KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 1/2002

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE
č. 1/2002
ze dne 27.6.2002
kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu obce Klenovice


Na základě usnesení č. 5/2002 zastupitelstvo obce Klenovice se touto obecně závaznou vyhláškou podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace

Vyhláška platí pro správní území obce Klenovice, které tvoří katastrální území Klenovice. Závazná část územního plánu obce Klenovice má neomezenou časovou platnost, změny závazné části budou pořizovány dle aktuálních potřeb obce.


Čl. 2
Závazná část územního plánu obce Klenovice
včetně veřejně prospěšných staveb

Závazná část změny č. 1 územního plánu obce Klenovice je textově vymezena v příloze č. 1, včetně vymezení veřejně prospěšných staveb, s odkazem na grafické vymezení.
Graficky je závazná část vymezena v hlavním výkresu územního plánu – funkční využití území a veřejně prospěšné stavby.
Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Schválený územní plán obce Klenovice je uložen na
- Obecním úřadu v Klenovicích,
- Městském úřadu v Soběslavi, odboru výstavby a životního prostředí,
- Okresním úřadu v Táboře, referátu regionálního rozvoje, oddělení územního plánování,


Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tj. dne 12.7.2002.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2002


Závazná část územního plánu obce Klenovice

Závazná část územního plánu obce Klenovice je vyjádřena ve formě regulativů jednotlivých ploch, které určují celkovou urbanistickou koncepci (výkres Funkční využití území a veřejně prospěšné stavby, měř. 1:2000), vymezenou v zastavitelném území obce.

Závazné jsou zásady uspořádání dopravního a technického vybavení.

Jako regulační opatření území jsou stanovena ochranná pásma:
- rozvodů elektřiny, elektrických stanic (stanovena zákonem č. 22/1994 Sb. v platném znění)
- komunikací (stanovena zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)

Závazné regulativy území obce:

ZÁVAZNÉ REGULATIVY V ÚZEMÍ
část určená k zastavení (zastavitelné území)

Zásady prostorového uspořádání regulativy pro výstavbu.
      V historické části v okolí návsi nutno dodržovat skladebné a hmotové vazby typické venkovské architektury. Nutno dodržet současnou výškovou hladinu zástavby. V novější zástavbě nutno dodržet měřítko a výraz objektů odpovídající prostředí. Výška objektů nových rodinných domků bude nadzemní podlaží a obytné podkroví. Bytové objekty a objekty vybavenosti, dvě nadzemní podlaží (maximálně 2 n.p. + obytné podkroví).
      Nové objekty občanské vybavenosti budou respektovat výškovou hladinu a objemové měřítko okolní zástavby. Součástí stavby budou potřebná parkovací stání a úpravy okolí.
      Nové výrobní a provozní objekty ve vymezené výrobní a podnikatelské zóně nepřesáhnou výšku 10 metrů nad terénem.
      Potřebné parkovací a zpevněné plochy budou vymezeny v rámci pozemku. Plochy budou doplněny izolační zelení.
      Veškerá zástavba musí být v budoucnu napojena na veřejnou síť splaškové kanalizace a napojena na ČOV.


CHARAKTERISTIKA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ZÓN
(dle výkresu č. 1)

      Do požadované změny územního plánu jsou z rezervy převedeny plochy bezprostředně navazující na zastavěné a zastavitelné území dle schváleného územního plánu. Jedná se o plochy na severním a východním okraji obce.

      Dominantní využití určuje zásadní zaměření činnosti v daném území a zóně. Přijatelné a přípustné využití (ev. výjimečně přípustné) se nesmí dostat do konfliktního vztahu k dominantnímu využití.

      Funkční využití, která nejsou v charakteristice území obsažena, podléhají povolovacímu řízení na základě platných předpisů a zákonů.

Obytná zástavba nově navrhovaná – v zastavitelném území obce
a) dominantní využití:
  bytové domy a individuální rodinné domy s ohrazenými zahradami s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou
b) přípustné využití:
  možné využití případných nebytových prostor pro kancelářské provozy, drobné služby a jiné komerční využití, které neruší svým provozem životní prostředí a bydlení v okolí
c) nepřípustné využití:
  všechny druhy činností, které svými regulativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují životní prostředí a podmínky bydlení ve svém okolí

Drobné podnikání spojené s bydlením
a) dominantní využití a přípustné využití:
  Výrobní a zemědělské provozní objekty (max. výška 10 m nad terénem) zemědělská výroba, drobná výroba a výrobní služby většího rozsahu, které nelze provozovat v obytné a smíšené zóně
  - odstavné a manipulační zpevněné plochy v rámci parcely
  - cca zastavěná plocha vč. zpevněných ploch 80% pozemku
b) nepřípustné využití:
  Zařizování otevřených skladů a skládek výrobní provozy vyžadující ochranné pásmo, které by zasahovalo do stávající a navrhované obytné zástavby.
  Výstavba objektů pro bydlení a maloobchodní činnost.

Dopravní plochy – komunikace navrhované
a) dominantní využití a přípustné využití území:
  automobilová doprava, odstavování vozidel
b) nepřípustné využití území:
  jiné než hlavní funkce

Veřejně prospěšné stavby:
- stavby veškerých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina)
- bezpečnostní a jiná ochranná pásma (trafostanic atd.)
- nově navrhované místní komunikace

Skládka TKO:
Nová skládka je navržena v sousedství stávající skládky. V rámci výstavby je navrženo těsné složiště o ploše 2,8 ha, jímka skládkových vod, drenážní systém, systém skládkových vod a sjezd do složiště. Pro příjezd vozidel je určena obslužná komunikace ze severu od obce Roudná. Základním předpokladem pro vybudování nové skládky TKO – II ve stávajícím areálu TS Tábor, a.s. je vypuštění stávajícího jezera v prostoru složiště. Toto je zajištěno a provedeno výměnou stávajícího odtokového potrubí dle projektu (zpracovatel Projekta Tábor s.r.o.). Technické řešení je v podrobnosti ve všech aspektech zpracováno v dokumentaci z územního řízení (zpracovatel Projekta Tábor s.r.o.). V rámci této předprojektové a projektové přípravy byl zpracován návrh ochranného pásma. Takto navržené OP je zakresleno do výkresové části změny ÚPo.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
zástupce starosty obce


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek