KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2011

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2011

Den a místo zasedání: 27. 9. 2011 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:04 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Vacek.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2).
K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodů „Smlouva o smlouvě budoucí – kabely NN 6 RD+Ovčín“ – do programu jednání zařadit jako bod č. 9.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Opravy chodníků – další práce
4) Vodovod a kanalizace 6 RD
5) Koupě pozemku
6) Prodej pozemků
7) Návrh nového územního plánu
8) Stavební uzávěra
9) Smlouva o smlouvě budoucí – kabely NN 6 RD+Ovčín
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)
*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Usnesení č. 8/90/2011 není možné realizovat- bezúplatný převod pozemku od PF ČR není možný, pouze koupě. Bude projednáváno dále.
Dále zůstává nesplněné usnesení č.8/91/2011 – koupě pozemků od občanů vlastnících pozemkové parcely nově začleněné v obecních komunikacích a veřejných prostranstvích.
Není realizovaná koupě pozemku pro začlenění do obecní komunikace od majitelů rekreačních chat u Hasíka.


*    *    *

Bod 3 – Opravy chodníků – další práce

Zastupitelé byli seznámeni s vyčíslením víceprací, které firma Strabag a.s. při rekonstrukci chodníků v obci provedla ve druhé etapě.
Místostarosta obce informoval jednání zastupitelstva o fyzickém přeměření vjezdů, které byly opravené při rekonstrukci chodníků firmou Strabag a u nichž dojde k úhradě ceny práce jak Obcí Klenovice, tak jednotlivými majiteli příslušných nemovitostí. ZO se zásadně liší v názorech na proplacení víceprací, které si firma Strabag nárokuje. Starosta obce byl pověřen svoláním jednání se zástupci firmy Strabag, aby bylo možné jednání dokončit.


*    *    *

Bod 4 – Vodovod a kanalizace 6 RD

Zastupitelstvo obce znovu projednalo možnost požádat o dotaci z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu na vybudování vodovodu a kanalizace 6RD v západní části obce. Protože již na zasedání č. 7/2011 z 12.7.2011 byl vybrán zhotovitel této investiční akce usnesením číslo 7/83/2011 a při zahájení prací by mohlo dojít k překážkám zabraňujícím o dotaci žádat, rozhodlo zastupitelstvo vyčkat do termínu, kdy budou známé přesné podmínky pro získání dotace a potom ve věci rozhodne.


*    *    *

Bod 5 – Koupě pozemku

Zastupitelstvo obce projednalo návrh a schvaluje koupi pozemku parc. číslo xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1310m2 za cenu 150,- Kč za 1m2 od xxxxxxxxxx.
Dále Pozemkový fond ČR nabízí Obci Klenovice k odkoupení pozemek parc. č. 2122/36 jedna ideální polovina za cenu dle znaleckého posudku tj. 3660,- Kč. ZO s odkoupením pozemku souhlasí.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 6 – Prodej pozemků

Manželé xxxxxxxxxx a manželé xxxxxxxxxx vlastníci rekreačních chat na území obce požádali obec Klenovice o odkoupení pozemků přiléhajících k jejich nemovitostem a jejichž vlastníkem se Obec Klenovice stala po komplexní pozemkové úpravě. Jedná se o pozemky parc. čísel 3553 o výměře 294m2 a pozemek parc. č. 3554 o výměře 361m2 v případě manželů xxxxxxxxxx a pozemek parc. č. 3550 o výměře 334m2 a pozemek parc. č. 3552 o výměře 382m2 v případě manželů xxxxxxxxxx. Pozemkové parcely se nachází na břehu řeky Lužnice v záplavové části a prozatím obec nemá k dispozici soudně znalecký posudek, který by naznačil přibližnou cenu pozemkových parcel pro jednání. Jednání o prodeji bylo prozatím zastaveno.
V tomto bodě dále ZO projednalo na návrh starosty obce a schválilo vzdání se předkupního práva na pozemky , jichž je Obec Klenovice spoluvlastník jednou polovinou a druhou polovinu vlastní xxxxxxxxxx. Jedná se o pozemky parc. č. xxxxx o výměře 92m2 a pozemek parc. č. xxxxx o výměře 139m2. Tyto pozemky jsou včleněné do zahrad v užívání manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, kteří mají zájem je získat do svého vlastnictví.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 7 – Návrh nového územního plánu

Obec Klenovice obdržela nový zpracovaný návrh územního plánu obce. Starosta seznámil přítomné stručně s obsahem ÚPO a 29.9.2011 bude osobně předána žádost o proplacení dotace na pořízení nového ÚPO Obce Klenovice. Do doby vlastního schválení nového ÚPO budou zhotovitelem zpracované a dodané studie podrobně rozpracovávající jednotlivá zájmová území obsažená v územním plánu.


*    *    *

Bod 8 – Stavební uzávěra

Zastupitelstvo obce se znovu zabývalo na návrh starosty obce možností zřídit do doby, než bude schválen nový územní plán obce stavební uzávěru. Stavební uzávěra by měla zabránit nechtěné respektive územnímu plánu neodpovídající bytové a jiné výstavbě. Zastupitelstvo obce po projednání všech podrobností se zřízením stavební uzávěry souhlasí. Součástí uzávěry je i mapový podklad, z něhož je zřejmé, kterých lokalit v obci se stavební uzávěra dotýká.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 9 – Smlouva o smlouvě budoucí – kabely NN 6 RD+Ovčín

EON distribuce a.s. žádá Obec Klenovice o souhlas se Smlouvou o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro uložený kabel NN pro 6RD v západní části obce v pozemcích těchto parcelních čísel: 2415/1, 2415/15, 3078, 3073, 3102, 2117/1, 2478, 23, 2424/1.
Dále žádá EON distribuce a.s. o souhlas se Smlouvou o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro uložený kabel NN pro nemovitost paní xxxxxxxxxx na Ovčíně a to pro pozemky těchto parcelních čísel: 3481, 3484, 3486.
ZO s návrhem souhlasí.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8/2011. Toto opatření aktualizuje finanční pohyb na jednotlivých rozpočtových kapitolách tak, jak byly jednotlivé změny projednány.
Rozpočtové opatření 8/2011
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1211 Daň z přidané hodnoty -10 200,00  
  1511 Daň z nemovitostí 25 900,00  
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 15 000,00  
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 6 900,00  
    Příjmy celkem 37 600,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   4 200,00
5212   Ochrana obyvatelstva   50 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   2 000,00
    Výdaje celkem   56 200,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 18 600,00  
    Financování celkem 18 600,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

V rámci komplexní pozemkové úpravy došlo ke změně parcelního čísla pozemku, který chce Obec Klenovice odkoupit od vlastníků rekreačních chat „ u Hasíka „ pro začlenění do obecní komunikace. Nově pozemek má parcelní číslo 3282. Kupní smlouva na pozemek bude realizována až po uplynutí doby vypršení zástavního práva k jedné z částí tohoto pozemku.
Manželé xxxxxxxxxx vlastní rekreační nemovitost na území obce. Pro užívání své nemovitosti požádali obec Klenovice o zřízení věcného břemene na uložení své jímky na vyvážení do obecního pozemku parc. č. 3668 přiléhajícího k jejich nemovitosti. Tak by se zabránilo jejímu vyplavování v době povodní. Žádost manželů xxxxxxxxxx je bohužel neúplná a po místním šetření a doplnění žádosti bude ve věci rozhodnuto.
Místostarosta obce informoval zastupitelstvo o svolaném místním šetření orgány stavebního odboru na naši žádost o rozšíření separačního dvora. Šetření proběhne 6.10.2011. Poté se začne s pracemi.
TDO Lužnice- starosta obce informoval zastupitelstvo o skutečnosti, kdy svazek nezískal dotaci na nákup dalších kontejnerů pro shromažďování tříděného odpadu, jež měla získat prostřednictvím svazku i naše obec.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o tom, že 26.9.2011 byl plně zprovozněn nový bezdrátový rozhlas v obci a předán zhotovitelem.
ZO se znovu zabývalo problematikou zacházení s toulavými zvířaty nalezenými na území obce. Protože v dosahu není odchytová služba, pokusí se obec vyřešit problém zřízením přechodného ustájení zvířete v nově vybudovaném výběhu v areálu sběrného dvora. Toto by fungovalo pro okamžité řešení situace a dále zvažuje zastupitelstvo obce uzavřít na následné přemístění zvířete smlouvu se zařízením, které provozují TS v Táboře.
Zastupitelstvo obce projednalo možnosti požádat o poskytnutí dotace s programu POV na zatím jedinou inv. akci pro rok 2012 a to pokračování rekonstrukce chodníků podél silnice I/3.

*    *    *

Bod 12 – Usnesení a závěr

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení číslo 9/94/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu „Smlouva o smlouvě budoucí – kabely NN 6 RD+Ovčín“.

Usnesení číslo 9/95/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

Usnesení číslo 9/96/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc. číslo xxxxx v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1310m2 za cenu 150,- Kč za 1m2 od xxxxxxxxxx.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc. číslo 2122/36 jedna ideální polovina od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku a to 3660,-Kč.


Usnesení číslo 9/97/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vzdání se předkupního práva na pozemky , jichž je Obec Klenovice spoluvlastník jednou polovinou a druhou polovinu vlastní xxxxxxxxxx. Jedná se o pozemky parc. č. xxxxx o výměře 92m2 a pozemek parc. č. xxxxx o výměře 139m2.

Usnesení číslo 9/98/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení stavební uzávěry na vymezené lokality na území Obce Klenovice. Součástí stavební uzávěry je mapka s vyznačením území, ke kterým se stavební uzávěra vztahuje.

Usnesení číslo 9/99/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Klenovice a EON Distribuce a.s. na věcné břemeno pro uložený kabel NN pro 6RD v západní části obce v pozemcích těchto parcelních čísel: 2415/1, 2415/15, 3078, 3073, 3102, 2117/1, 2478, 23, 2424/1.
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Klenovice a EON Distribuce a.s. na věcné břemeno pro uložený kabel NN pro nemovitost paní xxxxxxxxxx na Ovčíně a to pro pozemky těchto parcelních čísel: 3481, 3484, 3486.


Usnesení číslo 9/100/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011 ve znění bodu 10 zápisu z jednání.Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 23:05 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 9. 2011

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 7. 10. 2011
  Ing. Jaroslav Vacek, v.r. dne 5. 10. 2011
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 5. 10. 2011


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 27. 9. 2011

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 27. 9. 2011 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Opravy chodníků – další práce
4) Vodovod a kanalizace 6 RD
5) Koupě pozemku
6) Prodej pozemků
7) Návrh nového územního plánu
8) Stavební uzávěra
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 19. 9. 2011
sejmuto: 28. 9. 2011

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek