KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: Klasická verze   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 34/2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 34/2022

Den a místo zasedání: 31. 5. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:00 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klenovice po dobu nejméně 7 dní před zasedáním. Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Omluven je Bc. Tomáš Doležal, který je v zaměstnání. Starosta obce určil zapisovatelem z tohoto zasedání Ing. Jaroslava Vacka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Olga Bělohlavová a paní Šárka Hlasová DiS..

Starosta obce nejprve seznámil přítomné s doplněním navrženého programu o body: 5) Finanční dar a 6) Dotace na výměnu VO.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/364/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o body: 5) Finanční dar a 6) Dotace na výměnu VO.

Starosta obce poté předložil přítomným doplněný program (příloha č. 2).

Program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 150 EO
4) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
5) Finanční dar
6) Dotace na výměnu VO
7) Změna rozpočtu
8) Různé a diskuse
9) Závěr

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/365/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce prošel jednotlivé body usnesení a konstatoval, že byly postupně plněny: darovací smlouvy na finanční dary jsou téměř hotové, pracuje se na dotaci na výměnu světel VO. Z dlouhodobých usnesení máme stále nesplněny: odkup části cesty na Brousku se uskuteční na základě GP po odsouhlasení všech dotčených vlastníků a nyní se jedná o manželský pár. Po uzavření kupní smlouvy na pronajaté pozemky od SPÚ okolo sběrného dvora dojde i na koupi části pozemků od majitele pneuservisu pro obec ve sběrném dvoře. Projekt vodovod Ovčín má vydané stavební povolení a od července bude vypsána dotace na nové vodovody ze SFŽP, kde bychom mohli požádat. Zatím není uzavřena směnná smlouva na rozšíření cesty vedle pneuservisu, pozemek je již uvolněn ze zástavy a nyní musí vlastník posunutého plotu vše vyřídit ke koupi. Úspěšně podaná žaloba na nedodané zboží z loňského roku je pravomocná a v současné době probíhají exekuce. Stále zbývají dvě smlouvy pro příkup pozemků na komunikaci, kde není zájem ze strany vlastníků. U návrhu na směnu pozemků, kde by mohlo dojít k dohodě a mohly by vzniknout dvě nové stavební parcely, kdy jedna bude patřit obci a druhá protistraně, máme návrh dělení, na základě něhož máme dohodu na směnu, ale setkání s ostatními vlastníky pozemků pro vznik dalších stavebních parcel proběhlo a je vznesen další požadavek na směnu s obcí. To se musí připravit. V této souvislosti je připraven návrh GP celého území. Letos se musí dokončit i převod pozemků pod chodníky s ŘSD na severu a jihu obce, kde potřebujeme zaměření skutečného provedení a nyní máme již i GP prodlouženého nového chodníku. Jinak nebyly vzneseny žádné připomínky.

*    *    *

Bod 3 – Zhotovitel Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 150 EO

Již v roce 2020 jsme plánovali rekonstrukci a modernizaci naší nejstarší skupinové, resp. blokové čistírny ČOV Bio Cleaner BC 2x75 EO, ale nebyli jsme úspěšní při podání žádosti o dotaci za SFŽP. Vzhledem k tomu, že v prosinci roku 2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele této akce a výběrová komise doporučila zastupitelstvu obce jako zhotovitele společnost ENVI-PUR, s.r.o. Praha – provoz Soběslav. Takto byla i firma Envi-pur, s.r.o. v lednu roku 2020 schválena jako dodavatel na jednání zastupitelstva obce. Ani v roce 2021 jsme neuspěli s finanční podporou od kraje, která by nám pomohla realizovat tuto akci, a to jsme žádali o 70% nákladů ve výši téměř 1,5 milionu korun. V letošním roce jsme opětovně podali žádost do krajského grantového programu v rámci vodohospodářské infrastruktury, kde jsme navrhovali poloviční dotaci na ve výši 1.187.189,-Kč, protože cena se během roku zvýšila. Tentokrát jsme byli úspěšní, ale jen částečně, neboť nám byla schválena výše dotace asi z jedné třetiny celkového rozpočtu. Naše výsledná podpora z krajského grantu je 724.314,- Kč, což je polovina uznatelných nákladů. S ohledem na stále strmě rostoucí ceny jsme nyní obdrželi cenovou nabídku od dodavatele technologie Envi-pur, která se již vyšplhala na 2.718.080,- Kč s DPH. Práce by proběhly během měsíce září. Nejprve se vybudují předřazené jímky s česlemi na zachycení splaškových vod a nová přípojka na kanalizaci, která bude sloužit jako vratka do kanalizační sítě na přebytečnou vodu zejména povrchovou. V druhé etapě prací se osadí obě nové technologie a vše se zkompletuje a propojí v jeden funkční celek.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/366/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Klenovice společnost ENVI-PUR, s.r.o. za cenu dle nabídky 2.246.347,- Kč bez DPH, s DPH 2.718.080,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

*    *    *

Bod 4 – Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN

Společnost EG.D, a.s. před výstavbou přípojek k jednotlivým objektům či domům uzavírá smlouvy na jednorázový poplatek na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN. Nejprve jde o smlouvy o smlouvě budoucí. Následně se uzavírá i vlastní smlouva. Vždy se jedná o smlouvy za jednorázovou úplatu.
V tomto případě jde o položení kabelu a zřízení přípojek NN k novým domkům v rekreační lokalitě za tratí směrem k Hasíkovi. Jedná se o pozemek KN parc.č. 3512/1 ve vlastnictví obce za úplatu ve výši 8.800,- Kč a jde o smlouvu o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/367/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 3512/1 v k.ú. Klenovice za úplatu ve výši 8.800,- Kč.

*    *    *

Bod 5 – Finanční dar

Naše finanční podpora je pro Myslivecký spolek BOR-Klenovice, který se stará nejen o zvěř a zařízení v jejích revíru, ale připravuje i letošní Den dětí s myslivostí v naší obci. Na tuto jejich činnost dáváme 3,5 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/368/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost pro Myslivecký spolek BOR-Klenovice ve výši 3.500,- Kč.

*    *    *

Bod 6 – Dotace na výměnu VO

Na konci loňského roku starosta informoval zastupitele o možnosti podat žádost na výměnu stávajících světel veřejného osvětlení. Tato rekonstrukce a inovace soustavy veřejného osvětlení obce výměnou světelných bodů je pro zajištění požadavků norem na osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie, která by měla být minimálně 30%. V současné době je zpracován rozpočet pro žádost o dotaci pod názvem Efekt 2022. Celkové náklady na výměnu světel jsou ve výši 1.882.765,- Kč, výše dotace by činila 1004.280,- Kč a spoluúčast obce by byla 878.485,- Kč. Firma Ekosvětlo pracuje i na přípravě finální žádosti, která se může již podávat od počátku května, uzávěrka podání je do konce června. Celkem jde o 108 světelných bodů ze 123, zbylých 15 světel podél hlavní silnice se bude řešit mimo dotaci.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/369/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s přípravou žádosti o dotaci Efekt 2022 na rekonstrukci světelných bodů veřejného osvětlení.

*    *    *

Bod 7 – Změna rozpočtu

Rozpočtové opatření 11/2022
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly   319 100,00
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace   3 500,00
3613   Nebytové hospodářství   150 000,00
3631   Veřejné osvětlení   7 600,00
    Výdaje celkem   480 200,00
  8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 480 200,00  
    Financování celkem 480 200,00  

V tomto jedenáctém letošním rozpočtovém opatření máme pouze finance na straně výdajů a to takto: přes 319 tisíc jde do ČOV 150 EO, 3,5 tisíc putuje mysliveckému spolku, 150 tisíc posílí výdaje v restauraci a více jak 7 tisíc je podíl na VO u Hasíka, celkem tedy 480,2 tisíce korun.

(Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.)

Usnesení číslo 34/370/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 11/2022.

*    *    *

Bod 8 – Různé a diskuse

První sdělení starosty se týkalo Plánovací smlouvy mezi obcí a společností AK Devlop. Obec se bude podílet na závěrečných terénních pracích veřejných ploch, jako je zatravňování, výsadba a doplňování obecního mobiliáře, osazení herních prvků a vybudování hřiště.
V následujícím bodě diskuse starosta představil přítomným možný záměr společnosti Banes na výstavbu domova pro seniory místo firmy Střechy Bohemia.
Další informace starosty se týkala naší nové naučné stezky kolem řeky Lužnice od visuté lávky přes samotu Pod Svákovem, okolo samoty na Veselce až po prostor za osadou Ovčín směrem ke staré řece. První informační tabule bude před lávkou přes řeku a druhá na rozcestí na Veselku. Mapa zobrazuje celkem 15 zapomenutých a dnes již většinou neexistujících míst spojených s historií této části našeho nejbližšího okolí.
Poté sdělil současný stav ve věci dotace na dopravní automobil pro naši zásahovou jednotku dobrovolných hasičů. Nyní jsme obdrželi smlouvu na dotaci z krajského úřadu ve výši 300 tisíc korun. I v tomto případě je posunutí termínu realizace do června 2023.
Pak starosta seznámil zastupitele se stavem letošní dotace z POV na zpevnění komunikace okolo tůní v Kamenných. Byla nám přiznána podpora ve výši 266 tisíc korun, což je asi jedna třetina plánované ceny. Je hotový projekt a požádáno o stavební povolení.
V tomto bodě nastínil možnou další změnu územního plánu obce, kdy se na úřad obrátila majitelka pozemku o jeho začlenění do zastavitelné plochy na základě kladného stanoviska krajského úřadu. Je potřeba zvážit, zda i obec nepotřebuje řešit nějaké další lokality.
Dále starosta přiblížil postup přípravy výstavby vodovodu na Ovčín. Nyní máme vydané stavební povolení a od července je možno podat žádost o dotaci z fondu životního prostředí. Na zpracování žádosti máme domluveného administrátora.
Následně se zabýval opravou komunikace po výstavbě železničního koridoru. Již od druhého týdne května se pracovalo na odstranění provizorních cest zejména za Novou hospodou a po jejich odstranění se bude pokládat nový asfaltový koberec i v místech, kde ještě nebyl položen. Zbývá dočasná spojka z položených panelů, která je na soukromých či pronajatých pozemcích.
Starosta se opět vrátil k budoucí opuštěné staré trati a to v souvislosti se zrušení železničních přejezdů, které budou sloužit jako pokračování místních komunikací ve správě obce. Jde o propojení směr Ovčín a k Hasíkovi.
Potom ukázal návrh dopravního řešení na výjezdu z cesty na Brousku na starou soběslavskou před napojením na silnici 1/3. Chybí zde svislé a vodorovné dopravní značení. Souhlas DI PČR máme a žádáme o vyjádření SÚS JČK.
Poslední bod patřil přehledu kulturních a společenských akcí: v červnu je Den dětí, setkání seniorů a pohár za vysvědčení, v červenci se pojede na otáčivé divadlo a uskuteční se večerní zábava před restaurací, srpen patří putovnímu kinu, hasičské soutěži a ukončení prázdnin.

*    *    *

Bod 9 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:55 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 6. 2022

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Vacek v. r.  
 
Ověřovatelé: Olga Bělohlavová v. r. dne 8. 6. 2022
  Šárka Hlasová DiS. v. r. dne 8. 6. 2022
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín v. r. dne 8. 6. 2022


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 31. 5. 2022

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Olga Bělohlavová Olga Bělohlavová v. r.
Bc. Tomáš Doležal nepřítomen - omluven
Šárka Hlasová, DiS. Šárka Hlasová, DiS. v. r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík v. r.
Ivana Petrů Ivana Petrů v. r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v. r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek v. r.


*    *    *

Příloha č. 2 zápisu

Zasedání Zastupitelstva obce Klenovice

datum: 31. 5. 2022 (úterý)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zhotovitel Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 150 EO
4) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro kabel NN
5) Změna rozpočtu
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce


Vyvěšeno: 23. 5. 2022
Sejmuto: 31. 5. 2022

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek