KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 27/2018

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 27/2018

Den a místo zasedání: 26. 7. 2018 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Nepřítomni jsou paní Jiřina Halašková a Mgr. Jan Kocourek – oba jsou omluveni.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Jaroslav Suda a Ing. Jaroslav Škoda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o bod 5) Finanční dar.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/352/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o bod 5) Finanční dar.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel propojení vodovodu
4) Program oslav
5) Finanční dar
6) Změna rozpočtu
7) Různé a diskuse
8) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/353/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Byly vyplaceny finanční dary, byla uzavřena smlouva o břemeni s ŘSDF a uhrazena částka, je pořízeno workoutové hřiště s dotací od nadace, je koupen pozemek nad bytovkou, schválili jsme účetní závěrku a závěrečný účet obce, zhotovitele opravy MK, schválili jsme novou směnu pozemků, zajistili jsme plnění GDPR a vstoupili jsme do SMS, odsouhlasili jsme pronájem na dobu neurčitou na hasičské hřiště. Stále zbývají připravit smlouvy o směně pozemků, kde se dokončují geometrické plány. To brzdí i prodej pozemků, který vychází z dělení pozemků. Připravit je potřeba smlouvy na směny a koupě pozemků, je vydána změny č. 2 ÚPo a není doplněn dodatek nájemní smlouvy na zvýšení nájmu s nájemcem restaurace. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel propojení vodovodu

Již několik let jsme mluvili o propojení vodovodu kolem hlavní silnice od zastávky na prahu směrem k Soběslavi a minulý rok jsme tuto investiční akci měli dokonce v rozpočtu. Vzhledem k poměrné náročnosti celého projektu jsme jej odložili na letošní rok. Vedle vlastní stavby vodovodu v rostlém terénu v souběhu se škarpou, jsme se museli vypořádat s dlouhým řízeným průvlakem v pozemku ŘSD. Toto bude řešeno jako věcné břemeno za úplatu a je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na služebnost inženýrské sítě. Je uhrazena i částka za uložení břemene ve výši 200 tisíc korun. V současné době je vydáno stavební povolení a jako zhotovitel byl na základě dobrých zkušeností z minulého období oslovena společnost Čevak a.s., oblast sever Tábor. Společnost nabídla cenu dle výkazu výměr z projektu ve výši 694.529,98 Kč bez DPH, s DPH to činí 840.341,43 Kč. Předpokládaná realizace by probíhala od srpna do září letošního roku.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/354/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele propojení vodovodu společnost Čevak a.s., oblast sever Tábor za cenu ve výši 840.381,43 Kč s DPH dle nabídky.

*    *    *

Bod 4 – Program oslav

Na letošní rok připadá hned několik výročí v obci a samozřejmě, že nesmíme opomenout ani oslavy 100 let výročí naší republiky. Od loňského roku, kdy byl stanoven den oslav, se celý rok pracovalo a zejména v posledních měsících intenzivně pracuje na přípravě oslav těchto výročí. Oproti původně plánovanému jednomu dni se muselo vzhledem ke specifičnosti jednotlivých výročí a událostí přistoupit ke dvěma dnům a proto se jedná o datum 11. a 12. srpna letošního léta. V sobotu proběhnou oslavy 620 let od první písemné zmínky o obci a bude opět představen obecní znak a prapor se symboly obce, tak jak byl schválen. Sobota bude mít bohatý program, kdy bude vysazena lípa a položen věnec k pomníku padlých, dále s řadou vystoupení historických, hudebních, folklorních a pohybových souborů a skupin, na návsi budou i doprovodné aktivity pro děti a večer bude taneční zábava na návsi a vše vyvrcholí slavnostním ohňostrojem a bude následovat ohňová show. V neděli nejprve bude představen, vysvěcen a poté zavěšen nový zvon do kaple a poté proběhnou hasičské závody v požárním útoku na návsi před restaurací, bude následovat vyhodnocení a ocenění členů sboru. Pak bude volná zábava.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/355/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí program oslav 620 obce, 110 let SDH, 10 znaku a praporu a zavěšení nového zvonu do kaple.

*    *    *

Bod 5 – Finanční dar

Na minulém jednání zastupitelstva jsme schválili v rámci změny rozpočtu finanční dar našemu SDH ve výši 30 tisíc korun u příležitosti jejich výročí od založení spolku před 110 lety. Finanční prostředky budou použity na činnost sboru.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/356/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar SDH Klenovice, se sídlem Klenovice 243, ve výši 30.000,- Kč u příležitosti 110 výročí od založení sboru.

*    *    *

Bod 6 – Změna rozpočtu

Nejprve rozpočtová opatření v kompetenci starosty:

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Opatření bylo ve prospěch posílení finanční částky pro nakládání s ostatními odpady.

Rozpočtové opatření 11/2018 ze 3.7.2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   -400,00
3729   Ostatní nakládání s odpady   400,00
    Výdaje celkem   0,00

Rozpočtové opatření schválené starostou obce v souladu s článkem 9, bodem 9.2, písm. k) vnitřní směrnice č. 1/2013, o rozpočtu

Téměř 78 tisíc bylo přesunuto z nerealizované vodní plochy na odstranění vodních rostlin z rybníka ve výši 34,6 tisíce a 43 tisíc korun bylo potřeba na úpravy svahů na Ovčíně.

Rozpočtové opatření 12/2018 z 18.7.2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené   34 600,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -77 600,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   43 000,00
    Výdaje celkem   0,00

Schválené rozpočtové opatření má na straně výdajů 643,5 tisíce korun. O 100 tisíc je posílena částka na opravu komunikace, 35 tisíc je připraveno na opakované odstraňování rostlin z rybníka, 90 tisíc je na opravu kaple a osazení zdobných mříží a 418,5 tisíce je ve prospěch obecních oslav a jejich zajištění.
Na příjmové straně máme 23,3 tisíce korun. Z toho je 15,4 tisíce za pronájem vodohospodářského majetku, 1,3 tisíce je vynětí z půdního fondu a 6,6 tisíce je za prodej kovového odpadu. Rozdíl činí 620 tisíc korun, které se přesouvají z plánované vodní plochy.

Rozpočtové opatření 13/2018
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 300,00  
2310   Pitná voda 15 400,00  
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6 600,00  
    Příjmy celkem 23 300,00  
2212   Silnice   100 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené   35 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině   -643 500,00
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí   90 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   418 500,00
    Výdaje celkem   0,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   23 300,00
    Financování celkem   23 300,00

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 27/357/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 13/2018.

*    *    *

Bod 7 – Různé a diskuse

Nejprve starosta zmínil opravu komunikace kolem pneuservisu Kazda k Jasance, která se realizovat v příštím týdnu. Vzhledem k provozu je potřeba zpevnit okraje vozovky a bude proveden nový penetrační povrch. Nebude se řešit provizorní příjezd do servisu.
Zastupitelé se společně shodli, že bude potřeba provést hydrologický průzkum v místě plánované budoucí vodní .plochy a případně přehodnotit záměr stavby rybníka.
Poté přítomným přiblížil možnosti parkování na oslavy, kdy bude k dispozici část autoservisu Došek a zpevněná plocha pana Krause.
Starosta seznámil zastupitele s probíhající opravou komunikace od horních Bělohlavů směrem k Broukalům, kde v současné době probíhá negativní komunikace s občany s ulice. Zastupitel Škoda poukazoval na nedostatky v projektu v případě obrubníků, na což mu starosta s místostarostou odpověděli, že v zadání byly i obruby, jsou i v cenové nabídce, která je součástí projektu. V případě nesrovnalostí se bude muset doplnit technická zpráva a vzorový řez.
Dále přítomné informoval o jednání ve věci zahájení stavby IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Doubí, s jehož stavbou se začne v příštím roce. V souvislosti se stavbou nové trasy železnice, která je v souběhu s dálnicí D 3, se musí jednat i o stávajícím železničním tělese, kde se definitivně rozhodlo o odstranění náspů a zasypání zářezů a tím to uvést do souladu s okolním terénem. V místě vznikne cyklostezka. V našem úseku se odstraní dva náspy a jeden zářez a jako technická památka na stařičkou železnici zůstane viadukt, který bude sloužit jako cykloodpočívka. Okolo něho se narovná silnice třetí třídy na Želeč.
Jako poslední představil starosta schválený záměr technických služeb Tábor rozšířit skládku v Borech ve stávající kazetě pro ukládání komunálního odpadu o jednu desetinu plochy a množství ukládaného odpadu.
Místostarosta se v úvodu zasedání vrátil ve svém příspěvku k požadavku konání zasedání zastupitelstva obce v sále restaurace, aby mohli být přítomní občané. Na to místostarosta reagoval nesouhlasně, což zdůvodnil tím, že za celé volební období na jednání na úřadě nikdo z nich nepřišel a proto není potřeba hledat větší prostor pro jednání.

*    *    *

Bod 8 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:15 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 8. 2018

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Jaroslav Suda v. r. dne 1. 8. 2018
  Ing. Jaroslav Škoda v. r. dne 1. 8. 2018
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 1. 8. 2018


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 26. 7. 2018

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková nepřítomna - omluvena
Mgr. Jan Kocourek nepřítomen - omluven
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda v. r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 26. 7. 2018 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel propojení vodovodu
4) Program oslav
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 18. 7. 2018
Sejmuto: 26. 7. 2018

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek