KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2006 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2006

Úřední deska - historie roku 2006


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2006

Den a místo zasedání: 28.7.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, paní Jiřina Halašková - nepřítomna, omluvena.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projednání úvěru obce
4) Rozpočtové změny
5) Příspěvek na ČOV
6) Zastřešení ČOV jihozápad
7) Skládka TKO II
8) Změna územního plánu č. 2
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Usnesení jsou průběžně plněna.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce na základě schválení žádosti obce o poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s. souhlasí s přijetím tohoto úvěru ve výši Kč 800.000,-- se splatností dne 31.7.2007. Úvěr bude použit na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu obce. (Hlasování: 6 pro).
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 0300006200263 a souhlasí se zněním této smlouvy včetně Obecných úvěrových podmínek Komerční banky, a.s. pro úvěry podnikatelským subjektům. (Hlasování: 6 pro).
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zajištění krátkodobého revolvingového úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. dvěma krycími blankosměnkami na Komerční bankou, a.s. vydaném formuláři vlastní směnky podepsané Obcí Klenovice jako výstavcem. (Hlasování 6 pro).
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Smlouvy o poskytnutí zajištění revolvingového úvěru registrační číslo 10000067178 včetně Všeobecných podmínek zajištění Komerční bankou, a.s. a s touto smlouvou souhlasí. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh čtvrté rozpočtové změny v roce 2006: v příjmové části celkové snížení o 10,7259 tis.Kč (pol. 1511 -20,7 tis.Kč /daň z nemovitostí/, pol. 4116, ÚZ 17464 +9,9742 tis.Kč /dotace na úhradu výdajů – povodně 2006/, pol. 4222, ÚZ 91 -0,0001 tis.Kč /granty: navýšení kapacity ČOV + posílení kanalizace – korekce dle uzavřených smluv s Jihočeským krajem/; ve výdajové části celkové snížení o 45,4938 tis.Kč (§2310, pol. 5169 -47,1 tis.Kč /vodovodní přípojky/, §3349, pol. 5192 -1,2 tis.Kč /autorské poplatky – místní rozhlas/, §3392, pol. 5161 +0,1 tis.Kč /poštovné/, §3392, pol. 5192 +1,7 tis.Kč /autorské poplatky – osvětová beseda/, §5269, pol. 5139 -0,07 tis.Kč /pytle na písek – povodně/, §5269, pol. 5156 -6,898 tis.Kč /benzin – povodně, přerozpočtováno na položku s ÚZ/, §5269, pol. 5156, ÚZ 17464 +6,8632 tis.Kč /benzin – povodně, přerozpočtováno z položky bez ÚZ/, §5269, pol. 5173 -3,2 tis.Kč /cestovné – povodně, přerozpočtováno na položku s ÚZ/, §5269, pol. 5173, ÚZ 17464 +3,111 tis.Kč /cestovné – povodně, přerozpočtováno z položky bez ÚZ/, §6171, pol. 5192, +1,2 tis.Kč /autorské poplatky – obecní úřad/); financování celkem -34,7679 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 -34,7679 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2006 činí – příjmy: 4.531,3706 tis.Kč a výdaje: 5.360,4062 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2006 je ve výši 829,0356 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) Pan xxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx zkolaudovali rodinný dům a vybudovanou individuální ČOV. V souvislosti s tím požádali o příspěvek na vybudování ČOV. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek v úhrnné výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo projednalo dvě varianty návrhu zastřešení ČOV TOPAS 100 EO v jihozápadní části obce (pultová střecha nebo valbová střecha). Zastupitelstvo uložilo místostarostovi obce předložit rozpočet na jednotlivé varianty do příštího zasedání zastupitelstva. (Hlasování 6 pro.)
 
ad 7) Starosta seznámil přítomné s obsahem dopisu, který byl zaslán na Krajský úřad JčK, odbor životního prostředí, ve kterém bylo konstatováno, že po dobu zveřejnění integrovaného povolení na skládku TKO II nebyly u našeho úřadu podány žádné připomínky ani nebyly požadovány žádné informace. Zároveň informoval o předpokládaném termínu kolaudace včetně integrovaného povolení pro ukládání odpadu, kterým je druhá polovina září letošního roku.
 
ad 8) Starosta předložil zastupitelům k nahlédnutí zpracovaný návrh změny č. 2 územního plánu obce. Zastupitelé se s celou dokumentací seznámili a závěrem bylo konstatováno, že návrh podchycuje a řeší všechno potřebné tak, jak bylo v průběhu projednávání požadováno a navrhováno. Zastupitelstvo ukládá starostovi zpracovat a zveřejnit vyhlášku návrhu změny č. 2 územního plánu obce. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Zastupitelstvo bylo seznámeno s termíny investičních a neinvestičních akcí, které jsou spolufinancovány s dotací POV (kaplička – září 2006, VO – září až říjen 2006) a grantů JčK (ČOV – srpen 2006, kanalizace – srpen až září 2006).
  - Vichřice z konce června 2006 způsobila polomy a vývraty v obecním lese v Kamenných, je domluveno se zpracovateli dřeva likvidace, vytěžené dřevo bude nabídnuto firmě Jasanka, s čímž zastupitelé souhlasí.
  - Starosta informoval o jednání u Okresního soudu v Táboře ve věci právoplatnosti Hospodářské smlouvy o převodu hřiště mezi Plemenářským podnikem a Městským národním výborem Soběslav z roku 1989. Bylo konstatováno, že smlouva byla uzavřena v souladu s tehdy platnou legislativou.
  - Na základě změny zákona o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu došlo ke změně v úhradě nákladů na realizaci napojení vodovodní přípojky. V současné době jdou náklady k tíži žadatele o připojení (vlastníka připojované nemovitosti).
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 21:00 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 28.7.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 65/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí krátkodobého revolvingového úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. ve výši Kč 800.000,-- se splatností dne 31.7.2007.

Usnesení 66/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o revolvingovém úvěru registrační číslo 0300006200263 včetně Obecných úvěrových podmínek Komerční banky, a.s., pro úvěry podnikatelským subjektům, jejíchž navrhovaná znění byla předložena Komerční bankou, a.s. k projednání zastupitelstvu obce.

Usnesení 67/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění krátkodobého revolvingového úvěru schváleného usnesením zastupitelstva obce Klenovice č. 65/5/2006 dvěma krycími blankosměnkami na Komerční bankou, a.s. vydaném formuláři vlastní směnky podepsané Obcí Klenovice jako výstavcem.

Usnesení 68/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí zajištění registrační číslo 10000067178 včetně Všeobecných podmínek zajištění Komerční bankou, a.s., kterou je zajištěn přijatý revolvingový úvěr a jejíž navrhované znění bylo předloženo Komerční bankou, a.s. k projednání zastupitelstvu obce.

Usnesení 69/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvy v souladu s usneseními č. 65/5/2006, 66/5/2006, 67/5/2006 a 68/5/2006 dne 1.8.2006.

Usnesení 70/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje 4. rozpočtovou změnu dle bodu číslo 4) zápisu.

Usnesení 71/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vybudování individuální ČOV panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx v celkové výši Kč 25.000,--.

Usnesení 72/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce zajistit rozpočet pro obě varianty zastřešení ČOV TOPAS v jihozápadní části obce do příštího jednání zastupitelstva obce.

Usnesení 73/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomi, že po dobu zveřejnění integrovaného povolení na skládku TKO II. nebyly podány žádné připomínky.

Usnesení 74/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zpracovat a zveřejnit vyhlášku k návrhu změny č. 2 územního plánu obce do 15.8.2006.

Usnesení 75/5/2006 ze dne 28.7.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uvést smlouvu s provozovatelem vodovodu do souladu s platnou legislativou do 15.8.2006.Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek