KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2010 -> Rozpočet na rok 2010 po 11. rozpočtové změně

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet na rok 2010 po 11. rozpočtové změně
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 803 900,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 116 600,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 73 200,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 073 100,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 13 800,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 020 700,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 3 259 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 341 400,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 160 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 49 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 158 800,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 160 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00
2310   Pitná voda 50 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 150 000,00
3314   Činnosti knihovnické 300,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 21 300,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 5 900,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 20 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 200,00
PŘÍJMY CELKEM 8 623 700,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
2212   Silnice 814 200,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 806 700,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 492 400,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 350 800,00
3111   Předškolní zařízení 170 000,00
3113   Základní školy 480 000,00
3314   Činnosti knihovnické 111 000,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 13 000,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 90 000,00
3341   Rozhlas a televize 13 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 600,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 81 500,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 72 500,00
3613   Nebytové hospodářství 34 200,00
3631   Veřejné osvětlení 197 300,00
3635   Územní plánování 150 000,00
3636   Územní rozvoj 405 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 433 700,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 449 800,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 230 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 43 300,00
6112   Zastupitelstva obcí 525 900,00
6114   Volby do Parlamentu České republiky 20 000,00
6115   Volby do zastupitelstev ÚSC 29 000,00
6171   Činnost místní správy 729 100,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 18 600,00
6399   Ostatní finanční operace 13 800,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 4 700,00
VÝDAJE CELKEM 7 425 300,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 1 198 400,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -1 018 400,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -180 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 198 400,00


V Klenovicích 11.11.2010

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek