KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2017 -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2017

Úřední deska - historie roku 2017


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 22/2017

Den a místo zasedání: 16. 11. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:07 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání sebe a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Mgr. Martin Náhlík.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2), který byl zveřejněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva o zřízení věcného břemene
4) Návrhy do rozpočtu 2018
5) Změna pronájmu od SPÚ
6) OZV 3/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/295/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Smlouvy o směně pozemků, kde se dokončily geometrické plány a proběhlo vytýčení pozemků v terénu, se uzavřely již dvě a zbývají ještě dvě. Ze smluv darovacích zbývá stále Jihočeská nadace cyklostezek a destinační společnost Toulava. V současné době se čeká na nápravu ze strany těchto subjektů. Byla podepsána smlouva se zhotovitelem opravy komunikací na samoty Pod Svákovem, do Zadních lomů a okolo řeky pod Ovčínem , byly dokončeny terénní úpravy odpočinkové zóny na Ovčíně, bylo dokončeno hřiště pro seniory včetně parkových úprav a byly osazeny dvě cykloturistické odpočívky U křížku směrem na Novou Hospodu a na Ovčíně pod mostem.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Smlouva o zřízení věcného břemene

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy za jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě je již položen nový kabelový rozvod NN pro rodinné domy v naší lokalitě 9 RD. Jedná se o pozemky KN p.č. 2478/6, 2967/10, 3072, 3073, 3078/1 a 3078/6 ve vlastnictví obce v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 6.800,- Kč a je to smlouva o věcném břemeni.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/296/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 2478/6, 2967/10, 3072, 3073, 3078/1 a 3078/6 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 6.800,- Kč v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 4 – Návrhy do rozpočtu 2018

Starosta informoval o plánovaných akcích na příští rok a seznámil přítomné zastupitele s návrhy do rozpočtu na rok 2018, který se musí nejprve zveřejnit na dobu nejméně 15 dnů a poté v polovině prosince se bude rozpočet po projednání schvalovat. Největší investiční akcí je další etapa oprav místních komunikací a to od křižovatky loni dokončené směrem k hasičskému hřišti ve výši 2,5 milionu, druhou největší investicí bude vybudování rybníka nad trafostanicí ve východní části obce v tzv. rybníčkách za 2 miliony korun, kde by mohla pomoci s financováním dotace až 80%. Další je výstavba chodníku od hlavní silnice kolem čekárny na „lhotecké“ silnici až k trafostanici v nové zástavbě za 700 tisíc, pak následuje propojení vodovodu kolem silnice 1/3 ve výši 500 tisíc, po 300 tisících je počítáno na opravu komunikace okolo pneuservisu a na oslavy obce s pořízením zvonu a opravou kapličky a poslední je pořízení nového veřejného osvětlení od viaduktu k Hronovu lesíku do 200 tisíc korun a stejná částka je potřeba na opravu komunikace od skládky. Celkem tedy 6,7 milionu korun.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/297/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí návrhy do rozpočtu na rok 2018 ve výši 6,7 milionu korun dle bodu zápisu.

*    *    *

Bod 5 – Změna pronájmu od SPÚ

Naše obec má již několik let pronajaté pozemky okolo sběrného dvora od Státního pozemkového úřadu, dříve Pozemkového fondu, kdy jsme si pronajali pozemky okolo sběrného dvora za účelem jejich využívání a pozdější bezúplatný převod na základě schváleného územního plánu pro veřejně prospěšnou stavbu, což je sběrné místo pro shromažďování a třídění odpadů. Vedle těchto pozemků využíváme i pozemky pana Lukáše Kazdy, majitele sousedního pneuservisu. Ten nám podobně jako SPÚ dal souhlas se stavbou na cizím pozemku a my jsme rozšířili a oplotili areál. Dohoda zněla, že až obec získá pozemky do svého vlastnictví, tak si je s panem Kazdou vyměníme. V této variantě je největším problémem to, že bychom je nebo jejich část nevlastnili a tím bychom porušili účel převodu, tzn. změnu vlastníka. O pozemky se mělo požádat, ale došlo opakovaně ke změně legislativy a z toho vyplývající podmínky převodů a byla doba, kdy to vůbec nešlo. Jednou z podmínek je i stavba na sousedním pozemku a pak by to za určitých podmínek šlo převést, další možností je i směna mezi obcí a státem, s tím, že bychom nabídli o třetinu větší výměru, ale tento proces je zdlouhavý. Nejjednodušším řešením se v současné době jeví možnost vzdát se pronájmu části pozemků podle geometrického plánu, který vznikl ve spolupráci obce a pana Kazdy, kdy by nám zůstal oplocený pozemek dvora, dále by byla zachována komunikace pro přístup všem a pozemky nebo jejich části směrem k pneuservisu by si pronajal jeho majitel a následně si je koupil. V tomto případě jemu ale musíme uhradit cenu části pozemku, který je v našem oploceném areálu. Jedná se o tyto pozemky dle GP a jejich vlastníky: rozšířený sběrný dvůr tvoří 1312/37, 1312/34 – SPÚ a 1312/35 – Kazda, komunikace je na 1312/38, díly a,b,c – SPÚ a 1312/36 – Kazda a dále prostor k pneuservisu 1312/1 – Kazda, 1312/20, 1312/30, 1312/31, 1312/32, 1312/33 – SPÚ.

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/298/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít novou smlouvu o pronájmu pozemků okolo sběrného dvora se SPÚ na pozemky dle GP viz zápis.

*    *    *

Bod 6 – OZV 3/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky

Na základě platné legislativy je možné přijmout i další vyhlášku z oblasti ochrany veřejného zdraví a někdy i rušení nočního klidu a tou je vyhláška obce o regulaci používání zábavní pyrotechniky. Někteří občané by tuto vnitřní právní normu uvítali s ohledem na zdraví lidí, ale i pro ochranu domácích mazlíčků. Je pravdou, že během roku se její používání vyskytuje zřídka, většinou při rodinných oslavách, ale na konci roku se objevují rachejtle a hluk z nich v podstatě od začátku prosince od Mikuláše až do počátku ledna. Regulace a daná pravidla pro používání domácích ohňostrojů a rachejtlí by zásadně snížily dobu a četnost hluku a světelných efektů s tím spojených. Praxe v obcích, které mají toto omezení, je taková, že se stanoví pouze dva dny používání a tím jsou 31. prosinec-Silvestr a 1. Leden-Nový rok a dokonce mají i stanovenou hodinu od kdy do kdy. Vedle toho, jsou možné výjimky a tou jsou různé oslavy pořádané občany a obcí. Pak je splněna podmínka předvídatelnosti ze strany občanů, což vyžaduje dohledový orgán MV. Podnět jedněch manželů z naší obce byl poslán na Krajský úřad Č.B. jako žádost o zásah vůči našemu úřadu ve věci vytěsnění palpostů zábavní pyrotechniky z obytné zóny. Ve vyjádření kraje, které jsme obdrželi, se píše dokonce, že obce nejsou oprávněny přistoupit k plošnému paušálnímu zákazu používání pyrotechnických předmětů na svém území. Takový zákaz lze stanovit ve vztahu k určitým veřejným prostranstvím, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku např. s ohledem na potřebu ochrany obecního majetku. Při regulaci používání těchto předmětů musí být vždy dodržen princip proporcionality, tzn. účel a rozsah regulace musí být stanoven přiměřeně konkrétním podmínkám v dané obci s přihlédnutím k tradičním zvyklostem, s ohledem na způsobilost narušit pokojné soužití občanů obce použitím zábavní pyrotechniky.
Vzhledem ke složitosti celé situace kolem této právní normy a zejména její vymahatelnosti ze strany obce se přítomní zastupitelé shodli na tom, že nebudou přijímat v této věci obecně závaznou vyhlášku.

(Hlasování: pro 0, proti 4, zdrželi se 0.)

Usnesení není přijato.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Toto rozpočtové opatření dle schválení starosty přesouvá prostředky na finanční podíl do svazku za účelem pořízení cykloturistických odpočívek a na opravu septiku v restauraci.
Rozpočtové opatření 23/2017 z 2.10.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORG 207155   37 500,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -72 500,00
3613   Nebytové hospodářství   35 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Toto rozpočtové opatření v kompetenci starosty přesouvá prostředky na posílení částky na vánoční výzdobu.
Rozpočtové opatření 25/2017 ze 16.10.2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -10 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   10 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Schválené opatření v rozpočtu má na straně příjmů celých 3 tisíc korun, 5,5 tisíce je daň z hazardu, 32,4 tisíce je pojistné plnění a 100 korun je úrok.. Na straně výdajů jde 90 tisíc do úprav na Ovčíně a na senior hřišti, 30 tisíc putuje do vybavení restaurace a 133 tisíc bude stát veřejné osvětlení na Ovčíně, celkem tedy 253 tisíc korun, rozdíl je 215 tisíc ve prospěch výdajů..

Rozpočtové opatření 27/2017
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1381 Daň z hazardních her 5 500,00  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 32 400,00  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00  
    Příjmy celkem 38 000,00  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   90 000,00
3613   Nebytové hospodářství   30 000,00
3631   Veřejné osvětlení   133 000,00
    Výdaje celkem   253 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 215 000,00  
    Financování celkem 215 000,00  

(Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 22/299/2017
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 27/2017.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Starosta seznámil přítomné se stavem a postupem prací na opravě komunikace od hlavní silnice k trafostanici, okolo obecního úřadu a k bytovce. Práce dle projektu byly dokončeny položením vrchního asfaltového koberce 3.11. a zbývá dokončit drobné terénní úpravy, položení zbytku zámkové dlažby, dále je potřeba dokončit některé úpravy okolí silnice, které si vyžádala stavba. To by mělo být hotové do poloviny listopadu. Při pokládání obrusné vrstvy se přišlo na větší výměru plochy, což musí potvrdit skutečné zaměření provedení stavby.
Druhá informace se týkala možné koupě pozemku od soukromé osoby, který vede okolo bytovky a nás jako obec zajímá horní část severním směrem k cestě, který by měl podle územního plánu i tak být využit.
Další sdělení starosty bylo, že konečně došlo k dohodě mezi městem Soběslav, naší obcí a Roudnou a Technickými službami Tábor ve věci společné opravy komunikace vedoucí od brány skládky až po křížení s cestou do kempu. K opravě dojde na jaře a předpokládaná výše nákladů bude přesahovat 0,75 milionu korun. Náš podíl by měl být kolem 200 tisíc korun.
Potom starosta zmínil novou výstavbu veřejného osvětlení od Ovčína k trati, kde budou osazeny 3 světelné body. Cena díla je něco přes 130 tisíc korun.
Pak informoval o zničeném cykloturistickém odpočívadle, které zničila říjnová vichřice. Vzniklá škoda byla uplatněna na pojišťovně a došlo k finančnímu plnění.
Dále oznámil záměr doplnit ještě jedno hnízdo kontejnérů a to na okraj parkoviště u víceúčelového hřiště pro tuto lokalitu RD a přilehlou rekreační oblast.
V souvislosti se stávající výsadbou stromových alejí představil přítomným připravovaný projekt ve spolupráci se SPÚ v příštím roce a to podél těchto třech cest: do Zadních lomů, směrem Ke křížku a Za humny proti ohradě dobytka.
Dojde konečně i na cestu okolo trati souběžně s cestou okolo Hronova lesíku, což bude financovat stát v rámci společných zařízení.
Poslední připomínka starosty byla k plánované inventarizaci, která proběhne fyzickou kontrolou majetku dne 9.12.2017.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:30 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 11. 2017

Zapisovatel: Mgr. Lubomír Turín v. r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková v. r. dne 22. 11. 2017
  Mgr. Martin Náhlík v. r. dne 22. 11. 2017
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 22. 11. 2017


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16. 11. 2017

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková v. r.
Mgr. Jan Kocourek Mgr. Jan Kocourek v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda nepřítomen - omluven
Ing. Jaroslav Škoda nepřítomen - omluven
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek nepřítomen - omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16. 11. 2017 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva o zřízení věcného břemene
4) Návrhy do rozpočtu 2018
5) Změna pronájmu od SPÚ
6) OZV 3/2017 o regulaci zábavní pyrotechniky
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 8. 11. 2017
Sejmuto: 16. 11. 2017

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek