KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2019

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2019

Den a místo zasedání: 31. 10. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:11 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluvena je paní Šárka Hlasová z rodinných důvodů. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pánové Bc. Tomáš Doležal a paní Ivana Petrů.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č. 2) a navrhl jeho doplnění o bod 9) Smlouva o zřízení věcného břemene pro kabel NN.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/104/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 9) Smlouva o zřízení věcného břemene.

Starosta obce poté seznámil přítomné s novým návrhem programu (příloha č. 2), který byl doplněn.

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Schválení návrhu změny ÚPo č. 3
5) Schválení zadání změny ÚPo č. 4
6) Zhotovitel prodloužení vodovodu a kanalizace
7) Smlouva o služebnosti inženýrské sítě – dálkový vodovod
8) Smlouva o nájmu pozemku – stavba železničního koridoru
9) Smlouva o zřízení věcného břemene pro kabel NN
10) Změna rozpočtu
11) Různé a diskuse
12) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/105/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Kupní smlouva na prodej pozemku s Jasankou byla podepsána a bude vložena do KN, není hotova darovací smlouva s Linkou bezpečí, neboť nedodali podklady ke smlouvě. V současné době máme na stole registraci dotace na opravu místní komunikace z MMR, byla podepsána smlouva na prodej pozemku, byly zkolaudovány terénní úpravy 5 RD a ukončeny práce na požární nádrži včetně kontrolní prohlídky.
Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, dále se musí ještě dokončit jedna smlouva na směnu pozemků, kde není hotový GP, ale možná dojde ke změně, neboť je možná větší směna a na dohodě se pracuje. Zatím nebyla uzavřena nová smlouva o pronájmu s SPÚ okolo sběrného dvora, ale v současné době na ni čekáme. Řešit se bude i převod pozemků pod chodníky s ŘSD, chybí zaměření skutečného provedení.
Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zpráva kontrolního výboru

Zpráva kontrolního výboru, kterou předložil jeho předseda pan Mgr. Martin Náhlík, se zabývala plněním usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem. Kontrolováno bylo období od října 2018 do konce září 2019. Celkem se uskutečnilo 8 zasedání zastupitelstva obce a bylo přijato 104 usnesení.
Při kontrole dodržování legislativy konstatoval porušení zákona o pozemních komunikacích umístěním některých zpomalovacích prahů bez povolení MěÚ Soběslav. Na základě výzvy byly ve stanovené lhůtě demontovány a nyní jsou opět povoleny a budou osazeny. To se týkalo i některého svislého dopravního značení. Ve sledovaném časovém úseku neshledal žádné další porušení právních předpisů finančním výborem, zastupitelstvem obce, kulturní komisí a obecním úřadem, tj. starostou, místostarostou a zaměstnanci.
Na konci ledna byly doručeny na obecní úřad dvě petice, které vyjadřovaly nesouhlas části občanů s umístěním jednoho, respektive dvou retardérů. Jedna petice řešila jeden práh a té bylo vyhověno a druhá negovala dva prahy a té se vyhovuje částečně, bude vrácen pouze jeden. Při tomto posuzování petic kontrolní výbor uvedl, že při jejich projednávání a vyřizování bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Petice bylo nutno posuzovat podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, nikoli podle zákona č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním, jak uvedli občané podávající petice, když obec Klenovice není státním orgánem ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce byly řádně zveřejněny a tudíž občané podávající tyto petice byli informováni o jejich vyřízení.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/106/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

*    *    *

Bod 4 – Schválení návrhu změny ÚPo č. 3

V minulém roce bylo schváleno zadání změny č. 3 ÚPo na základě potřeb obce a v souvislosti s liniovými stavbami schválenými ve VÚC Jihočeského kraje. Důvody pro zpracování v pořadí třetí změny územního plánu obce byly požadavky obce, které měl za úkol projektant prověřit a navrhnout konečné řešení. Prvním úkolem bylo rozšíření zastavitelného území pod Lomky o jednu stavební parcelu ve vlastnictví obce, druhým bylo rozšíření rekreační plochy rovněž o jednu parcelu pro rekreaci u Borů ve vlastnictví soukromé osoby, třetí úkol zahrnoval změnu velikosti okrajových parcel na minimální velikost 700 m2, čtvrtý využití územní studie nad Ovčínem k železnici pro lepší koordinaci a pátým je uvedení územního plánu obce do souladu se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. První dva úkoly řešily rozšíření stávajících zastavitelných ploch, třetí a čtvrtý efektivní a lepší využití zastavitelnosti území včetně okrajových a zbytkových partií. V současné době je vše hotovo a materiál je předložen zastupitelstvu obce k vydání změny územního plánu. Zástavbovou studii má za úkol zpracovat vybraný projektant a návrh byl zastupitelům předložen.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/107/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí, že k návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, schvaluje rozhodnutí o vydání změny č. 3 Územního plánu obce Klenovice formou opatření obecné povahy dle platné legislativy a ukládá starostovi obce oznámit vydání změny č. 3 Územního plánu obce Klenovice veřejnou vyhláškou.

*    *    *

Bod 5 – Schválení zadání změny ÚPo č. 4

V posledních letních měsících se objevily tři požadavky na další změnu územního plánu. Důvody pro zpracování v pořadí čtvrté změny územního plánu obce jsou další potřeby pro změnu ÚPo, které bude mít za úkol projektant prověřit a navrhnout jejich konečné řešení. Prvním úkolem je změna využití pozemků soukromé zeleně a zemědělské plochy vedle železnice nad viaduktem na využití pro rekreaci, druhým je prověření změny umístění lokální čistírny odpadních vod pro lokalitu 5 RD a třetí úkol zahrnuje zařazení zastavitelné plochy pod viaduktem ve Višním keři do územních studií. První a poslední úkoly by řešily změnu využití stávající plochy soukromé zeleně a potřebu studie zástavby pro regulaci a kontrolu zastavitelnosti území, druhý úkol by měl zajistit změnu umístění lokální čističky. V současné době je požádán krajský úřad o stanovisko ke změně a materiál je předložen zastupitelstvu obce k zadání změny územního plánu. Zástavbová studie se v současné době zpracovává a přítomní se seznámili s návrhem řešení.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/108/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 4 Územního plánu obce Klenovice zkráceným postupem a starostu obce jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.

*    *    *

Bod 6 – Zhotovitel prodloužení vodovodu a kanalizace

Na minulém jednání zastupitelstva obce jsme ve změně rozpočtu posilovali částky na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu k novostavbě RD Doležal a k budoucímu RD pod Lomky. Obě akce mají územní rozhodnutí a stavební povolení a v současné době jsme oslovili zhotovitele se zkušenostmi s vodohospodářskou infrastrukturou. Tím je firma Kavas a.s. Tábor, která předkládá nabídky takto: Vodovod a kanalizace Doležal 321.937,08 Kč s DPH a Vodovod a kanalizace Pod Lomky 301.294,79 Kč s DPH.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/109/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele na Vodovod a kanalizace Doležal za 321.937,08 Kč s DPH a Vodovod a kanalizace Pod Lomky za 301.294,79 Kč s DPH firmu Kavas a.s. Tábor a pověřuje starostu podpisem smluv o dílo.

*    *    *

Bod 7 – Smlouva o služebnosti inženýrské sítě – dálkový vodovod

Do konce prázdnin byla dokončena rekonstrukce předávacího místa na dálkovém vodovodu ve vlastnictví Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice a v současné době se řeší s obcí smlouvu o služebnosti inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč na pozemcích KN parc. č. 2612/1, 2768 a 2769/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/110/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o služebnosti inženýrské sítě na předávací místo dálkového vodovodního řadu za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč na pozemcích KN parc. č. 2612/1, 2768 a 2769/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 8 – Smlouva o nájmu pozemku – stavba železničního koridoru

V polovině srpna byla na veřejném projednání v Soběslavi zahájena výstavba IV. železničního koridoru jako stavba „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí“ a 16. října byla slavnostně na soběslavském nádraží zahájena stavba tohoto úseku. Již v roce 2012 jsme zveřejnili záměr o trvalém a dočasném využití obecních pozemků, v roce 2015 byl vytvořen nový geometrický plán pro stavbu koridoru, v roce 2016 byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí na pronájem pozemku pro stavbu a v roce 2017 jsme podepsali kupní smlouvu na prodej pozemků, které budou trvale součástí trati. Nyní máme odsouhlasit nájemní smlouvu na pozemek 2653/1, nově dle GP, dříve 2653, který je takto i prezentován ve smlouvě o smlouvě budoucí, o výměře 3304 m2 na dobu určitou od 1.10.2019 do 30.9.2022, tj. 3 roky za částku 1,58 Kč/měsíc/m2.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/111/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku za účelem realizace stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí“ za nájemné ve výši 1,58Kč/měsíc/m2 pro pozemek KN parc. č. 2653/1 o výměře 3304 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.

*    *    *

Bod 9 – Smlouva o zřízení věcného břemene pro kabel NN

Společnost E.ON před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o nové zasíťování pozemku pod Lomky, kde byl položen nový kabelový rozvod NN pro nový rodinný dům. Jedná se o pozemky KN p.č. 852/42 a 2576/1 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 1.100,- Kč a jde o vlastní smlouvu.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/112/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN do pozemků KN p.č. 852/42 a 2576/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.100,- Kč.

*    *    *

Bod 10 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 19/2019
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 000,00  
  1361 Správní poplatky 600,00  
    Příjmy celkem 1 600,00  
2310   Pitná voda   150 000,00
3635   Územní plánování   218 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   78 000,00
    Výdaje celkem   446 000,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 444 400,00  
    Financování celkem 444 400,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme na straně příjmů 1,6 tisíce z poplatků a na straně výdajů 446 tisíc korun. Jednotlivé položky jsou takto: 150 tisíc přidáme prodloužení vodovodů, 218 tisíc do územního plánování – 158 tisíc na pořízení změny a 60 tisíc na územní studie, 78 tisíc se vrátí zpět do odpadů, kterými jsme pokryli navýšení nákladů u terénních úprav 5 RD. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji je 444,4 tisíce korun ve prospěch výdajů.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 9/113/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 19 /2019.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

Nejprve starosta sdělil zastupitelům, že má obec již registraci na dotaci pro opravu místní komunikace 2415/1,… z MMR, je podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem, jsou vytýčeny inženýrské sítě, v prvních dnech listopadu se předá staveniště, stavební dvůr a po vytýčení trasy dle projektu se začne se stavbou a bude umístěno dopravní značení.
Poté seznámil přítomné s potřebou řešit výměnu dřevěných prvků na visuté lávce přes řeku Lužnici pod Hronovým lesíkem. Stávající dřevěné prvky jsou tam již 11 let a jejich životnost je u konce. Do rozpočtu na příští rok bude alokována částka 150 tisíc korun dle nabídky zhotovitele a hned po zimě se začne s výměnou.
Dále informoval o možnosti směny pozemků se Záhorovými na styku našeho katastru a sousední Soběslavi, kde chybou v pozemkové úpravě města končí cesta asi 50 metrů od naší, která končí u pozemku výše jmenovaných. Ve věci se bude jednat s vlastníky a vedením města.
Jako další zmínil probíhající pasportizaci místních komunikací obce a krajských silnic, které budou sloužit jako obslužné jak pro vlastní výstavbu nového koridoru, tak i pro následnou likvidaci staré železniční trati. První návrh projektantů se na základě nesouhlasu obce bude předělávat dle připomínek, se kterými byli přítomní seznámeni.
V této části diskuse starosta podal zastupitelům informaci o možnosti mimořádné odměny starostovi, která může být ve výši až dvou měsíčních platů.
Starosta konstatoval, že do konce října byly provedeny úpravy dle požadavků občanů z července při místním šetření na MK 2419/1. Na základě této skutečnosti se nyní požádá o dodatečné stavební povolení a pak bude následovat kolaudační souhlas.
V dalším bodě starosta oznámil, že proběhla kolaudace terénních úprav v lokalitě 5 RD, kde bylo řečeno, že vše proběhlo dle projektu a byly předány požadované doklady. Bude vydán kolaudační souhlas.
V ten samý den bylo provedeno místní šetření na opravu hráze rybníka a jeho odbahnění včetně uložiště sedimentu se závěrem, že akce proběhla dle schválené projektové dokumentace. Na KÚ JČK bude předáno vyúčtování dotace z POV, která pomohla s financováním.
Předposledním bodem bylo seznámení s využitím prostoru v místě bývalých rybníčků, odkud se použila uložená zemina chybějící do terénních úprav na 5 RD a vzniklý prostor bude sloužit pro zavodněnou terénní depresi. Ta bude sloužit pro zachycení povrchové vody a bude součástí systému ochrany před množstvím vody ze severovýchodu katastru. Nejprve bude zadržena nad cestou, pak bude přetékat do terénní deprese a z té regulovaně do nové kanalizace vedle 5 RD. Zde chybí ještě dokončit zaústění povrchové vody z deprese do země a napojit na kanalizaci.
Jako poslední příspěvek vyzval k návrhům do rozpočtu na příští rok a na dotaci do Programu obnovy venkova. Do rozpočtu půjde jako první modernizace ČOV 150 EO, kde se bude podávat žádost o dotaci, na druhém místě výstavba místní komunikace 6 RD, kde pomohou prostředky z letošní dotace z MMR a třetí v pořadí prodloužení chodníku, kde by se mohlo žádat o podporu z POV.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:10 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 11. 2019

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Bc. Tomáš Doležal v. r. dne 7. 11. 2019
  Ivana Petrů v. r. dne 6. 11. 2019
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 7. 11. 2019


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 31. 10. 2019

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Zdeněk Bříza Zdeněk Bříza v. r.
Bc. Tomáš Doležal Bc. Tomáš Doležal v. r.
Šárka Hlasová, DiS. omluvena
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 31. 10. 2019 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Schválení návrhu změny ÚPo č. 3
5) Schválení zadání změny ÚPo č. 4
6) Zhotovitel prodloužení vodovodu a kanalizace
7) Smlouva o služebnosti inženýrské sítě – dálkový vodovod
8) Smlouva o nájmu pozemku – stavba železničního koridoru
9) Změna rozpočtu
10) Různé a diskuse
11) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 23. 10. 2019
Sejmuto: 1. 11. 2019

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek