KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2004

Den a místo zasedání: 1.12.2004 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 20:00 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce.
Nepřítomna: paní Marie Hrazdilová (omluvena).
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Další odměna zastupitelů
3) Projednání poplatku za odpady
4) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo výplatu další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za II. pololetí 2004 ve výši 25% měsíční odměny, splatnou ve výplatním termínu za měsíc listopad 2004. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 3) Zastupitelstvo obce znovu projednalo vývoj celkových nákladů na systém odpadového hospodářství v roce 2004. Tyto celkové náklady se stanou podkladem pro výpočet místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2005. Zastupitelé se většinou přiklání k rozdílnému poplatku pro majitele rekreačních nemovitostí, kteří využívají pouze služeb separačního dvora a pro občany trvale bydlící, kteří vedle této služby mají možnost využít vývozu popelových nádob. Konkrétní výše poplatku bude stanovena na příštím jednání zastupitelstva obce 14.12.2004.
 
ad 4) Schůzi ukončil starosta ve 20:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2004 ze dne 1.12.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Výplatu další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za II. pololetí 2004 ve výši 25% měsíční odměny.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce a místostarostovi obce připravit podklady pro platbu za odpady na rok 2005 jak jednotnou, tak i platbu rozdílnou.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek