KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2014 -> Upravený rozpočet ke dni 30.6.2014

Rozpočet na rok 2014

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2014 ke dni 30. 6. 2014
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 247 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 126 900,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 119 800,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 112 800,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 205 580,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 469 100,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 100,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 455 400,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 22 000,00
  1361 Správní poplatky 1 800,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 21 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 111 500,00
  4134 Převody z rozpočtových účtů 132 500,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 22 900,00
2117   Elektrická energie 332 300,00
2310   Pitná voda 43 300,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 359 100,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 80 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 2 134 300,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 10 200,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 58 200,00
6171   Činnost místní správy 400,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 10 804 880,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
1070   Rybářství 3 500,00
2212   Silnice 6 681 900,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 744 250,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 15 000,00
2310   Pitná voda 60 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 438 300,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 110 800,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 12 500,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 91 500,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 197 000,00
3613   Nebytové hospodářství 2 963 000,00
3631   Veřejné osvětlení 235 400,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 865 900,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 518 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 15 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 239 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 318 550,00
6112   Zastupitelstva obcí 586 500,00
6117   Volby do Evropského parlamentu 21 000,00
6171   Činnost místní správy 1 011 400,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 132 500,00
6399   Ostatní finanční operace 205 580,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 10 500,00
VÝDAJE CELKEM 16 899 680,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -6 094 800,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 524 800,00
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3 570 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 6 094 800,00


V Klenovicích 30. 6. 2014


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek