KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2007 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2007

Úřední deska - historie roku 2007


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2007

Den a místo zasedání: 26.1.2007 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:26 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce, pan Ing. Roman Bílý a paní Jiřina Severová - omluveni.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce za rok 2006
4) Rozpočtové změny 2007
5) Vnitřní směrnice – dodatek č. 2 k vnitřní směrnici č. 1/2005 o účetnictví
6) Inventarizace 2006
7) Odměny zastupitelů
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 3/2005 ze dne 9.6.2005, ZO schvaluje, bod 6: odkoupení pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx.
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce ke IV.čtvrtletí roku 2006. Po projednání bylo hospodaření obce dle přeložené zprávy bez připomínek schváleno. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh 4.rozpočtové změny v roce 2007. Rozpočtová změna obsahuje tato tři rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 1/2007
  daň z příjmů právnických osoba za obce
  účet § pol. text
  231   1122 daň z příjmů právnických osob za obce 92.160,00
        Příjmy celkem 92.160,00
  231 6399   Ostatní finanční operace 92.160,00
        Výdaje celkem 92.160,00

  Rozpočtové opatření 2/2007
  navýšení výdajů rozpočtu - příspěvek svazku TDO Lužnice
  účet § pol. text
  231 3727   Prevence vzniku odpadů 2.200,00
        Výdaje celkem 2.200,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 2.200,00
        Financování celkem celkem 2.200,00

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Zastupitelé obce byli seznámeni s dodatkem číslo 2 Vnitřní směrnice č. 1/2005 o účetnictví, který v souladu s § 110, odst. 4, písm. e) a § 110, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vydal starosta obce dne 30.12.2006 s účinností od 1.1.2007. Tento dodatek mění pouze uspořádání dokladových řad v účetnictví, proto byla k vydání směrnice využita výše citovaná ustanovení zákona a zastupitelstvo obce tuto změnu bere na vědomí. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2006. Zastupitelé obce berou na vědomí vyřazení majetku dle inventarizačního zápisu, s nímž byli na jednání seznámeni a inventarizaci majetku obce k 31.12.2006 schvaluji. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce na základě Nařízení vlády č. 614/2006 Sb. projednalo výši měsíčních odměn za výkon funkce členů zastupitelstva obce. V souladu s tímto nařízením zastupitelstvo obce schválilo měsíční odměny s účinnosti od 1.1.2007 takto:
  Mgr. Lubomír Turín, starosta obce: Kč 15.530,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta obce: Kč 14.040,--
Ing. Roman Bílý, člen zastupitelstva: Kč 400,--
Jiřina Halašková, předseda kulturní komise: Kč 1.200,--
Mgr. Martin Náhlík, předseda kontrolního výboru: Kč 1.200,--
Jiřina Severová, předseda finančního výboru: Kč 1.200,--
Jaroslav Suda, člen kontrolního výboru: Kč 910,--
  V souvislosti s těmito změnami výše odměn zastupitelstvo obce zrušuje své usnesení číslo 132/9/2006 ze dne 15.12.2006.
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval zastupitelstvo, že od prosince 2006 probíhá ukládání odpadů na skládce TKO II Klenovice, na jehož základě poplynou od ledna 2007 do rozpočtu obce poplatky za uložení odpadu ve výši Kč 400,-- za 1 tunu uloženého odpadu.
  - Starosta informoval o jednání soudu ve věci hřiště. Krajský soud zrušil usnesení Okresního soudu Tábor a označil Hospodářskou smlouvu, dle které obec uplatňuje své vlastnické právo, za neplatnou z důvodu nesplnění všech náležitostí převodu mezi Státním plemenářským podnikem a Městským národním výborem Soběslav – v době uzavření této smlouvy se mohly převádět pouze nepotřebné pozemky a z hospodářské smlouvy toto jasně nevyplývá. Dalším důvodem pro zrušení usnesení okresního soudu byla skutečnost, že předmětný pozemek nebyl vyňat ze zemědělského půdního fondu a neevidován jako sportoviště.
  - Starosta informoval zastupitelstvo obce o vyhlášeném nouzovém stavu v lesích i na území Jihočeského kraje. Konstatoval, že bude nutno zjistit stav poškození v lesích, které jsou v majetku obce.
  - Starosta sdělil zastupitelstvu, že by bylo vhodné v letošním roce začít s výstavbou komunikace v jihozápadní části obce. Budou osloveny firmy zabývající se touto činností k předložení nabídky na tuto akci. Obec bude muset získat finanční prostředky na realizaci této investiční akce. Možnostmi financování jsou přijetí úvěru, dotační politika státu či kraje a nebo získání grantu v rámci Euroregionu Silva Nortica.
  - Místostarosta obce informoval o žádosti TJ DYNAMO Roudná o příspěvek na sportovní činnost přípravky fotbalového klubu, kde sportují i čtyři děti z Klenovic. Zastupitelstvo rozhodlo, že příspěvek bude poskytnut v nefinančním plnění formou pořízení čtyř fotbalových míčů.
  - Místostarosta informoval, že bude podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci Hasičské zbrojnice a budovy obecního úřadu.
 
ad 9) Schůzi ukončil starosta ve 21:40 hodin.
 
Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 26.1.2007

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 1/1/2007 ze dne 26.1.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za rok 2006

Usnesení 2/1/2007 ze dne 26.1.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 4 zápisu.

Usnesení 3/1/2007 ze dne 26.1.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č. 2 k Vnitřní směrnici č. 1/2005 o účetnictví.

Usnesení 4/1/2007 ze dne 26.1.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizaci obce k 31.12.2006.

Usnesení 5/1/2007 ze dne 26.1.2007
Zastupitelstvo obce zrušuje své usnesení 132/9/2006 ze dne 15.12.2006.

Usnesení 6/1/2007 ze dne 26.1.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny členů zastupitelstva obce dle bodu 7 tohoto zápisu.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek