KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2010

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Klenovice se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením číslo 2/30/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Klenovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1


Článek 2
Předmět poplatku, poplatník

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 2
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. 3


Článek 3
Veřejné prostranství

1) Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.


Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.


Článek 5
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2) V ohlášení poplatník uvede 4:
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  c) údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatkové povinnosti.


Článek 6
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
  b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
  c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
  d) za provádění výkopových prací 10 Kč
  e) za umístění stavebních zařízení 5 Kč
  f) za umístění reklamních zařízení 20 Kč
  g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
  h) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
  i) za umístění skládek 10 Kč
  j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5 Kč
  k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5 Kč
  l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5 Kč
  m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
  n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč


Článek 7
Splatnost poplatku

1) Poplatek ve výši stanovené podle článku 6 je splatný:
  a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Článek 8
Osvobození

1) Poplatek se neplatí:
  a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou 5,
  b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 6,
2) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
  a) akce podporující kulturní život obce a turistický ruch garantované radou obce,
  b) skládky nepřesahující dobu tří kalendářních dnů,
  c) výkopové práce z důvodu odstraňování havárie inženýrských sítí po dobu nepřesahující 10 dnů,
  d) výkopové práce z důvodu zřízení podzemního vedení po dobu nepřesahující 10 dnů.


Článek 9
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. 7
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8


Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce: 15.12.2010
Sejmuto z úřední desky: 1.1.2011

________________________________
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Příloha číslo 1

Katastrální území parc.č.   Katastrální území parc.č.   Katastrální území parc.č.
Klenovice u Soběslavi 36/7   Klenovice u Soběslavi 852/53   Klenovice u Soběslavi 2415/14
Klenovice u Soběslavi 44/10   Klenovice u Soběslavi 852/62   Klenovice u Soběslavi 2415/16
Klenovice u Soběslavi 53/6   Klenovice u Soběslavi 852/63   Klenovice u Soběslavi 2415/17
Klenovice u Soběslavi 53/11   Klenovice u Soběslavi 852/64   Klenovice u Soběslavi 2415/18
Klenovice u Soběslavi 56   Klenovice u Soběslavi 852/65   Klenovice u Soběslavi 2416/1
Klenovice u Soběslavi 57/1   Klenovice u Soběslavi 852/66   Klenovice u Soběslavi 2417
Klenovice u Soběslavi 59/9   Klenovice u Soběslavi 852/67   Klenovice u Soběslavi 2418/1
Klenovice u Soběslavi 57/13   Klenovice u Soběslavi 1092/4   Klenovice u Soběslavi 2418/2
Klenovice u Soběslavi 57/14   Klenovice u Soběslavi 1334/3   Klenovice u Soběslavi 2418/3
Klenovice u Soběslavi 57/18   Klenovice u Soběslavi 1334/10   Klenovice u Soběslavi 2418/4
Klenovice u Soběslavi 57/19   Klenovice u Soběslavi 1334/11   Klenovice u Soběslavi 2418/5
Klenovice u Soběslavi 59/1   Klenovice u Soběslavi 1334/12   Klenovice u Soběslavi 2418/6
Klenovice u Soběslavi 59/8   Klenovice u Soběslavi 1334/13   Klenovice u Soběslavi 2418/9
Klenovice u Soběslavi 59/10   Klenovice u Soběslavi 1334/14   Klenovice u Soběslavi 2418/10
Klenovice u Soběslavi 59/11   Klenovice u Soběslavi 1334/15   Klenovice u Soběslavi 2419/1
Klenovice u Soběslavi 59/12   Klenovice u Soběslavi 1334/16   Klenovice u Soběslavi 2419/2
Klenovice u Soběslavi 59/13   Klenovice u Soběslavi 1334/17   Klenovice u Soběslavi 2419/3
Klenovice u Soběslavi 59/14   Klenovice u Soběslavi 1334/18   Klenovice u Soběslavi 2419/4
Klenovice u Soběslavi 59/15   Klenovice u Soběslavi 1334/19   Klenovice u Soběslavi 2419/5
Klenovice u Soběslavi 59/16   Klenovice u Soběslavi 1334/20   Klenovice u Soběslavi 2419/6
Klenovice u Soběslavi 60/2   Klenovice u Soběslavi 1334/21   Klenovice u Soběslavi 2419/7
Klenovice u Soběslavi 60/4   Klenovice u Soběslavi 1334/22   Klenovice u Soběslavi 2423/8
Klenovice u Soběslavi 67/1   Klenovice u Soběslavi 1334/23   Klenovice u Soběslavi 2423/9
Klenovice u Soběslavi 74/1   Klenovice u Soběslavi 1334/24   Klenovice u Soběslavi 2423/10
Klenovice u Soběslavi 74/5   Klenovice u Soběslavi 1315/1   Klenovice u Soběslavi 2423/11
Klenovice u Soběslavi 74/7   Klenovice u Soběslavi 1315/5   Klenovice u Soběslavi 2423/12
Klenovice u Soběslavi 74/8   Klenovice u Soběslavi 1348/4   Klenovice u Soběslavi 2423/13
Klenovice u Soběslavi 74/9   Klenovice u Soběslavi 2122/14   Klenovice u Soběslavi 2423/14
Klenovice u Soběslavi 74/10   Klenovice u Soběslavi 2122/23   Klenovice u Soběslavi 2423/15
Klenovice u Soběslavi 74/12   Klenovice u Soběslavi 2122/37   Klenovice u Soběslavi 2423/16
Klenovice u Soběslavi 294/2   Klenovice u Soběslavi 2122/39   Klenovice u Soběslavi 2423/17
Klenovice u Soběslavi 330/2   Klenovice u Soběslavi 2122/41   Klenovice u Soběslavi 2423/18
Klenovice u Soběslavi 381/4   Klenovice u Soběslavi 2122/44   Klenovice u Soběslavi 2424/1
Klenovice u Soběslavi 428/2   Klenovice u Soběslavi 2122/48   Klenovice u Soběslavi 2426/2
Klenovice u Soběslavi 428/5   Klenovice u Soběslavi 2122/49   Klenovice u Soběslavi 2426/3
Klenovice u Soběslavi 444/1   Klenovice u Soběslavi 2122/52   Klenovice u Soběslavi 2426/4
Klenovice u Soběslavi 464/2   Klenovice u Soběslavi 2122/54   Klenovice u Soběslavi 2426/5
Klenovice u Soběslavi 464/3   Klenovice u Soběslavi 2122/57   Klenovice u Soběslavi 2427/2
Klenovice u Soběslavi 751/12   Klenovice u Soběslavi 2122/59   Klenovice u Soběslavi 2430/1
Klenovice u Soběslavi 852/10   Klenovice u Soběslavi 2122/66   Klenovice u Soběslavi 2432/2
Klenovice u Soběslavi 852/15   Klenovice u Soběslavi 2122/79   Klenovice u Soběslavi 2432/6
Klenovice u Soběslavi 852/25   Klenovice u Soběslavi 2122/80   Klenovice u Soběslavi 2443/1
Klenovice u Soběslavi 852/28   Klenovice u Soběslavi 2122/109   Klenovice u Soběslavi 2445
Klenovice u Soběslavi 852/35   Klenovice u Soběslavi 2415/1   Klenovice u Soběslavi 4818/8
Klenovice u Soběslavi 852/42   Klenovice u Soběslavi 2415/12      


Příloha číslo 2

Příloha číslo 2 k OZV 4/2010
  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek