KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Nabídka Obec
Úvod -> Obec -> Finance -> Rozpočty -> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 (aktualizace)

Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na roky 2021 - 2025 (aktualizace)

PŘÍJMY
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
1 Daňové příjmy 10 288 000,00 10 714 000,00 11 126 000,00 11 530 000,00 11 950 000,00
2 Nedaňové příjmy 870 000,00 890 000,00 910 000,00 930 000,00 950 000,00
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 147 000,00 149 000,00 151 000,00 153 000,00 155 000,00
Příjmy celkem 11 305 000,00 11 753 000,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2021 2022 2023 2024 2025
5 Běžné výdaje 7 416 112,00 7 641 888,00 9 187 000,00 9 613 000,00 10 055 000,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Výdaje celkem 10 416 112,00 10 641 888,00 12 187 000,00 12 613 000,00 13 055 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
pol. název položky 2021 2022 2023 2024 2025
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -888 888,00 -1 111 112,00 0,00 0,00 0,00
Financování celkem -888 888,00 -1 111 112,00 0,00 0,00 0,00
             
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
  2021 2022 2023 2024 2025
Saldo příjmů a výdajů 888 888,00 1 111 112,00 0,00 0,00 0,00
 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé závazky 1 162 273,00 51 166,00 51 171,00 51 177,00 51 182,00
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
V letech 2021 a 2022 bude obec splácet přijatý úvěr od Komerční banky, a.s. z roku 2020 v poskytnuté výši 2,000.000,- Kč na spolufinancování projektu "Vodovod a kanalizace 5 RD Klenovice". Obec předpokládá řádné splácení poskytnutého úvěru ze svých rozpočtových příjmů.
 
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
  2021 2022 2023 2024 2025
Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.
 
FINANČNÍ ZDROJE
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.
 
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2021 - 2025 (akutalizace) byl vyvěšen na úřední desce dne 30. 10. 2020 a sejmut po jeho schválení dne 27. 11. 2020. Ve stejném období byl návrh střednědobého výhledu rozpočtu rovněž zveřejněn na internetových stránkách obce.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2025 (aktualizace) byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Klenovice dne 27. 11. 2020.
Tento střednědobý výhled rozpočtu nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2021 - 2025 schválený zastupitelstvem obce Klenovice dne 25. 6. 2020.


V Klenovicích 27. 11. 2020

Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce

Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtuVyvěšeno na internetových stránkách obce: 27. 11. 2020
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce:

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek