KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice -> Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 3/2008

Obecně závazné vyhlášky obce Klenovice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLENOVICE č. 3/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo obce Klenovice vydává na základě unesení zastupitelstva obce ze dne 12.12.2008 podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

1. Obec Klenovice vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále je „poplatek“).
2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad v Klenovicích (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.


Článek 2
Poplatník

1. Poplatníkem je:
  a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen „rekreační stavba“).
2. Za domácnost může být odváděn poplatek společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen „společný plátce“). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které odvádí poplatek.
3. Má-li ke stavbě označené v odst. 1 písm. b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
4. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. rodiče).


Článek 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku dle této vyhlášky pro poplatníka podle Článku 2 odstavec 1a) na rok 2009 činí Kč 454,-- a je tvořena:
  a) z částky Kč 235,-- ve smyslu § 10b odst. 3) písm. a) zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích v platném znění, a
  b) z částky Kč 219,-- ve smyslu § 10b odst. 3) písm. b) zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích v platném znění, která byla stanovena na základě skutečných nákladů Obce Klenovice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činí Kč 153.809,92 a byly rozúčtovány takto:
    K 30.11.2008 je v obci 580 trvale hlášených osob (z toho 2 na ohlašovně) a 122 rekreantů.
    Kč 153.809,92 : 702 poplatníků = Kč 219,10
2. Sazba poplatku dle této vyhlášky pro poplatníka podle Článku 2 odstavec 1b) na rok 2009 činí Kč 335,-- a je tvořena:
  a) z částky Kč 116,-- ve smyslu § 10b odst. 3) písm. a) zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích v platném znění, a
  b) z částky Kč 219,-- ve smyslu § 10b odst. 3) písm. b) zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích v platném znění, která byla stanovena na základě skutečných nákladů Obce Klenovice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činí Kč 153.809,92 a byly rozúčtovány takto:
    K 30.11.2008 je v obci 580 trvale hlášených osob (z toho 2 na ohlašovně) a 122 rekreantů.
    Kč 153.809,92 : 702 poplatníků = Kč 219,10
3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Článek 4
Splatnost poplatku

1. Poplatníci dle Článku 2 odstavec 1a) platí poplatek buď jedenkrát ročně v plné výši do 15.3. nebo ve dvou stejných splátkách vždy do 15.3. a 15.9. příslušného kalendářního roku.
2. Poplatníci dle Článku 2 odstavec 1b) platí poplatek vždy do 31.7. příslušného kalendářního roku.
3. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.


Článek 5
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník podle Článku 2 odstavec 1a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Článku 2 odstavec 1b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.


Článek 6
Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle Článku 2 odstavec 1a), kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.
2. Od poplatku dle Článku 3, odstavec 1 jsou částečně osvobozeni poplatníci dle Článku 2, odstavec 1a), kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na samotě Pod Svákovem a U Hasíka. Poplatek pro tyto poplatníky je stanoven jako pro poplatníky dle Článku 2, odstavec 1b), tj. sazba poplatku dle Článku 3, odstavec 2 na nemovitost a rok.


Článek 7
Sankce a promlčecí lhůty

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
4. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Článek 8
Účinnost

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14.12.2007.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


Vyvěšeno: 13.12.2008
Sejmuto: 29.12.2008

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek