KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Informace o obci -> Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. -> Jak podávat žádost o informaci

Jak podávat žádost o informaci

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Žádost o informaci je možno podat:

ústně přímo na obecním úřadu v úředních hodinách
telefonicky: tel. č. 381 524 844, mobil: 724 184 497
písemně: na adresu: Obecní úřad Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav (žádost musí obsahovat identifikaci – adresu žadatele, pokud ji žádost neobsahuje, není považována za podanou) - možno využít tuto žádost o informaci
e-mailem: obec@klenovice.cz nebo prostřednictvím elektronické podatelny umístěné na našem webu.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad.

Jedná-li se o informaci již zveřejněnou, OÚ sdělí žadateli do 7 dnů údaje umožňující vyhledání informace. Žadatel může trvat na poskytnutí informace přímo.

Nevztahuje-li se požadovaná informace k působnosti OÚ, sdělí OÚ tuto odůvodněnou skutečnost žadateli do 3 dnů.

Je-li žádost obecná nebo nesrozumitelná, vyzve OÚ do 7 dnů žadatele, aby žádost upřesnil do 30 dnů, neučiní-li tak žadatel, OÚ rozhodne o zamítnutí žádosti.

OÚ poskytne informaci do 15 dnů od podání žádosti.

V případě potřeby vyhledávání a sběru většího množství údajů nebo konzultace s jiným subjektem je možno lhůtu prodloužit max. o 10 dnů .

Pokud OÚ žádosti byť jen částečně nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí.

Jestliže OÚ ve lhůtě neposkytl informaci ani nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomu se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu Klenovice - možno využít tento formulář odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání není odvolání.

Za poskytnutí informace bude požadována úhrada, odpovídající nákladům spojeným s pořízením informace dle platného sazebníku.

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek