KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Informace o obci -> Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. -> Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná

Přehled nejdůležitějších předpisů
• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
• Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, v platném znění
• Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění
• Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
• Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění
• Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
• Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
• Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění
• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění
• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění
• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
• Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, v platném znění
• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, v platném znění
• Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky, v platném znění
• Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
• Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném znění
• Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
• Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
• Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění
• Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
• Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, v platném znění
• Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
• Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění
• Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
• Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
• Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, v platném znění
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění
• Zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
• Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění
• Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, v platném znění
• Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění
• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší o změně některých dalších zákonů, v platném znění
• Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, v platném znění
• Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
• Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád, v platném znění
• Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění
• Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, v platném znění
• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickáých komunikacích, v platném znění
• Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcích, v platném znění
• Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
• Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastění), v platném znění
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
• Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění
• Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění


  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek