KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 33/2014

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 33/2014

Den a místo zasedání: 5. 6. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Paní Marie Hrazdilová je omluvena z rodinných důvodů.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl doplnění programu a to o body 7) Převod finančních prostředků SDH a 8) Žádost o dotaci na rekonstrukci MK 3440.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/309/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit body 7) Převod finančních prostředků SDH a 8) Žádost o dotaci na rekonstrukci MK 3440.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel rekonstrukce MK 381/4
4) Prodej pozemků
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6) Zpevnění plochy-průchod
7) Převod finančních prostředků SDH
8) Žádost o dotaci na rekonstrukci MK 3440.
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/310/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a upravený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce v úvodu prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že jsou postupně plněny všechny body, zbývá dokončit kupní smlouvy ve dvou případech na prodej pozemků Pod Hasíkem a ve dvou případech u želečské silnice. Všichni žadatelé byli nespokojeni s výší ceny za metr čtvereční, ale v době žádosti nebyla schválena výše zastupitelstvem. Pan xxxxxxxxxx si pozemek koupil jako součást budoucí stavební parcely dle studií ÚPo, pan xxxxxxxxxx tuto cenu odmítá, přesto že je ve stejné pozici. V případě pana xxxxxxxxxx navrhuje starosta revokovat usnesení, neboť nejde o stejný případ jako dva předchozí, protože má oploceno dle původní studie starého ÚPo. Proto se zvažuje zrušit v jeho případě původní cenu 500,- Kč/m2 a změnit na 300,- Kč/m2,což odpovídá výši koupi od původního vlastníka. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.
Byla podepsána smlouva na přístavbu sálu restaurace, zastupitelé byli seznámeni se zrušením výběrového řízení na rekonstrukci MK 381/4, byly zaslány podklady na uzavření darovací smlouvy na převod chodníků jih a sever, byla odeslána nová smlouva se společností EKO-KOM, byly vyplaceny příspěvky na zhotovení vjezdu a mysliveckému sdružení, stále nebyl dodán nový PC a proto se nerealizoval prodej starého majetku, je uzavřena smlouva na pronájem hřiště a byla odeslána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabel NN v pozemku na Ovčíně.
V závěru se starosta omluvil za nezařazení požadavku do zápisu v různém na odstranění dlažby pro nevidomé na horním přechodu pro chodce a na omluvu dodal, že je dlažba vyměněná.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel MK 381/4

Bylo osloveno 5 uchazečů pro podání nabídek na zhotovení díla, které byly posuzovány hodnotící komisí. Oslovení uchazeči byli tito: Vialit Soběslav, Strabag Soběslav, Daich Tábor, Chališ Tábor a Swietelsky Tábor. Mimo to se přihlásili zájemci na základě zveřejnění na úřední desce a jsou to tito: Š+H Bohunice, s.r.o. a Josef Jůn – Dřevo Trans.
Hodnotící komise pracovala ve složení: administrace-zpracovatelka výběrového řízení paní Eva Čechtická, za obec-starosta Mgr. Lubomír Turín a místostarosta Ing. Jaroslav Škoda, za odborníky projektant Ing. Jiří Koplík a pracovník odboru výstavby pan Martin Příplata. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 10.4. od 17 hodin na obecním úřadě a bylo posuzováno a hodnoceno 6 nabídek, nepodal ji oslovený Daich Tábor.
Nejvhodnější kandidát na realizaci zakázky měl být vybrán zastupitelstvem podle schválené směrnice na základě pořadí předloženého hodnotící komisí. To se neuskutečnilo, neboť hodnotící komise musela výběrové řízení zrušit, protože v soutěži zůstal pouze jediný uchazeč a v tom případě soutěž nemůže proběhnout. Důvodem bylo vyřazení 5 uchazečů pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle doporučení poskytovatele dotace po kontrole zadávacího řízení pro podání nabídek. V soutěži zůstala firma Š+H Bohunice, s.r.o. Na základě chybného výkladu doporučení projektové manažerky byla nesprávně vyhodnocena prokazovaná kvalifikace. Proti tomuto našemu rozhodnutí o zrušení soutěže podali odvolání proti rozhodnutí dva subjekty a to Strabag a.s. Soběslav a Vialit Soběslav s.r.o. Celá věc byla postoupena k posouzení na základě doporučení projektové manažerky renomované právní kanceláři Kruták&Partners, která doporučila vyhovění námitkám v případě obou neoprávněně vyřazených a zároveň revidovat zrušené výběrové řízení a provést nové posouzení a hodnocení nabídek. Tento postup není v rozporu s pravidly ROPu a projektová manažerka byla s naším dalším postupem seznámena včetně doporučení právní kanceláře. To bude oznámeno všem účastníkům VŘ na VZMR. Zadavatel tímto postupem je v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace.
Nesplnění základních kvalifikačních předpokladů se týkalo dalších 3 firem, které byly vyřazeny oprávněně a jsou to: Chališ Tábor, Swietelsky JH a Josef Jůn-Dřevo Trans.
Nově tedy komise posuzovala a hodnotila pořadí podle nejvýhodnější ceny u těchto uchazečů: Š+H Bohunice, s.r.o., Strabag a.s. Soběslav a Vialit Soběslav s.r.o. Podle nejvhodnější ceny byli uchazeči seřazeni takto:
          Š+H Buhunice, s.r.o. – cena – 3.986.167,- Kč s DPH – 3. místo
          Vialit Soběslav spol. s r.o. – cena – 3.879.806,- Kč s DPH – 2. místo
          Strabag a.s., Soběslav – cena – 3.856.658,40 Kč s DPH – 1. místo

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/311/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje a základě doporučení hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče jako zhotovitele Rekonstrukce 381/4 firmu Strabag a.s., Provozní jednotka Soběslav, s kterým bude uzavřena smlouva o dílo.

*    *    *

Bod 4 – Prodej pozemků

Zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že obec obdržela žádost o odprodej dalšího pozemku v lokalitě Pod Hasíkem. Zájem projevil pan xxxxxxxxxx a jedná se o pozemek v sousedství jeho chaty a to p.č. 3549 o výměře 216 m2. Další pozemek, který je k nabídnutí, je p.č. 3555, jež má 824 m2. Zastupitelstvo souhlasí s nabídnutím pozemků k prodeji, neboť se jeví jako nepotřebný majetek.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/312/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s nabídkou dalších pozemků k prodeji jako nepotřebný majetek v lokalitě pod Hasíkem, jde o p.č. 3549 a 3555.

*    *    *

Bod 5 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V prvém případě jde o uložení přípojky NN pro obecní plánovanou ČOV obce v severozápadní části pod lokalitou 6RD. Jedná se o pozemky p.č. 26,3105, 2424/1 a 2424/2 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 2.600,- Kč.
V druhém případě je to budoucí přípojka pro RD pana Šimka v jižní části, kde je již položený kabel v zeleném pruhu komunikace 381/4 za náhradu ve výši 500,- Kč.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/313/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemcích p.č. 24, 3105, 2424/1 a 2424/2 za úplatu 2.600,- Kč a pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 381/4 za náhradu 500,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Zpevněná plocha-průchod

Obec před lety zatrubnila vodoteč, která odváděla a odvádí vodu z horního pole nad hlavní silnicí propustkem pod ní. Následně se terén upravil a navezla se drť, která postupně zarostla travou. Pravidelně se tato pěšina, spojující chodník podél 1/3 se spodní cestou, udržuje a seče. V současné době se zde upravují a budou upravovat plochy od chodníku jak na pozemku pana Slavíka, od kterého jsme koupili v loňském roce část průchodu, tak i na pozemku obce. Již loni došlo k dohodě na společné podobě úpravy s tím, že pan xxxxxxxxxx finance za prodej použije do obecní části, aby celková podoba byla stejná, neboť to tvoří jeden společný celek s větší částí v jeho vlastnictví. Celková plocha obce je asi 25-30 m2 a výše naší spoluúčasti bude dle odhadnuté kalkulace nákladů nejvýše 30 tisíc korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/314/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zhotovení zpevněné plochy na části průchodu od hlavní silnice na spodní cestu na části p.č. 428/2 a 428/6..

*    *    *

Bod 7 – Převod finančních prostředků SDH

Starosta se v souvislosti s výstavbou nové hasičské zbrojnice vrátil k minulému roku, kdy byla v rozpočtových změnách schválena první částka SDH Klenovice za prvních 200 odpracovaných při výstavbě ve výši 20.000,- Kč a byl schválen způsob převodu darovací smlouvou. Zastupitelé souhlasí s převodem zbytku finančních prostředků za odpracované hodiny ve výši 18.750,- Kč. Celkem tedy odpracovali dobrovolní hasiči při výstavbě nové zbrojnice 387,5 hodiny.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/315/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít darovací smlouvu s SDH Klenovice na částku ve výši 18.750,- Kč za zbylé odpracované hodiny při výstavbě nové hasičské zbrojnice.

*    *    *

Bod 8 – Žádost o dotaci na rekonstrukci MK 3440

V loňském roce bylo možno žádat dotace na opravy místních komunikací zničených povodněmi a přívalovými dešti od Ministerstva dopravy. Nám se podařilo opravit většinu místních komunikací okolo řeky a k samotám v režimu neinvestičních dotací, které se přesunuly svou realizací i do letošního roku a jsou v podstatě hotové. Jedinou komunikaci, na kterou se nezískala dotace, byla cesta p.č. 3440 od sjezdu za mostem na rozcestí k Pod Svákovu, tzv. panelka. O tu je možno žádat nyní jako o investiční dotaci. Výše předpokládaných nákladů je necelých 1,5 milionu korun. Podstatou je odstranění panelů z MK a položení nových konstrukčních vrstev včetně povrchové úpravy. Přítomní souhlasí s podáním žádosti o dotaci.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/316/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje podání žádosti na rekonstrukci MK 3440 po loňských povodních a přívalových deštích..

*    *    *

Bod 9 – Změna rozpočtu

Starosta předložil změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2014. Na straně příjmů je 0,2 tisíce ze správních poplatků a na straně výdajů 54,5 tisíce za podání žádosti a výběr zhotovitele s vyúčtováním na rekonstrukci „panelky“, 30 tisíc na zpevněnou plochu v průchodu a 37 tisíc za PD na prodloužení chodníků sever a jih, 18,75 tisíc na převod finančních prostředků hasičům za výstavbu zbrojnice jako doplatek, celkem víc jak 140 tisíc. Z účtu ubyde necelých víc jak 140 tisíc korun.

Rozpočtové opatření 6/2014
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1361 Správní poplatky 200,00  
    Příjmy celkem 200,00  
2212   Silnice   54 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   67 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část   18 750,00
    Výdaje celkem   140 250,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 140 050,00  
    Financování celkem 140 050,00  

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 33/317/2014
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2014.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta předložil přítomným návrh na další zhotovitele přístavby sálu restaurace: podlahy firma Tepo LD včetně rekonstrukce ve stávajícím sále, rozvody elektro a další potřebnou kabeláž pan Nalezený, topení Profi Jílek a dále nabídku na zateplení stávající budovy restaurace současným zhotovitelem přístavby včetně celkové fasády za necelých 400 tisíc korun. Samozřejmě, že je třeba pamatovat rekonstrukci sociálního zařízení na přelomu září a října, obnovení šatny z bývalé herny u schodiště do budovy, vybavení a ozvučení, podlaha s tanečním parketem a pódiem.
Starosta na otázku dodělání střechy na přístřešku v Lomkách odpověděl, že nabídka neobsahovala střešní krytinu, pouze lepenku, jako přípravu pod budoucí finální úpravu. Pokládka krytiny by mohla být hotová do konce června.
Starosta všechny seznámil se současným stavem kolem MAS Přírody a venkova jihočeského kraje, jejímž jsme členem. Přes téměř roční absenci informací se v současné době vše obrací v konání a dění. Na konci května proběhlo společné konstruktivní setkání zástupců na valném shromáždění v sídle v Sedlečku, kde bylo jasně konstatováno, že se musí práce a informovanost zlepšit, změny vyžadují i vedení a orgány. Dále předseda MAS sdělil, že byla získána dotace tři čtvrtě milionu korun na zpracování strategie a potřebnou administraci. Největším problémem je ale nyní záměr města Soběslavi z MAS vystoupit, což by v konečném důsledku znamenalo její možný zánik, neboť by neměla potřebný počet obyvatel odchodem největšího člena. To se má rozhodnout na červnovém jednání zastupitelů města, kam směřuje společně přijaté prohlášení z valného shromáždění o udržení stávajícího uskupení. Na jednání je přizván i předseda MAS. V případě, že by došlo k zániku této skupiny, je možné se stát členem MAS Lužnice, kam spadáme svoji polohou u jmenované řeky.
V dalším bodě starosta informoval o žádosti sousedů pánů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o zbudování obrubníků v komunikaci kolem jejich nemovitostí, aby jim voda netekla z cesty na pozemky. Problém je ale v tom, že obě nemovitosti zatím nemají podezdívku buď funkční nebo žádnou. Bylo navrženo, že konečné řešení tekoucí vody bude provedeno po dokončení úprav jejich plotů u obou RD a následně by se doladilo zabezpečení vjezdů.
Starosta přednesl podnět občanů na řešení současné dopravní situace v obci, kdy řidiči často porušují rychlost při průjezdu a ohrožují zejména chodce. Za tímto účelem bude prověřena možnost instalace tzv. dynamického semaforu.
Dále starosta přečetl nabídku na pořízení fotopastí, které by mohly monitorovat některá problémová místa. Jako lepší by se jevil dle přítomných když tak kamerový systém.
Starosta se opět vrátil k nabídce letecké obrazové fotografie obce, o kterou nebyl projeven přítomnými velký zájem. Závěrem bylo ale připuštěno, že velké foto obce by mohlo být součástí výzdoby v novém sále.
Starosta shrnul dokončené opravy po loňských povodních a je nutno ještě dokončit opravu propustku na vodoteči do vyčerpání dotace Pod Svákovem směrem k lávce přes řeku. Realizace by měla být do konce června.
V této souvislosti starosta navázal na výzvu pana xxxxxxxxxx k úpravě náspu a odvodnění obecní cesty na samotě Pod Svákovem, neboť údajně touto činností dochází k podmáčení jeho sousedního pozemku. Celou věc požaduje stěžovatel napravit do konce června, nebo bude nucen věc postoupit stavebnímu úřadu. Bude potřeba vyvolat místní šetření a vše si vysvětlit.
Starosta zmínil, že oprava cesty od zemědělského areálu na rozcestí u Nové Hospody po dostavbě dálnice bude hotová nejdéle do poloviny července.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:35 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 6. 2014

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 11. 6. 2014
  Jaroslav Suda, v.r. dne 12. 6. 2014
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 11. 6. 2014


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 5. 6. 2014

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová nepřítomna - omluvena
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 5. 6. 2014 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel rekonstrukce komunikace 381/4
4) Prodej pozemků
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6) Zpevněná plocha-průchod
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 28. 5. 2014
sejmuto: 6. 6. 2014

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek