KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Rozpočet na rok 2017 -> Schválený rozpočet na rok 2017 (po technické úpravě)

Rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2017 (po technické úpravě)
PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 503 600,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 600,00
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 138 400,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 577 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 3 135 500,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 300 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 546 700,00
  1341 Poplatek ze psů 7 100,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1361 Správní poplatky 2 500,00
  1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 30 000,00
  1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 121 900,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 31 200,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 434 600,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00
3613   Nebytové hospodářství 116 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 100,00
3635   Územní plánování 119 100,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 14 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 56 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00
PŘÍJMY CELKEM 9 594 300,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 25 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská výroba 2 000,00
1031   Pěstební činnost 40 000,00
2143   Cestovní ruch 9 000,00
2212   Silnice 3 073 400,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 540 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 16 100,00
2310   Pitná voda 860 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 376 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 113 100,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 14 000,00
3341   Rozhlas a televize 30 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 118 000,00
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 645 100,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 122 000,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 5 397,00
3613   Nebytové hospodářství 70 000,00
3631   Veřejné osvětlení 1 025 400,00
3635   Územní plánování 62 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 137 500,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 671 500,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 35 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 760 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 18 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 203 200,00
6112   Zastupitelstva obcí 637 500,00
6171   Činnost místní správy 1 110 700,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 15 856,00
VÝDAJE CELKEM 12 490 253,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 895 953,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 2 895 953,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 895 953,00

PŘÍJEMCI DOTACÍ
§ pol. příjemce částka
3541 5222 PREVENT 99 z.ú. Strakonice, IČO: 69100641 3 185,00

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce dne 28.11.2016 a sejmut dne 15.12.2016. Ve stejném období byl návrh rozpočtu rovněž zveřejněn na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rozpočet obce Klenovice na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Klenovice dne 15.12.2016.

Technická úprava schváleného rozpočtu obce Klenovice na rok 2017, která byla provedena dne 1.1.2017, byla vyvolána novelizací vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, která vyšla ve Sbírce zákonů 30.12.2016, tedy v době, kdy byl rozpočet obce Klenovice na rok 2017 již schválen. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017. Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě se v případě schváleného rozpočtu obce Klenovice dotkla položky 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, která byla novelizací vyhlášky o rozpočtové skladbě zrušena. S účinností od 1.1.2017 je v rozpočtové skladbě nová položka 1382 - Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů. V tomto duchu byl tedy upraven již schválený rozpočet obce Klenovice na rok 2017. V příjmové části byla rozpočtovaná částka 30.000,- Kč přesunuta ze zrušeného závazného ukazatele "položka 1351" na nový závazný ukazatel "položka 1382". V souladu s novelizací vyhlášky o rozpočtové skladbě byly ve schváleném rozpočtu obce Klenovice na rok 2017 upraveny i názvy položek 1111, 1112, 1113 a 8115.

V Klenovicích 1. 1. 2017


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 23. 2. 2017
Sejmuto z internetových stránek obce: 1. 1. 2018

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek