KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2016 -> Upravený rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016

Upravený rozpočet obce Klenovice na rok 2016 ke dni 15. 12. 2016
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 349 300,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 57 300,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 147 100,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 370 000,00
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 194 750,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 840 600,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 500 000,00
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 539 000,00
  1341 Poplatek ze psů 6 500,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 28 900,00
  1361 Správní poplatky 2 600,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 32 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 113 100,00
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 581 496,00
  4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 32 100,00
2310   Pitná voda 84 200,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 455 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 318 200,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 11 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 61 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00
PŘÍJMY CELKEM 15 459 846,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2143   Cestovní ruch 15 000,00
2212   Silnice 6 395 300,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 493 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 19 300,00
2310   Pitná voda 1 663 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 450 200,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3314   Činnosti knihovnické 105 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 55 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 176 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 220 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 117 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 300,00
3525   Hospice 3 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 279,00
3613   Nebytové hospodářství 227 000,00
3631   Veřejné osvětlení 262 900,00
3635   Územní plánování 97 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 564 400,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 22 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 610 300,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 0,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 14 100,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 4 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 304 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 11 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 205 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 611 000,00
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 32 000,00
6171   Činnost místní správy 1 109 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00
6399   Ostatní finanční operace 194 750,00
VÝDAJE CELKEM 15 327 829,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 132 017,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA -132 017,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -132 017,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ A DARŮ
§ pol. příjemce částka
1019 5222 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Soběslav, IČO: 60061430 2 000,00
2219 5229 Nadace Jihočeské cyklostezky České Budějovice, IČO: 26080320 3 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, Klenovice xxx 25 000,00
2321 5492 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Soběslav 25 000,00
3429 5222 Myslivecký spolek"BOR" Klenovice, IČO: 75092662 13 200,00
3429 5222 VETERAN CAR CLUB SOBĚSLAV v AČR, IČO: 72065133 5 000,00
3525 5221 Domácí hospic Jordán Tábor, IČO: 28120981 3 000,00
3541 5222 Občanské sdružení PREVENT, z.s. Strakonice, IČO: 69100641 3 105,00
3541 5223 Farní charita Tábor, IČO. 46707107 2 174,00
3741 5221 Ochrana fauny ČR o.p.s. Hrachov, IČO: 67778585 4 000,00
4349 5222 Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Soběslav, IČO: 71156496 5 000,00
4349 5223 Diakonie ČCE - středisko Rolnička Soběslav, IČO: 47268701 18 000,00
4351 5221 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Prachatice, pracoviště Tábor, IČO: 26594463 1 000,00
4351 5339 Senior – dům Soběslav, IČO: 70920567 10 000,00
5512 5222 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů - KLENOVICE, IČO: 63263602 4 500,00


V Klenovicích 15. 12. 2016


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek