KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky

Opravné prostředky

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O poskytování informací lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, a to k nadřízenému orgánu nejblíže vyššího stupně, podáním, učiněným u Obecního úřadu v Klenovicích orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§16, odst. 1 a 2 zákona).

Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje o odvolání starosta obce Klenovice.

Ve věcech přenesené působnosti se nadřízeným orgánem nejblíže vyššího stupně rozumí Krajský úřad České Budějovice.

Opravný prostředek lze podat pouze písemnou formou! Musí obsahovat jméno žadatele, v čem žadatel spatřuje porušení zákona a kterého, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

Proti opatření obce, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Proti usnesení zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat písemně návrh na pozastavení výkonu těchto usnesení Krajskému úřadu České Budějovice.

Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek