KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2001

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBEC KLENOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2001
o vymezení závazné části územního plánu obce Klenovice


Zastupitelstvo obce Klenovice na základě usnesení č. 2/2001 ze dne 30.3.2001, podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace

Vyhláška platí pro správní území obce Klenovice, které tvoří katastrální území Klenovice. Závazná část územního plánu obce Klenovice má neomezenou časovou platnost, změny závazné části budou pořizovány dle aktuálních potřeb obce.


Čl. 2
Závazná část územního plánu obce Klenovice
včetně veřejně prospěšných staveb

Závazná část územního plánu obce Klenovice je textově vymezena v příloze č. 1, včetně vymezení veřejně prospěšných staveb, s odkazem na grafické vymezení.
Graficky je závazná část vymezena v hlavním výkresu územního plánu – funkční využití území, veřejně prospěšné stavby ve zvláštním výkresu.
Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Schválený územní plán obce Klenovice je uložen na
- Obecním úřadu v Klenovicích,
- Městském úřadu v Soběslavi, odboru výstavby a životního prostředí,
- Okresním úřadu v Táboře, referátu regionálního rozvoje, oddělení územního plánování.Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tj. dne 15.4.2001.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2001


Závazná část územního plánu obce Klenovice

Závazná část územního plánu obce Klenovice je vyjádřena ve formě regulativů jednotlivých ploch, které určují celkovou urbanistickou koncepci (výkres Funkční využití území, měř. 1:2000), vymezenou v zastavitelném území obce, výkresem Veřejně prospěšné stavby.

Závazné jsou zásady uspořádání dopravního a technického vybavení.

Závazné je vymezení územního systému ekologické stability. Regulativy jednotlivých ploch jsou součástí textu plánu ÚSES.

Jako regulační opatření území jsou stanovena ochranná pásma:
- rozvodů elektřiny, elektrických stanic (stanovena zákonem č. 22/1994 Sb. v platném znění)
- navržené čistírny odpadních vod (100 m)
- komunikací (stanovena zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)
- železniční tratě (stanoveno zákonem č. 266/1994 Sb.)

Závazné regulativy území obce:

ZÁVAZNÉ REGULATIVY V ÚZEMÍ
část určená k zastavení (zastavitelné území)

Zásady prostorového uspořádání regulativy pro výstavbu.
      V historické části v okolí návsi nutno dodržovat skladebné a hmotové vazby typické venkovské architektury. Nutno dodržet současnou výškovou hladinu zástavby. V novější zástavbě nutno dodržet měřítko a výraz objektů odpovídající prostředí. Výška objektů nových rodinných domků bude nadzemní podlaží a obytné podkroví. Bytové objekty a objekty vybavenosti, dvě nadzemní podlaží (maximálně 2 n.p. + obytné podkroví).
      Nové objekty občanské vybavenosti budou respektovat výškovou hladinu a objemové měřítko okolní zástavby. Součástí stavby budou potřebná parkovací stání a úpravy okolí.
Nové výrobní a provozní objekty ve vymezené výrobní a podnikatelské zóně nepřesáhnou výšku 10 metrů nad terénem.
      Potřebné parkovací a zpevněné plochy budou vymezeny v rámci pozemku. Plochy budou doplněny izolační zelení.
      Veškerá zástavba musí být v budoucnu napojena na veřejnou síť splaškové kanalizace a napojena na ČOV.


CHARAKTERISTIKA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ZÓN
(dle výkresu č. 1)

      Dominantní využití určuje zásadní zaměření činnosti v daném území a zóně. Přijatelné a přípustné využití (ev. výjimečně přípustné) se nesmí dostat do konfliktního vztahu k dominantnímu využití.

      Funkční využití, která nejsou v charakteristice území obsažena, podléhají povolovacímu řízení na základě platných předpisů a zákonů.

Stávající zástavba obce – v stavby v zastavěném území obce
a) dominantní využití:
  - bydlení v rodinných domech s ohrazenými zahradami a s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou
b) přípustné využití:
  - možné využití případných nebytových prostor a stávajících staveb pro komerční účely, drobné služby, ubytování a dílny, které neruší svým provozem životní prostředí a okolní pozemky
  - provedení potřebných inženýrských sítí a doprovodných staveb, úprava komunikací
  - chovatelství a pěstitelství na pozemku pouze za předpokladu splnění platných hygienických předpisů
c) výjimečně přípustné využití:
  - doplnění nebo zahuštění zástavby pro účely bydlení nebo podnikatelskou činnost, pokud nemá vliv na sousední pozemky včetně potřebné úpravy parcel
d) nepřípustné využití:
  - dělení parcel na další stavební pozemky a zahušťovací výstavby, zvětšování rozsahu zpevněných ploch
  - výstavba zemědělských výrobních a skladových objektů a zařízení dopravy
  - zřizování skladů a skládek
  - všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují sousední pozemky

Obytná zástavba nově navrhovaná - v zastavitelném území obce
a) dominantní využití:
  bytové domy a individuální rodinné domy s ohrazenými zahradami s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou
b) přípustné využití:
  možné využití případných nebytových prostor pro kancelářské provozy, drobné služby a jiné komerční využití, které neruší svým provozem životní prostředí a bydlení v okolí
c) nepřípustné využití:
  všechny druhy činností, které svými regulativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují životní prostředí a podmínky bydlení ve svém okolí

Občanská vybavenost
a) dominantní využití:
  zařízení s obecně prospěšným zaměřením – obecní úřad, služby, obchod, restaurace, společenský sál, sportovní zařízení s doplňkovými službami
b) přípustné využití:
  administrativní prostory, zařízení spojené se službami a drobným podnikáním pro potřeby obce
c) nepřípustné využití:
  všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují okolí (výrobní a skladové provozy, autodoprava, chovatelská činnost)

Drobné podnikání spojené s bydlením
a) dominantní využití a přípustné využití:
  Objekty a plochy pro drobné řemeslné podnikání, drobnou výrobu a služby spojené s bydlením majitele (resp. provozovatele). Samostatně stojící výrobní objekty cca 100 m2 zastavěné plochy, výška 1. NP. Celková zastavěná plocha vč. zpevněných ploch cca 80% plochy pozemku.
b) nepřípustné využití:
  výrobní provozy neúměrně zatěžující životní prostředí a negativně působící na okolní zástavbu, sportovní a rekreační zařízení.

Výrobně podnikatelské plochy a objekty
a) dominantní využití a přípustné využití:
  Výrobní a zemědělské provozní objekty (max. výška 10 m nad terénem) zemědělská výroba, drobná výroba a výrobní služby většího rozsahu, které nelze provozovat v obytné a smíšené zóně
- odstavné a manipulační zpevněné plochy v rámci parcely
- cca zastavěná plocha vč. zpevněných ploch 80% pozemku
b) nepřípustné využití:
  Zařizování otevřených skladů a skládek výrobní provozy vyžadující ochranné pásmo, které by zasahovalo do stávající a navrhované obytné zástavby.
Výstavba objektů pro bydlení a maloobchodní činnost.

Sportovní plochy stávající
a) dominantní využití a přípustné využití území:
  sport, rekreace, sportovní stavby, obchod a služby související se sportovní činností, parkování na vyhrazených pozemcích, veřejná zeleň
b) nepřípustné využití území:
  bydlení (mimo byt správce), průmyslová a zemědělská výroba

Dopravní plochy – komunikace navrhované
a) dominantní využití a přípustné využití území:
  automobilová doprava, odstavování vozidel
b) nepřípustné využití území:
  jiné než hlavní funkce

Technická vybavenost
a) dominantní využití a přípustné využití území:
  technická vybavenost
b) nepřípustné využití území:
  jakékoliv jiné přípustné
Plocha určená pro výstavbu trafostanice a ČOV dle platných norem

Plochy veřejné a doprovodné zeleně
a) dominantní využití:
  zeleň v centru obce, veřejných a sportovních zařízení
b) přípustné využití:
  drobná architektura, parkovací plochy pro osobní auta (pro potřeby zařízení samosprávy a obchodů)

Krajinné a lesní plochy
a) dominantní využití:
  - plochy překrývající navržené plochy ÚSES (biokoridory, biocentra) a zajistí jeho stabilizování včetně prostoru, který přesahuje parametry ÚSES
  - základním cílem je dlouhodobě stabilizovat prostory, ve kterých by mohly nerušeně existovat a vyvíjet se přírodní ekosystémy a zároveň zásadně uchovat vzhled krajiny
b) přípustné využití:
  - mimo území ÚSES hospodařit na lesní půdě včetně ohledu na místa produkční funkce lesa, které je specifikováno na příslušná období v lesním hospodářském plánu
  - rekreační využití, pokud nepoškozují přírodní hodnoty území a v území stanovené ÚSES s ohledem na režim stanovený v tomto území
c) nepřípustné využití:
  - jakákoliv zástavba mimo výše jmenované
  - nové produkční činnosti, provádění terénních úprav velkého rozsahu
  - zneškodňování odpadů
  - hnojení, používání kejdy, silážních šťáv a ostatní techniky
  - povolování nebo uskutečňování záměrného rozšiřování geograficky nepůdních rostlin a živočichů
  - změny vodního režimu

Veřejně prospěšné stavby:
  - stavby veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina)
  - hygienická, bezpečnostní a jiná ochranná pásma (trafostanic, čistírny odpadních vod atd.)
  - nově navrhované místní komunikace
  - stavba dálnice D3 Tábor – Soběslav včetně všech souvisejících staveb a objektů (rozhodnutí o stavební uzávěře pro vedení trasy dálnice D3 ze dne 7.7.1994 čj. RR ÚP vl. 874/94)
  - přeložka železniční tratě č. 220 v prostoru Soběslav - sever


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek