KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 20/2012

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 20/2012

Den a místo zasedání: 18. 12. 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:38 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jan Molík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a jeho doplněním. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění a to bod 3) Žádosti o příspěvky.
(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/186/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit bod 3) Žádosti o příspěvky na program zasedání.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Žádosti o příspěvky
4) Rozpočet obce na rok 2013
5) Rozpočtový výhled 2014-2018
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/187/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou splněny včetně bodu komunikace od skládky, která je opravena jejím provozovatelem. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dodané nástřikové terče pro účely požárního sportu jsou nevyhovující, řeší se vrácení dodavateli a bude odstoupeno od kupní smlouvy.

*    *    *

Bod 3 – Žádosti o finanční příspěvky

Na jednání byly předloženy žádosti o finanční příspěvky na činnost pro rok 2013 takto: Základní organizace zdravotně postižených Soběslav, Diakonie ČCE- středisko Rolnička a kroužek gymnastiky při ZŠ a MŠ Tučapy.
Pro Základní organizaci zdravotně postižených Soběslav bylo dáno do rozpočtu 5.000,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/188/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek v uvedené výši.

Diakonie ČCE-středisko Rolnička požaduje na činnost a služby 18.000,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/189/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek v uvedené výši.

Kroužek sportovní gymnastiky při ZŠ a MŠ Tučapy opakovaně žádá o příspěvek pro své členky.

(Hlasování: pro 1, proti 5, zdrželi se 1.)

Usnesení číslo 20/190/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice neschvaluje příspěvek na činnost kroužku.

Záchranná stanice živočichů ve Voticích, zabývající se ochranou fauny, má v rozpočtu 2.000,- Kč.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/191/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje příspěvek dle rozpočtu.

*    *    *

Bod 4 – Rozpočet obce na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2013 byl vyvěšen na úřední desce dne 28.11.2012 a sejmut dne 18.12.2012. Ve stejném období byl návrh rozpočtu zveřejněn na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 13.12.2012, anebo na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zveřejněný návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2013 byl v průběhu projednávání upraven následujícími pozměňovacími návrhy:
Příjmová část
rozpočtový paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj, j.n.): zvýšení příjmů o 11.000,00 Kč
Výdajová část
rozpočtový paragraf 3613 (Nebytové hospodářství): zvýšení výdajů o 100.000,00 Kč
rozpočtový paragraf 6171 (Činnost místní správy): zvýšení výdajů o 60.200,00 Kč
rozpočtový paragraf 6402 (Finanční vypořádání minulých let): zvýšení výdajů o 800,00 Kč

Rozpočet obce Klenovice na rok 2013 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 176 900,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 66 200,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 124 700,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 1 149 600,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 412 200,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 600 000,00
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 416 900,00
  1341 Poplatek ze psů 6 000,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 14 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 360 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 112 300,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 22 900,00
2310   Pitná voda 10 800,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 335 200,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500,00
3613   Nebytové hospodářství 75 000,00
3631   Veřejné osvětlení 4 600,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 11 500,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 10 200,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 35 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 2 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
PŘÍJMY CELKEM 7 972 500,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
2212   Silnice 734 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 463 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 210 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 492 300,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 14 000,00
3111   Předškolní zařízení 200 000,00
3113   Základní školy 160 000,00
3314   Činnosti knihovnické 95 900,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 2 200,00
3341   Rozhlas a televize 14 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 96 500,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 158 000,00
3613   Nebytové hospodářství 173 600,00
3631   Veřejné osvětlení 227 400,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 173 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 603 000,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 15 000,00
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000,00
3729   Ostatní nakládání s odpady 41 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 194 000,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 10 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 100 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 259 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 520 500,00
6171   Činnost místní správy 962 300,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 13 200,00
VÝDAJE CELKEM 8 122 500,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -150 000,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 150 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 150 000,00

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2013 v navrženém znění upraveném o uvedené pozměňovací návrhy a v členění dle uvedených závazných ukazatelů.

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/192/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2013 v členění podle uvedených závazných ukazatelů. Příjmy rozpočtu činí 7,972.500,00 Kč a výdaje jsou ve výši 8,122.500,00 Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku 150.000,00 Kč, který je pokryt financující položkou „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech“, tzn. přebytkem hospodaření minulých let.

*    *    *

Bod 5 – Rozpočtový výhled 2014-2018

Na základě platné legislativy je zastupitelstvu předložen rozpočtový výhled na období let 2014-2018. Tento nový rozpočtový výhled nahrazuje výhled na roky 2010-2014 schválený zastupitelstvem obce dne 12. 11. 2009.

PŘÍJMY
třída název 2014 2015 2016 2017 2018
1 Daňové příjmy 7 200 000,00 7 250 000,00 7 300 000,00 7 350 000,00 7 400 000,00
2 Nedaňové příjmy 510 000,00 520 000,00 530 000,00 540 000,00 550 000,00
z toho: pronájmy 136 342,00 136 342,00 136 342,00 136 342,00 136 342,00
3 Kapitálové příjmy          
4 Přijaté transfery 114 000,00 116 000,00 118 000,00 120 000,00 122 000,00
příjmy celkem 7 824 000,00 7 886 000,00 7 948 300,00 8 010 500,00 8 072 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2014 2015 2016 2017 2018
5 Běžné výdaje 4 824 000,00 4 886 000,00 4 948 000,00 5 010 000,00 5 072 000,00
z toho: pronájmy 4 010,00 4 010,00 4 010,00 4 010,00 4 010,00
6 Kapitálové výdaje 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
  výdaje celkem 7 824 000,00 7 886 000,00 7 948 000,00 8 010 000,00 8 072 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
třída název položky 2014 2015 2016 2017 2018
8 změna stavu krátk.prostř.na b.ú. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2014 2015 2016 2017 2018
výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/193/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje na svém jednání rozpočtový výhled na období let 2014-2018.

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

Poslední rozpočtové opatření letošního roku má na straně příjmů i výdajů malé částky, které upravují přesuny v rámci rozpočtu. Na straně příjmů jde o doplatky daní a poplatků, dotací a za třídění odpadů ve výši 41 tis. Na straně výdajů je pamatováno posílením na zimní údržbu komunikací, doplatek za chráničky ve vjezdech, sběr a svoz odpadů a vratka dotace celkem jde o 50,3 tisíce. Rozdíl 9,3 tis. je uhrazen prostředky na běžném účtu.

Rozpočtové opatření 9/2012
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 2 700,00  
  1211 Daň z přidané hodnoty 17 700,00  
  1334 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 100,00  
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 100,00  
  1341 Poplatek ze psů -200,00  
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8 000,00  
  1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů -4 300,00  
  1511 Daň z nemovitostí 20 500,00  
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR, ÚZ 98008 800,00  
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. -11 000,00  
3727   Prevence vzniku odpadů 5 600,00  
    Příjmy celkem 41 000,00  
2212   Silnice   30 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   14 500,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   5 000,00
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, ÚZ 98008   800,00
    Výdaje celkem   50 300,00
  8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 9 300,00  
    Financování celkem 9 300,00  

(Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 20/194/2012
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočtové opatření 9/2012.

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné zastupitele s dohodou mezi obcí a zhotovitelem chodníků fa Strabag, a.s., která spočívá v tom, že obec nebude účtovat zábor za používání veřejného prostranství a zhotovitel nebude účtovat vícepráce za odvoz přebytečné zeminy z chodníků z loňského roku a rovnání terénu letošní a loňské deponie přebytečné zeminy na skládce a v zaváženém rybníku. Zábor by vyšel na 33 tisíc korun, o který by se zvedla i cena díla, a vícepráce ne téměř 31 tisíc korun bez DPH. K tomuto řešení nebyly připomínky.
Starosta dále znovu otevřel otázku užívání veřejného prostranství dodavateli, kteří jsou zhotoviteli obecních zakázek. Poplatek za užívání stanovuje OZV. Poplatek by v konečném výsledku prodražil konečnou cenu zakázky a v podstatě jde o přelévání financí. Místostarosta namítl, zda by nešlo o diskriminaci ostatních uživatelů. Toto bude konzultováno s právní poradnou pro obce.
Starosta předložil přítomným opravenou navrženou Územní studii zástavby obce Klenovice. Byly zapracovány všechny požadované opravy z předchozích jednání a studie byla zaregistrována na oddělení územního plánování KÚ JČK a jedno paré předáno na stavební úřad MěÚ Soběslav.
Zastupitel pan Suda poukázal na nutnost oprav a posílení rozpočtu pro místní restauraci. Budou zajištěny nabídky na jednotlivé opravy a novou digestoř. Dále se členové inventarizační komise shodli na úklidu ve sklepě a likvidaci vyřazeného materiálu.
Starosta otevřel otázku požadovaných finančních prostředků za rekonstrukci sjezdu samoty Svákov. V loňském roce bylo dohodnuto se Záhorovými, že se budou realizovat postupně jejich požadavky na opravách a údržbě přístupové komunikace dle potřeby a finančních možnostech obce. V průběhu roku jsme uhradili více jak 100 tisíc korun z původně kalkulovaných 200 tisíc korun. Současný požadavek je více jak 200 tisíc korun za práci, o které jsme nebyli informováni. Je nutná prohlídka místa a další jednání včetně doložení některých nákladů.
Starosta předložil písemný materiál nového projektu vytvoření nové turistické oblasti, která dostala zajímavý název Toulava. Oblast zahrnuje poměrně kompaktní území Táborska, Bechyňska, Sedlčanska, Sedlecko-Prčicka, Mladovožicka, Chýnovska, Choustnicka, Milevska, Voticka a Jistebnicka. Je zájem doplnit toto území i o Soběslavsko, jehož jsme součástí v rámci mikroregionu. Všichni přítomní zastupitelé přijali tuto možnost pozitivně včetně možného vstupu svazku do společnosti těchto regionů. Cílem je rozvoj turistiky a poskytování obecně prospěšných služeb.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:40 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2012

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 20. 12. 2012
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 20. 12. 2012
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 20. 12. 2012


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 18. 12. 2012

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 18. 12. 2012 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočet obce na rok 2013
4) Rozpočtový výhled 2014-2018
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 10. 12. 2012
sejmuto: 18. 12. 2012

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek