx
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 14 351 155,60 7 951 435,02 55,41

VÝDAJE
ODPA VÝDAJE upravený rozpočet skutečnost % plnění
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 45 000,00 28 800,00 64,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00 2 000,00 100,00
1031 Pěstební činnost 50 000,00   0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00   0,00
2143 Cestovní ruch 40 000,00 7 689,15 19,22
2212 Silnice 3 636 900,00 435 164,66 11,97
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 225 000,00 128 723,43 57,21
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 100,00 75,00 0,23
2223 Bezpečnost silničního provozu 20 000,00   0,00
2310 Pitná voda 160 700,00 71 831,82 44,70
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3 641 700,00 247 734,14 6,80
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 85 600,00 21 731,07 25,39
3314 Činnosti knihovnické 128 300,00 56 506,52 44,04
3319 Ostatní záležitosti kultury 26 500,00 17 000,00 64,15
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 33 000,00 1 725,30 5,23
3341 Rozhlas a televize 35 200,00 35 148,08 99,85
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00 6 000,00 50,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 302 500,00 101 554,44 33,57
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 400,00 42 100,95 16,48
3421 Využití volného času dětí a mládeže 243 200,00 78 122,71 32,12
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 26 500,00 5 000,00 18,87
3613 Nebytové hospodářství 327 000,00 37 460,00 11,46
3631 Veřejné osvětlení 352 400,00 144 731,16 41,07
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 203 100,00 38 540,00 18,98
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 16 419,70 41,05
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 184 300,00 574 043,89 48,47
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 50 000,00 32 145,21 64,29
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00   0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 16 180,00 32,36
3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00 2 000,00 100,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 830 000,00 368 587,71 44,41
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 5 000,00 100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 23 000,00 23 000,00 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 000,00 6 000,00 100,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 000,00 5 000,00 100,00
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 000,00 10 000,00 100,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000,00 1 000,00 100,00
5213 Krizová opatření 100 000,00   0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 38 100,00 38 066,60 99,91
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 546 100,00 55 012,88 3,56
6112 Zastupitelstva obcí 951 900,00 475 908,00 50,00
6171 Činnost místní správy 1 427 300,00 585 814,67 41,04
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá      
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 5 431,80 27,16
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 23 240,00 77,47
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   435 431,60 xxx
6399 Ostatní finanční operace 691 410,00 691 410,00 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 816,03 11 816,03 100,00
VÝDAJE CELKEM 16 988 026,03 4 889 146,52 28,78
KONSOLIDACE VÝDAJŮ   435 431,60 xxx
v tom      
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům   385 431,60 xxx
5348 Převody do vlastní pokladny   50 000,00 xxx
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 16 988 026,03 4 453 714,92 26,22

FINANCOVÁNÍ
položka FINANCOVÁNÍ upravený rozpočet skutečnost % plnění
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 3 747 982,43 -2 831 054,10 -75,54
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků -1 111 112,00 -666 666,00 60,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 2 636 870,43 -3 497 720,10 -132,65

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ upravený rozpočet skutečnost % plnění
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI -2 636 870,43 3 497 720,10 -132,65


V Klenovicích 4. 7. 2022

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu a účetní

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek