KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/99

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis z jednání OZ č. 4/99

Den a místo jednání: 27.3.1999 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19.00 hodin

Program:
1. Zahájení a kontrola usnesení č. 03/99
2. Hospoda
3. Výkup pozemků.
4. Nová zástavba - Slavík místní šetření.
5. Svatba - Houdek.
6. Kácení stromů - Diferenc.
7. Likvidace televizorů.
8. Diskuse.
9. Usnesení.
10. Závěr

ad 1) Ověřovateli zápisu byli určeni pan Cílek Fr a p. Fiala M. Starosta obce provedl kontrolu zápisu z minulého jednání OZ. V jednom bodě usnesení o průběhu odkoupení části pozemku na obecní komunikaci od Molíkových, nedošlo k dohodě, neboť pokud Obec Klenovice nebude v současné investovat do zpevnění komunikace a inž. sítí, nebude p. Molík prodávat tento pozemek.
 
ad 2) Hospoda - podle předchozího rozhodnutí OZ byla pozměněna forma výpovědi z nájemní smlouvy na pohostinství, neboť pan Kotoun nesplnil jeden z bodů nájemní smlouvy a to prodlení se splacením nájemného, a proto mu byla ukončena nájemní smlouva s okamžitou platností s vyklizením do 7 dnů. Předání budovy včetně inventáře proběhne 28. března 1999 ve 14 hodin.
Nabídka na nové obsazení pohostinství bude zveřejněna v Táborských listech formou inzerátu. OZ musí zabezpečit provedení revizí elektrické energie, hromosvodů, plynu, převedení odběrních smluv a revizi kotelny.
 
ad 3) Výkup pozemků - proběhlo jednání s majiteli pozemků s panem Jiřím Vorlem starším, panem Jaroslavem Komárkem. Obec má zájem vykoupit od majitele nemovitostí pana Vorla, resp. manželů Vorlových pozemky o celkové výměře 1848 m2, pan Vorel souhlasí s prodejem pozemku, ovšem v části 1442 m2 za Kč 25,-- za 1 m2 v části 402 m2 za Kč 150,-- za 1 m2, celková cena je tedy Kč 96.150,--. OZ souhlasí s odkoupením pozemků 5 hlasy pro s odkoupením pozemků za tuto cenu. S panem Komárkem je projednáno odkoupení 150 m2 za Kč 25,-- za 1 m2.
OZ požádá Pozemkový fond ČR o převedení do vlastnictví parcely č. 57/9.
 
ad 4) Problém novostavby pana Slavíka - novostavba neodpovídá původnímu projektu, proběhlo místní šetření, pan Slavík požádal o výjimku ze stavebního zákona; správci sítí s udělením výjimky souhlasí, OZ shledalo závady v dodaných podkladech a vrací je panu Slavíkovi k přepracování.
 
ad 5) Pan František Houdek požádal o umožnění pronájmu pohostinství na dny 16.4.1999 až 18.4.1999, neboť by zde chtěl uspořádat svatební hostinu své dcery. OZ souhlasí s pronájmem, stanovilo nájemné ve výši Kč 500,--.
 
ad 6) Na základě nabídky TDO Lužnice Ing. Nováka vyhlašuje OZ termín sběru vyřazených televizních příjímačů. Finanční spoluúčast občanů na likvidaci je stanovena čáska Kč 100,--. Sběr bude probíhat ve dnech 6.4. až 10.4.1999 v objektu ObÚ (viz. leták s Klenovickým měsíčníkem).
 
ad 7) Kácení stromů - na základě upozornění bylo provedeno místní šetření za účasti starosty, zástupce starosty a pana Františka Cílka. Na místě bylo zjištěno, že pan Jiří Differenc porazil 3 olše. OZ navrhuje jako náhradu výsadbu 10 kusů listnáčů v lokalitě Lomky s následnou péčí po dobu 3 let. Výsadbu je nutno provést do konce dubna 1999.
 
ad 8) Starosta obce navrhl změnu úředních hodin pro veřejnost v sobotu od 18.00 do 20.00 hodin po dobu trvání letního času, t.j. od 1.4.1999.
Pan František Hrubý upozornil na nezacelené výkopy: Reprogen - výkop pro vodovodní přípojku bytovky, pan Čermák - přípojka elektrické energie, pan Jiří Cílek - vodovod, VaK Tábor - výkop po opravě u pana Melichara. V dalším upozornil na nezabezpečené výkopy na stavebních parcelách pana Rolníka a pana Kadlece.
Na základě žádosti pana Holce na ObÚ a po místním šetření OZ souhlasí s úpravou zeleného pásu kolem oplocení pana Jiřího Cílka na zvýšený pás. Pan Holec provede tuto úpravu ve vlastní režii.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení OZ č. 4/99

OZ schvaluje a ukládá:
1) OZ schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu restaurace v Táborských listech. Zajistí starosta obce.
2) OZ Schvaluje provedení převzetí nemovitosti restaurace, včetně inventáře dne 28.03.1999. Ukládá starostovi obce, zastupci starosty obce, předsedovi kontrolní komise a účetnímu obce toto převzetí.
3) OZ schvaluje odkoupení pozemků č. parcelní 852/28, 852/10, 852/15 a 852/25. Ukládá starostovi a zástupci starosty uzavřít smlouvy na odkoupení pozemků od manželů Vorlových a pana Komárka pro komunikace v nové zástavbě.
4) OZ schvaluje uložit panu Differencovi náhradní výsadbu v počtu 10 kusů listnatých stromů v lokalitě Lomky s péčí po dobu 3 let za pokácené stromy. Výsadba bude provedena do konce dubna 1999. Uloží starosta a zástupce starosty.
5) OZ schvaluje pronájem restaurace ve dnech panu Františku Houdkovi ve dnech 16.4.1999 - 18.4.1999 za účelem svatby. Ukládá starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu.
6) OZ schvaluje upozornit občany a firmy dokončit povrchovou úpravu po výkopech a uvést komunikace do původního stavu. Odpovídá starosta a místostarosta.

OZ bere na vědomí:
1) Změnu úředních hodin v sobotu od 18.00 do 20.00 hodin v době letního času.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Mgr. Miroslav Fiala, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek