KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2021

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 24/2021

Den a místo zasedání: 4. 6. 2021 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:08 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluveni jsou pánové Bc. Tomáš Doležal z pracovních důvodů a Ing. Jaroslav Vacek je mimo bydliště. Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání Mgr. Martina Náhlíka a dvě ověřovatelky zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a paní Ivana Petrů.

Starosta obce poté předložil přítomným navržený program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Změna rozpočtu
4) Různé a diskuse
5) Závěr

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/266/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny. Zatím není smlouva o dílo na ČOV 5 RD, protože není dodána technologie. Odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků. Odsouhlasené vyrovnání za pronájem pozemku ve sběrném dvoře se uskuteční od března 2014 včetně celého roku 2021. Pronajímatel má nový nájemní vztah s SPÚ od září 2020 zpětně. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín je hotový a nyní se pracuje na povolení stavby, je uhrazeno VB pod tratí. Zatím nejsou uzavřeny směnné smlouvy na rozšíření cesty vedle pneuservisu, protože není uvolněn pozemek ze zástavy, okolo autobusové zastávky se tak již stalo a čeká se na vložení do KN. Byla podána žaloba na nedodané zboží z loňského roku, které soud vyhověl a vydal platební rozkaz, kde čekáme na vyznačení plné moci. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, čekáme na návrh dělení, na základě něhož dojde snad k dohodě, ale i s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. V této souvislosti se pracuje na GP celého území. Na páté změně územního plánu se pracuje. Letos se bude konečně řešit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde chybí zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Není uzavřena smlouva o VB na vodovodní řad v soukromém pozemku, ale podklady pro zaměření budou předány společností Čevak. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 8/2021
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   623 500,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   40 600,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   19 300,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   48 400,00
    Výdaje celkem   731 800,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 731 800,00  
    Financování celkem 731 800,00  

V tomto rozpočtovém opatření máme pouze výdajovou stranu - 623,5 tisíce putuje do komunikací takto: 85 tisíc na PD a rozpočet MK 5 RD, za více jak 42 tisíc se zpevnila cesta na Horů kopci okolo parcel, 20 tisíc posílilo opravy prašných cest a je tam asi 40 tisíc ještě rezerva na další opravy, skoro 204 tisíc jsou vjezdy v 9 RD, 222 tisíc jsou vícepráce na MK 9 RD, tzn. větší plochy asfaltu a její rozšíření za 12,5 tisíce, necelých 41 tisíc jsou chodníky, méně jak 20 tisíc je na propojení dešťové kanalizace 9 RD do poldru a přes 48 tisíc jsou terénní úpravy za obrubami v uvedené lokalitě. Celkem jde o téměř 732 tisíc korun.

(Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 24/267/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 8/2021.

*    *    *

Bod 4 – Různé a diskuse

Jako první se starosta zaměřil na rekreační lokalitu před Hasíkem. Jak bylo již uvedeno vzniká zde pět stavebních parcel v souladu s územním plánem. Cena je stanovena a způsob prodeje rovněž a proto se může záměr vyvěsit hned 7.6.2021.
Dále seznámil zastupitele s výsledkem těžby dřeva v lese v Borech u řeky, kde se dotěžila celá mýtina po loňském brouku a předloňských polomech a vývratech. Celkem je to 120 kubíků, z toho 50 kubíků kulatiny za cca 1tisíc korun, 50 kubíků je ostatní za zhruba 500 korun. Náklady jsou 350 korun za kubík a ještě se musí celá paseka seštěpkovat.
Pak informoval o připravovaném výběrovém řízení na dopravní automobil pro zásahovou jednotku hasičů, kde budou osloveni tři dodavatelé Volkswagenu a jeden Man. VŘ provede naše administrátorka.
Jako další bod starosta informoval o společenských a kulturních akcích, které se konečně mohou konat: jako první bude 20.6. odložená pouť, další týden proběhne den pro děti s vojenskou historií včetně ukázky bojů, poslední den školy bude pohár za vysvědčení, 24.7. je objednané divadlo na otačku v Týně nad Vltavou a 7.8. se uskuteční další letní kino na návsi.
Podle sdělení starosty jsou dopravní problémy v ulici na Brousku. Na základě setkání místostarosty města a starosty obce se hledá řešení rozšíření vozovky a osazení dopravního značení vodorovného i svislého včetně zřízení zpomalovacího pruhu. Návrh je podán písemně městu.
Již na minulých zasedáních byla řešena otázka budoucí cyklostezky na opuštěném tělese trati. Protože se zpracovává společný projekt města a obcí, probíhá jednání na místě s projektanty o její podobě a představách o možném řešení.
Na dotaz paní zastupitelky Ivany Petrů starosta sdělil, že s ČOV v lokalitě 5 RD se začne v červnu po dodání čistírenské technologie. Na závěr se celá čistička zastřeší.
Další otázku, jež se týkala pouťové mše, vznesla paní zastupitelka Olga Bělohlavová, na což starosta odpověděl, že to projedná se soběslavským farářem.

*    *    *

Bod 5 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:33 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 6. 2021

Zapisovatel: Mgr. Martin Náhlík v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 9. 6. 2021
  Ivana Petrů v. r. dne 9. 6. 2021
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 9. 6. 2021


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 4. 6. 2021

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal nepřítomen - omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín v. r.
Ing. Jaroslav Vacek nepřítomen - omluven


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 4. 6. 2021 (pátek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Změna rozpočtu
4) Různé a diskuse
5) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 27. 5. 2021
Sejmuto: 4. 6. 2021

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek