KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2015 -> Upravený rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2015 ke dni 31. 12. 2015
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 092 500,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 27 600,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 143 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 336 000,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 231 610,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 656 800,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 611 400,00
  1334 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 1 800,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 485 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8 600,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 22 500,00
  1361 Správní poplatky 2 400,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 112 700,00
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 309 419,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 458 105,44
  4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 99 776,38
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 319 000,00
  4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 332 218,84
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 26 400,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 263 700,00
2310   Pitná voda 47 100,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 379 200,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300,00
3613   Nebytové hospodářství 111 300,00
3631   Veřejné osvětlení 1 200,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 628 900,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 52 700,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 800,00
6171   Činnost místní správy 1 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 600,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44
PŘÍJMY CELKEM 15 741 635,10

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 30 000,00
1070   Rybářství 0,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 31 400,00
2212   Silnice 4 032 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 103 100,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 15 100,00
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 000,00
2223   Bezpečnost silničního provozu 336 100,00
2310   Pitná voda 25 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 580 300,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 300,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 31 000,00
3341   Rozhlas a televize 24 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 219 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 2 000 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 95 600,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 13 000,00
3525   Hospice 2 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 000,00
3613   Nebytové hospodářství 846 700,00
3631   Veřejné osvětlení 280 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 238 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 31 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 521 100,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 169 300,00
6112   Zastupitelstva obcí 582 300,00
6171   Činnost místní správy 961 100,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 37 100,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 559 805,44
6399   Ostatní finanční operace 231 610,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 37 284,00
VÝDAJE CELKEM 14 070 199,44

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 1 671 435,66

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 1 824 261,34
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 495 697,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 671 435,66


V Klenovicích 31. 12. 2015


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek